Obsah

Povinnosti daňovníkov a poplatníkov

Občania – daňovníci dane z nehnuteľností:

 • najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti na daň z nehnuteľností (len pri zmenách), týka sa to predaja, kúpy, darovania;
 • priznanie sa podáva aj v prípade zmeny výmery, druhu pozemku, stavby a bytu; zmeny účelu využitia stavby, bytu, nebytového priestoru
 • v prípade nadobudnutia nehnuteľností vydražením alebo dedením, podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti,
 • najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať čiastkové priznanie na úľavu na dani z nehnuteľností – občania, držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS (rodinné domy, byty, garáže)
  (úľavy nie je možné poskytnúť so spätnou platnosťou)

Občania – majitelia psov:

 • prihlásenie – podanie priznania na daň za psa, keď má pes 6 mesiacov
 • prihlásenie – podanie priznania na daň za psa do 30 dní odo dňa nadobudnutia v prípade, ak je pes starší ako 6 mesiacov
 • odhlásenie psa – podanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti, do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti
 • úľava na dani za psa - najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka podať čiastkové priznanie (držitelia preukazu ZŤP a ZŤPS)

Občania – poplatníci tuhého komunálneho odpadu:

 • zmeny (vznik/zánik), ktoré nastali v priebehu roka je poplatník povinný nahlásiť do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.
 • poplatník si uplatní nárok na zníženie/odpustenie poplatku do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.
Uplatnenie úľavy na poplatku za komunálny odpad:
 • v prípade študentov - doložiť doklad o ubytovaní, žiadosť o úľavu na poplatku alebo potvrdenie o návšteve školy
 • doložiť kópiu pracovnej zmluvy občana pracujúceho mimo trvalého bydliska (v rámci SR, ale aj zahraničia)
Odpustenie poplatku za komunálny odpad:
 • doložiť doklad, že sa osoba celoročne zdržiava v zahraničí, je vo výkone trestu, sociálnom zariadení, príp. sa osoba nezdržiava na mieste trvalého pobytu a nie je známy je skutočný pobyt (potvrdenie o štúdiu v zahraničí, potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte v zahraničí, príp. čestné vyhlásenie, ak nemožno skutočnosť doložiť inak).

Úhrada miestnych daní a poplatku za komunálny odpad:

 • splatnosť miestnych daní a poplatku pre rok 2021 je v dvoch splátkach:
  • 1. splátka – po doručení rozhodnutia, do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia
   (45 dní od prevzatia rozhodnutia)
  • 2. splátka – do 30. septembra.