Život v meste

Zobrazené 1501-1530 z 1671
Desať rokov Bytového podniku

Desať rokov Bytového podniku

Dátum: 26. 10. 2017

Problematika bývania je jednou z najcitlivejších oblastí spoločenského života, pretože bývanie patrí k základným životným potrebám každého človeka. Cieľom spoločnosti Bytový podnik Svit, s.r.o. je zvýšiť životnú úroveň bývania a spokojného spolunažívania obyvateľov mesta. Zároveň sa snaží chrániť životné prostredie a nachádzať energeticky úsporné opatrenia.

Dušičky vo Svite

Dušičky vo Svite

Dátum: 24. 10. 2017

Aj tento rok Vám prinášame základné informácie ohľadom návštev cintorína, či boholužieb k Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých vo Svite.

Blížia sa voľby do orgánov VÚC

Blížia sa voľby do orgánov VÚC

Dátum: 23. 10. 2017

V sobotu 4. novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov vyšších územných celkov – tzv. krajské voľby. Termín volieb vyhlasuje predseda parlamentu najneskôr 110 dní predo dňom konania volieb. Podľa zákona sa voľby konajú v posledných 14 dňoch volebného obdobia. Naposledy bolo hlasovanie v roku 2013.

Slávnostné prijatie jubilantov

Slávnostné prijatie jubilantov

Dátum: 18. 10. 2017

V stredu 4. októbra 2017 sa primátor mesta Svit Miroslav Škvarek stretol s občanmi mesta Svit pri slávnostnej príležitosti osláv ich životného jubilea. Pozvanie prijali občania, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea a na túto počesť sa v obradnej sieni Domu kultúry vo Svite zišlo 26 oslávencov.

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 11. 10. 2017

Jeseň za oknami už v plnom prúde ukazuje svoju silu a oblieka stromy do krásnych pestrofarebných šiat. Zubaté slniečko sa strieda s dažďom a do nových dní nás začínajú vítať mrazivé rána. Všetko nasvedčuje tomu, že prišiel október so svojim krásnym prívlastkom – je to Mesiac úcty k starším. Mesiac úcty k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie a ktorí sa každý deň vzdávali radostí života, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Mesiac úcty k našim otcom, mamám, starým otcom, starým mamám...

Obchodná verejná súťaž na predaj bytu

Obchodná verejná súťaž na predaj bytu

Dátum: 6. 10. 2017

Mesto Svit vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281 - § 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 6/2017 na predaj nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2617, k.ú. Svit:

Mestská výstava ovocia a zeleniny

Mestská výstava ovocia a zeleniny

Dátum: 5. 10. 2017

Jeden z najdrahších, ale zároveň asi aj najkrajších koníčkov pre človeka, je záhradkárčenie. V septembri prišiel opäť čas zhodnotiť milú udalosť, ktorou je každoročná výstava ovocia a zeleniny. Záhradkári ju prirovnávajú k malej dožinkovej oslave. Tento rok chceme sa výstava konala výnimočne pri príležitosti 60. výročia vzniku Slovenského zväzu záhradkárov.

Mesto opäť vyhlasuje OVS na predaj pozemkov v ZO Breziny

Mesto opäť vyhlasuje OVS na predaj pozemkov v ZO Breziny

Dátum: 4. 10. 2017

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle §9a zák. č. 138/1991 Zb. a §281-§288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č. 7/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k.ú. Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Svetový deň bez áut vo Svite

Svetový deň bez áut vo Svite

Dátum: 26. 9. 2017

Mesto Svit sa už po tretíkrát vo svojej histórii zapojilo do Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehal v dňoch od 16. do 22.9. 2017 a vyvrcholil v piatok 22. septembra Svetovým dňom bez áut. Ide o najväčšiu a najrozšírenejšiu kampaň na svete na podporu trvalo udržateľnej mobility, ktorú koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia. Do tejto národnej kampane sa prihlásilo v rámci Slovenska tento rok celkovo 49 miest.

"Džuska" v novom šate

"Džuska" v novom šate

Dátum: 20. 9. 2017

Ak ste ešte nestihli zaregistrovať túto novinku v našom meste, mali by ste navštíviť zrekonštruovanú a novootvorenú reštauráciu Stellar house na poschodí Domu kultúry.

