Obsah

Úlohy mestskej polície

Dohľad verejného poriadku

Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom 24 hodín denne v 12 hodinových službách. V ktorejkoľvek dennej či nočnej dobe je možné spojiť sa s hliadkou cez číslo 0905/636715.

Centrálna úradovňa sa nachádza v budove Mestského úradu na prízemí, kde sa taktiež nachádza kancelária náčelníka a spisovňa

Objekty označené: „ Objekt chránený mestskou políciou“, sú opatrené kamerovými systémami.

Pre dokumentovanie zásahov príslušníci MsP sú vybavený kamerou vo vozidle a zvukovým záznamovým zariadením pre dokumentovanie komunikácie s priestupcom.

Úlohy mestskej polície:

  • zabezpečuje verejný poriadok v meste,
  • chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím,
  • dbá o ochranu životného prostredia,
  • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
  • plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora
  • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
  • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
  • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné predpisy.