Obsah

Spôsob zriadenia Mesta Svit

Mesto Svit ako samostatný právny a samosprávny subjekt bolo zriadené (tak, ako všetky mestá a obce v SR) resp. obnovené ako výsledok demokratických reforiem po páde totalitného režimu v roku 1989. Obecná samospráva bola obnovená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 23. – 24.11.1990. Účinnosťou tohto zákona došlo k obnove obecnej samosprávy v Slovenskej republike a tým aj k obnove právnej subjektivity Mesta Svit.

 

Právomoci a kompetencie Mesta Svit

Základné právne postavenie Mesta Svit je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, v štvrtej hlave – Územná samospráva, čl. 64 až71. Podľa týchto ustanovení je Mesto Svit samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt, a je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jej obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Právomoci Mesta Svit sú uvedené v zákone SNR č. 369/890 Zb. o obecnom zriadení, najmä v § 4.

Povinne zverejňované informácie - tu ku stiahnutiu .pdf, 36,35 kB