Základné informácie

Na základe § 4 ods. 2 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 16 ods. 2 zákona Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) je Mesto Svit orgánom územného plánovania.

Ako orgán územného plánovania je mesto povinné obstarať územný plán mesta a môže mať viacero územných plánov zón (podľa staršieho členenia aj územné projekty). Tieto základné nástroje územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie tvoria územnoplánovaciu dokumentáciu mesta (územné plány mesta).

V súčasnom období sú platné a účinné dve územnoplánovacie dokumentácie mesta:

  • Územný plán mesta Svit a 
  • Územný projekt zóny sídliska „E“ Svit.

Územný plán mesta Svit rieši celé katastrálne územie Svit. Skladá sa z textovej časti, grafickej časti a záväznej časti, ktorá je vyhlasovaná všeobecne záväzným nariadením mesta. Právne nezáväzný tvar základných prvkov grafickej časti je sprístupnený na mapovom portáli mesta.

Územný projekt zóny sídliska „E“ Svit rieši iba časť katastrálneho územia Svit, ale vymedzené územie je riešené podrobnejšie.  Skladá sa taktiež z textovej, grafickej a záväznej časti.

V štádiu rozpracovania je Územný plán zóny Breziny Svit.

Platné a účinné územné plány mesta je v súlade s § 30 a § 31 stavebného zákona možné priebežne aktualizovať formou zmien alebo doplnkov.

Proces obstarávania zmien a doplnkov sa v Meste Svit riadi smernicou č. 2/2012, ktorú pre zabezpečenie jednotného výkonu územnoplánovacích činností vydal primátor mesta a odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.