V meste pribudli nové kamery, obnovuje sa mestský kamerový monitorovací systém

V meste pribudli nové kamery, obnovuje sa mestský kamerový monitorovací systém

Dátum: 18. 9. 2017

Kamerové systémy patria medzi základné a najdôležitejšie piliere bezpečnostných systémov. Tie zabezpečujú ochranu dôležitých hodnôt v rôznych záujmových oblastiach. Aj do tejto sféry zasahujú moderné technológie a veľkou mierou sa podieľajú na zvýšení efektívnosti celého bezpečnostného systému.

Nové detské ihrisko má už aj škôlka v Podskalke

Nové detské ihrisko má už aj škôlka v Podskalke

Dátum: 16. 9. 2017

Rozsiahla zelená trávnatá plocha so starým detským ihriskom v areáli elokovaného pracoviska Materskej školy, Mierová - Materskej školy na Školskej ulici sa začala meniť na nové detské ihrisko. Realizácia nových herných prvkov detského ihriska bola nevyhnutná.

Európsky týždeň mobility 2017

Európsky týždeň mobility 2017

Dátum: 13. 9. 2017

Svetový Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) – alternatívy osobných motorových vozidiel.

Spojenie škôl vo Svite už od septembra

Spojenie škôl vo Svite už od septembra

Dátum: 12. 9. 2017

Uplynuli dva mesiace letných prázdnin a žiaci s učiteľmi sa opäť vydávajú na cestu nielen za poznaním, ale aj v ústrety úlohám, ktoré tento školský rok prinesie.

Vo Svite pribudne nový podjazd popod železnicu, ŽSR zrekonštruujú aj stanicu

Vo Svite pribudne nový podjazd popod železnicu, ŽSR zrekonštruujú aj stanicu

Dátum: 4. 9. 2017

Pred viac ako dvoma rokmi prebehlo pripomienkové konanie k projektu Železníc Slovenskej republiky k podjazdu popod železnicu z mesta Svit smerom na Batizovce a ďalej na Vysoké Tatry. Celý projekt výstavby podjazdu s cestnými infraštruktúrami vrátane rekonštrukcie železničnej stanice Svit je súčasťou rekonštrukcie železničného zvršku v úseku Lučivná – Poprad.

Zmeny v školách vo Svite nastanú od nového školského roka

Zmeny v školách vo Svite nastanú od nového školského roka

Dátum: 1. 9. 2017

Nový školský rok začnú 4. septembra 2017 aj žiaci vo Svite, keď zasadnú do školských lavíc v ZŠ Komenského a v Spojenej škole, Mierová.

Zmena organizácie dopravy v meste

Zmena organizácie dopravy v meste

Dátum: 31. 8. 2017

V posledných dňoch ste si mohli v meste všimnúť viaceré úpravy cestných komunikácií. Jedná sa najmä rekonštrukciu ulice Ivana Krasku a o ulicu Komenského, kde na vodičov čakajú určité zmeny v organizácii dopravy a doplnenie trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia, na čo upozorňujú tabule osadené pred vjazdom do týchto ulíc.

HASIČI VARUJÚ PRED ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIAROV

HASIČI VARUJÚ PRED ZVÝŠENÝM NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIAROV

Dátum: 31. 7. 2017

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Obnovenie vodorovného dopravného značenia v meste

Obnovenie vodorovného dopravného značenia v meste

Dátum: 14. 7. 2017

Na začiatku leta došlo v meste k obnove vodorovného dopravného značenia na cestných komunikáciách. Nové priechody pre chodcov boli najmä kvôli bezpečnosti vyznačené aj na ulici Mierovej pred Potravinami u Lukáča a pri Dome opatrovateľskej služby na ul. Štúrovej.

Pred vyhodením zošliapnite...

Pred vyhodením zošliapnite...

Dátum: 13. 7. 2017

Pri kontajneroch na triedený zber sa často stretávame s neporiadkom – nestlačené PET fľaše, plechovky od piva, nápojové kartóny, škatule od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a kontajner vyzerá byť na prvý pohľad preplnený odpadom, ale v skutočnosti je plný iba spolovice.

Prajeme Vám krásne leto!

Prajeme Vám krásne leto!

