O matrike

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo, alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matrika je verejná listina, verejnými listinami sú výpisy z nej, tj. rodný list, sobášny list, úmrtný list. Miestna príslušnosť matričného úradu je v zmysle zákona o matrikách podľa miesta matričnej udalosti čiže narodenia, sobáša a úmrtia, nie podľa trvalého bydliska občana.

Matričný úrad vo Svite vedie evidenciu a archív (indexy, knihy a zbierky listín) pre mesto SVIT a obce Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce a Štôla od roku 1895 po súčasnosť. 
Matričná činnosť sa vykonáva aj pre obce:

 • Šuňava od roku 1895 do roku 1950
 • Spišská Teplica od roku 1947 do roku 1950
 • Vyšné Hágy, Tatranská Polianka od roku 1895 do roku 1947

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Predmetom zápisu sú aj matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie jednotlivo za každú obec, kniha manželstiev sa vedie ako jediná v rámci obvodu.

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) , alebo umožní nahliadnuť do matriky a robiť z nej výpisy iba:

 • osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny ( manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti)
 • osobe, ktorá má zverené dieťa do osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, náhradnej rodinnej starostlivosti
 • opatrovníkovi, poručníkovi
 • pre úradné potreby štátnych orgánov, obcí a exekútorskych úradov

Na Matričnom úrade vo Svite sa vykonáva: Matričná činnosť:

 • viesť knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí
 • viesť index zápisov do matričných kníh
 • vykonávať dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi
 • vydávať výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine
 • zapisovať po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín
 • plniť úlohy súvisiace s prípravou na uzavretie manželstva ( civilného aj cirkevného) na základe dokladov predložených snúbencami
 • posudzuje a schvaľuje vhodnosť miesta uzavretia manželstva mimo úradnú miestnosť
 • vykonávať obrad uzavretia manželstva pred matričným úradom
 • vydávať povolenie na uzavretie manželstva na inom ako miestne príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom mieste
 • povoľovať žiadosť na uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo
 • posudzovať žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva
 • prijímať oznámenie manžela po rozvode o prijatí predošlého priezviska a vydať o tom potvrdenie
 • prijímať súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k už počatému dieťaťu
 • spracovať žiadosti o zápisy matričných udalostí do Osobitnej matriky v Bratislave občanov SR – narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia
 • vykonávať zmeny mena a priezviska na základe predložených žiadostí od občanov
 • plniť oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach príslušným orgánom podľa osobitných predpisov
 • vyhotovovať výpisy z matriky za účlom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv
 • pripravovať na odovzdanie zbierku listín o zápisoch do matričných kníh za uplynulý rok okresnému úradu