Elektronická matrika

V zmysle § 7 zákona č. 124/2015 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, od 1. 10. 2015 vstúpilo do platnosti fungovanie elektronickej matriky.

Elektronická matrika je špecializovaným portálom , na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre, ktorých vyplnením a podpísaním zaručeným elektronickým podpisom môže občan SR, cudzinec prihlásený na pobyt na území SR, alebo cudzinec, ktorému bol udelený azyl na území SR, využívať na úseku matrík vybrané elektronické služby matričných úradov, ministerstva a okresných úradov a zároveň informačným systémom, ktorý slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík.

Elektronická matrika obsahuje súbor údajov podľa § 19 ods.1,2 a 5 a elektronickú podobu listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike.

O úradný výpis z elektronickej matriky a o potvrdenie o údajoch zapísaných v elektronickej matrike môže požiadať osoba uvedená v § 18 ktorýkoľvek matričný úrad.

Z uvedeného vyplýva, že od 1. októbra 2015 sú všetky matričné úrady SR prepojené elektronicky a preto je možné požiadať o vydanie matričných dokladov, ktorýkoľvek matričný úrad. Ten avízom osloví miestne príslušný matričný úrad, v ktorom je zamatrikovaný požadovaný zápis a spravidla na druhý pracovný deň je možné daný matričný doklad vystaviť po úhrade správneho poplatku.