Povinnosti danovníkov

Občania – daňovníci dane z nehnuteľností

 • najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti na daň z nehnuteľností (len pri zmenách), týka sa to predaja, kúpy, darovania;
 • priznanie sa podáva aj v prípade zmeny výmery, druhu pozemku, stavby a bytu; zmeny účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru
 • v prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením alebo dedením, podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti,
 • najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať čiastkové priznanie na úľavu na dani z nehnuteľností – občania, držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS (rodinné domy, byty, garáže)
  (úľavy nie je možné poskytnúť so spätnou platnosťou)

Občania – majitelia psov

 • prihlásenie – podanie priznania na daň za psa, keď má pes 6 mesiacov
 • prihlásenie – podanie priznania na daň za psa do 30 dní odo dňa nadobudnutia v prípade, ak je pes starší ako 6 mesiacov
 • odhlásenie psa – podanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti, do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti
 • úľava na dani za psa - najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať čiastkové priznanie (držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS)

Občania – poplatníci tuhého komunálneho odpadu

 • vznik, zánik prípadne zmeny, ktoré nastali v priebehu roka je poplatník povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
 • poplatník si uplatní nárok na zníženie/odpustenie poplatku do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Uplatnenie úľavy na poplatku za komunálny odpad

 • v prípade študentov v SR – potvrdenie o ubytovaní,
 • doložiť kópiu pracovnej zmluvy alebo potvrdenie od zamestnávateľa občana pracujúceho mimo trvalého bydliska (v rámci SR, ale aj zahraničia)
 • doložiť potvrdenie o úhrade poplatku za komunálny odpad v inom meste/obci

Odpustenie poplatku za komunálny odpad

 • doložiť doklad, že sa osoba celoročne zdržiava v zahraničí, je vo výkone trestu, sociálnom zariadení, príp. sa osoba nezdržiava na mieste trvalého pobytu a nie je známy je skutočný pobyt (potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte v zahraničí, príp. čestné vyhlásenie, ak nemožno skutočnosť doložiť inak).

Úhrada miestnych daní a poplatku za komunálny odpad

 • splatnosť miestnych daní a poplatku je v dvoch splátkach:
  • 1. splátka – po doručení rozhodnutia, do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
   (45 dní od prevzatia rozhodnutia)
  • 2. splátka – do 30. septembra.