Mestská rada

Mestská rada je zložená v počte podľa Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, §14.

Mestskú radu volí mestské zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora.

Mestská rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor, ak tak neurobí, zástupca primátora.

Mestská rada najmä

 • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení mestského úradu
 • organizuje prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva
 • organizuje práce na príprave rozpočtu mesta
 • zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku mesta, fondov a rozpočtu mesta, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi
 • pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy
 • navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností
 • zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta a života v ňom a svoje stanoviská podáva mestskému zastupiteľstvu a primátorovi
 • organizuje práce na príprave rozpočtu mesta
 • plní ďalšie úlohy podľa uznesení mestského zastupiteľstva

Mestská rada je spôsobená rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.

Členovia MsR

 1. Ing. Ján Drobný
 2. PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA
 3. MUDr. Ivana Švagrovská
 4. Ing. Denisa Martinková

Termíny zasadnutí Mestskej rady

Január

Február 13.02.2023 o 15.30

Marec

Apríl 17.04.2023 o 15.30

Máj

Jún 12.06.2023 o 15.30

Júl 

August 

September 18.09.2023 o 15.30

Október

November 13.11.2023 o 15.30

December 04.12.2023 o 15.30