Spôsob zriadenia mesta

Mesto Svit ako samostatný právny a samosprávny subjekt bolo zriadené (tak, ako všetky mestá a obce v SR) resp. obnovené ako výsledok demokratických reforiem po páde totalitného režimu v roku 1989.

Obecná samospráva bola obnovená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Tento zákon nadobudol účinnosť dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 23. – 24.11.1990. Účinnosťou tohto zákona došlo k obnove obecnej samosprávy v Slovenskej republike a tým aj k obnove právnej subjektivity Mesta Svit.

Právomoci a kompetencie Mesta Svit

Základné právne postavenie Mesta Svit je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, v štvrtej hlave – Územná samospráva, čl. 64 až71. Podľa týchto ustanovení je Mesto Svit samostatný územný a správny celok Slovenskej republiky, združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt, a je právnickou osobou, ktoré za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jej obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.

Právomoci Mesta Svit sú uvedené v zákone SNR č. 369/890 Zb. o obecnom zriadení, najmä v § 4.

samosprávna (vlastná) pôsobnosť

Patrí sem napr.:

 • pôsobnosť v oblasti existencie mesta a jeho hranice
 • rozhodovanie a uskutočňovanie všetkých úkonov súvisiacich so správou mesta a jeho majetku (ak nie je niektorý úkon zákonom zverený inému subjektu)
 • zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu mesta, záverečného účtu, vykonávanie správy miestnych daní a poplatkov
 • usmerňovanie ekonomickej činnosti v meste, najmä vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti, k využívaniu miestnych zdrojov
 • schvaľovanie územného plánu mesta a jeho častí a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 • vyhlasovanie miestneho referenda o najdôležitejších otázkach rozvoja mesta a zvolávanie zhromaždenia obyvateľov mesta
 • uznášanie sa na všeobecne záväzných nariadeniach
 • schvaľovanie vnútroorganizačných noriem a predpisov
 • zriaďovanie a kontrolovanie mestských podnikov a iných právnych subjektov a vymenovávanie ich riaditeľov (vedúcich)
 • zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu mesta a určovanie ich náplne práce
 • určovanie mestských symbolov a udeľovanie čestného občianstva mesta

delegovaná (prenesená) pôsobnosť

Patrí sem napr.:

 • požiarna ochrana
 • civilná ochrana
 • ochrana životného prostredia
 • sociálnoprávna ochrana a kuratela
 • oblasť výstavby
 • oblasť sociálnej pomoci
 • oblasť školstva

Prehľad predpisov

Predpisy, pokyny a inštrukcie, podľa ktorých Mesto Svit koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k Mestu Svit:

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 • ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia

Všetky zbierky zákonov sú k nahliadnutiu na Mestskom úrade vo Svite u právnika MsÚ, II. posch., č. dverí 208.

Všeobecne záväzné nariadenia sú k nahliadnutiu v kancelárii primátora mesta, II. posch., č. dverí 20

Poskytovanie informácií

a) spôsob, ako získať informácie

 1. Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek, t.j. akákoľvek fyzická a právnická osoba bez uvedenia dôvodu.
 2. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným, technicky vykonateľným spôsobom.
 3. Žiadosť musí obsahovať:
 • identifikáciu povinnej osoby podľa § 2 zákona o slobode informácií, komu je žiadosť určená
 • identifikáciu žiadateľa – kto žiadosť podáva
 • určenie požadovanej informácie – ktorých informácií sa žiadosť týka
 • určenie spôsobu sprístupnenia – akým spôsobom majú byť informácie poskytnuté

b) miesto a čas získania informácie, podania žiadosti, podnetu, sťažnosti, návrhu

 • ústne – v pracovných dňoch počas pracovnej doby u ktoréhokoľvek zamestnanca mestského úradu
 • písomne – Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 269/33, 05921 Svit
 • telefonicky 00421 52 7875 111
 • elektronickou poštou msu@svit.sk

c) lehoty vybavenia

Žiadosť o poskytnutie informácie sa musí vybaviť do ôsmych pracovných dní od dňa podania žiadosti (od dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti). Zo závažných, taxatívne zákonom vymedzených prípadoch sa vybavenie žiadosti môže predĺžiť najviac o ďalších osem pracovných dní.

 • žiadosť neobsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti
  • mesto vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti v lehote nie kratšej ako sedem dní, v prípade, že sa v požadovanej lehote žiadosť nedoplní, mesto žiadosť odloží
 • žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti a informácie sa môžu poskytnúť bez obmedzenia
  • mesto sprístupní požadované informácie v zákonom stanovenej lehote najneskôr do ôsmych pracovných dní
 • žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti a informácie, ktoré žiadateľ žiada sú zverejnené
  • najneskôr päť dní od podania žiadosti sa oznámi žiadateľovi, kde má prístup k požadovaným informáciám
  • ak žiadateľ trvá na sprístupnení požadovaných informácií, informácie sa poskytnú v zákonom stanovenej lehote osem pracovných dní
 • žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti a informácie, ktoré žiadateľ žiada mesto nemá, ale má vedomosť, kde možno požadované informácie získať
  • najneskôr päť dní od podania žiadosti sa žiadosť postúpi ďalšej povinnej osobe a žiadateľovi sa oznámi postúpenie žiadosti
 • žiadosť obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti a informácie, ktoré žiadateľ žiada mesto nemá a nemá vedomosť, kde možno požadované informácie získať, príp. požadované informácie nemožno poskytnúť v zmysle § 8 - § 12 zákona o slobode informácií
  • mesto vydá rozhodnutie, že žiadosti sa nevyhovie, hoci len sčasti
  • ak mesto neposkytlo informácie a nevydá rozhodnutie o nevyhovení žiadosti, predpokladá sa, že vydalo rozhodnutie, pričom za deň doručenia sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti

d) odvolanie v prípade nesprístupnenia informácií

 • proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácie, príp. sprístupnení len sčasti možno podať odvolanie
 • o odvolaní voči rozhodnutiu rozhoduje nadriadený orgán, voči rozhodnutiu mestského úradu primátor mesta
 • nadriadený orgán v pätnásťdňovej lehote vyhovie odvolaniu a zaviaže osobu, voči ktorej odvolanie smeruje žiadosť vybaviť
 • nadriadený orgán v pätnásťdňovej lehote nevyhovie odvolaniu, teda odvolanie zamietne
 • nadriadený orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia
 • žiadateľ sa uspokojí s takýmto rozhodnutím
 • žiadateľ podá na príslušný súd žalobu o preskúmanie zákonnosti postupu