Primátor mesta

Ing. Dáša Vojsovičová

Meno a priezvisko: Ing. Dáša Vojsovičová

e-mail: primator@svit.sk

Štatút Primátora mesta Svit

 1. Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor, ktorého volia obyvatelia mesta v priamych voľbách.
 2. Funkčné obdobie sa končí zložením sľubu nového primátora.
 3. Primátor mesta je štatutárnym orgánom mesta v majetkoprávnych vzťahoch mesta a v pracovno-právnych vzťahoch pracovníkov mesta, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 3, ods. 3).
 4. Primátor najmä: 
  1. zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia 
  2. vykonáva mestskú správu 
  3. zastupuje mesto navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám
  4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách v organizačnom poriadku
  5. rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím mestského zastupiteľstva vyhradené mestskému zastupiteľstvu
  6. uschováva mestskú pečať a mestskú zástavu a používa mestské insígnie
  7. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva.
 5. Primátor môže pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre mesto zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v mestskej rade, avšak uznesením mestskej rady nie je viazaný.
 6. Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638,– EUR, ak:
  1. poruší nariadenie
  2. neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest
  3. nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
 7. Mandát primátora zaniká:
  1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,uplynutím funkčného obdobia
  2. vzdaním sa mandátu
  3. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený
  4. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony
  5. vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní primátora, ktorým sa rozhodlo o odvolaní primátora
  6. zmenou trvalého pobytu mimo územia mesta
  7. v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie primátora s funkciami určenými podľa osobitného zákona, ak primátor do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu
  8. smrťou
  9. zrušením mesta.
 8. Vzdanie sa mandátu primátora sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením Mestskému úradu vo Svite. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.