Úlohy mestskej polície

Dohľad verejného poriadku

Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom 24 hodín denne v 12 hodinových službách. V ktorejkoľvek dennej či nočnej dobe je možné spojiť sa s hliadkou cez číslo 0905 636 715.

Mestská polícia sídli v objekte Kultúrneho domu na Námestí J.A.  Baťu 1 zo západnej strany.

Objekty označené: „ Objekt monitorovaný mestskou políciou“, sú opatrené kamerovými systémami.

kamerový systém

Pre dokumentovanie zásahov príslušníci MsP sú vybavení kamerou vo vozidle a zvukovým záznamovým zariadením pre dokumentovanie komunikácie s priestupcom.

Mestskú políciu tvoria príslušníci MsP, ktorí sú zamestnancami mesta Svit. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Úlohy mestskej polície

  • zabezpečuje verejný poriadok v meste,
  • chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím,
  • dbá o ochranu životného prostredia,
  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  • plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

Prevencia kriminality

Úlohou Mestskej polície nie je len pôsobiť represívne, čiže postihovať protiprávne konanie, ale snažiť sa aj o preventívnu činnosť. To znamená radami prispievať k predchádzaniu nepríjemných udalostí, znižovať kriminalitu, chrániť potenciálne obete kriminality a zvyšovať právne vedomie čo najširších vrstiev obyvateľov mesta.

Občan si musí uvedomiť, že prevencia kriminality je užitočná hlavne pre neho, že hlavne on bude mať z nej úžitok a že mestská polícia mu popularizáciou preventívnych opatrení poskytuje najmä odborné rady a informuje ho o nových formách kriminality, ktorým sa treba vyhýbať a tiež im predchádzať.

Uvedomujeme si, že prevencia je nevyhnutnosť a jej význam spočíva v jej prednosti. Za jej prednosť sa považuje to, že vo všeobecnosti sa každému zlu viac oplatí predchádzať, ako potom naprávať chyby, že je ekonomicky výhodnejšia (aj keď tiež nie je zadarmo, ale vyžaduje určité finančné prostriedky). Zásadnou prednosťou prevencie však je, že najviac zodpovedá humanizačným tendenciám demokratickej spoločnosti a právneho štátu tým, že sa nespolieha len na postih páchateľa, ale usiluje sa o to, aby sa občan nestal ani obeťou trestného činu. Z toho hľadiska má prevencia veľký humanizačný potenciál. A preto Mestská polícia vo Svite realizuje prevenciu kriminality a iných sociálno-patologických javov hlavne na Základných školách.

Európsky týždeň mobility na školáchEurópsky týždeň mobility- prednášky na školáchEurópsky týždeň mobility- dopravné ihriskoEurópsky týždeň mobility- dopravné ihriskoEurópsky týždeň mobility- dopravné ihriskoEurópsky týždeň mobility- dopravné ihriskoEurópsky týždeň mobility- dopravné ihrisko

Aktívne sa venujeme aj seniorom.

V rámci projektu "Bezpečný senior" , s ktorým prichádza Ministerstvo vnútra v spolupráci s Odborom prevencie kriminality  KMV organizujeme besedy so seniormi v meste Svit. Cieľom projektu je informovať seniorov o najčastejších typoch podvodov, s ktorými podvodníci najčastejšie pracujú a pravidelne okrádajú dôchodcov.

prednáška