Dátum: 9. 7. 2017

Milí Sviťania,

Privítanie nových občanov mesta Svit

Privítanie nových občanov mesta Svit

Dátum: 6. 7. 2017

V sobotu 1. júla 2017 sme v Obradnej sieni Domu kultúry vo Svite slávnostne privítali nových občanov nášho mesta – malých Sviťanov. Hrdým rodičom a hosťom zaželal všetko dobré do života najprv viceprimátor mesta Ivan Zima a vedúca odboru školstva a kultúry pri MsÚ vo Svite Lenka Mačugová. Pozvanie na zápis do pamätnej knihy prijali rodičia a ich detičky, narodené v období od 20. októbra 2016 do 17. februára 2017. Príjemnú atmosféru svojimi umeleckými hudobnými výkonmi dotvorili členky OZ Jaščurečky.

Oslava jubilantov 28.6.2017

Oslava jubilantov 28.6.2017

Dátum: 3. 7. 2017

Koniec júna sa niesol v duchu osláv, a tak sme nezabudli ani na našich seniorov - jubilantov. V stredu 28. júna v kruhu svojich rovesníkov oslávilo svoje jubileá 33 oslávencov.

V školách zazvonil zvonec...

V školách zazvonil zvonec...

Dátum: 3. 7. 2017

Hurá! Škola končí! Brány škôl sa po desiatich mesiacoch usilovnej práce žiakov a učiteľov znova zatvárajú a školskému roku 2016/2017 zazvonil 30. júna posledný zvonček. Začínajú sa letné prázdniny a na všetkých žiakov čakajú po dlhých dňoch učenia sa horúce dni plné letných radovánok a sladkého ničnerobenia.

Objatia sa rozdávali zadarmo

Objatia sa rozdávali zadarmo

Dátum: 1. 7. 2017

Ulice mesta Svit sa 26. júna zaplnili dobrovoľníkmi rôznych vekových kategórií, ktorí rozdávali objatia.

Seniori si vo Svite opäť zašportovali

Seniori si vo Svite opäť zašportovali

Dátum: 27. 6. 2017

Vo Svite sa začiatkom júna konal už siedmy ročník Okresných športových hier seniorov. Organizátorom hier bola Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska vo Svite na čele s predsedom Miroslavom Jurčákom v spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov v Poprade na čele s predsedom Jánom Surmíkom.

Deti vo Svite oslavovali svoj sviatok

Deti vo Svite oslavovali svoj sviatok

Dátum: 6. 6. 2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovalo mesto Svit spolu s Centrom voľného času Deň detskej radosti, ktorý sa konal v sobotu 03. júna 2017 v areáli pri Kolibe. Od 10.00 hod. si deti mohli užiť maratón súťaží, hier a zábavy.

Toto leto nemusí byť nudné!

Toto leto nemusí byť nudné!

Dátum: 2. 6. 2017

Milí rodičia, toto leto nemusí byť nudné! Už si lámete hlavu nad tým, ako vyplníte dni svojho školáka počas letných prázdnin? Chcete, aby zažil/a niečo zaujímavé a spojil/a príjemné s užitočným? Presne taký program sa chystá pre deti 3. - 8. ročníka ZŠ tento rok vo Svite – a to bezplatne !

SVIT.kom tento rok so zmenami - bude aj súťaž o najlepší guláš

SVIT.kom tento rok so zmenami - bude aj súťaž o najlepší guláš

Dátum: 2. 6. 2017

Mesto Svit v spolupráci s miestnymi komunitami pripravuje tretí ročník dvojdňového komunitného festivalu s názvom „SVIT.kom“, ktorý však tento rok so sebou prináša niekoľko zmien. Jednou z nich je zmenený termín komunitného festivalu, tentokrát bude spojený s podujatím Dni mesta Svit, a tak sa uskutoční v dňoch 23. a 24. júna 2017.

Záhradky v ZO Breziny opäť na predaj

Záhradky v ZO Breziny opäť na predaj

Dátum: 30. 5. 2017

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607 vyhlasuje v zmysle § 9a zák. č. 138/1991 Zb. a § 281-§ 288 Obch. zák. obchodnú verejnú súťaž č.5/2017 na predaj nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 a 2834, k. ú.Svit - pozemky v záhradkovej osade Breziny vo Svite.

Zobrazené 1501-1530 z 1671