Slovenský červený kríž

Názov združenia: Slovenský červený kríž – územný spolokčervený kríž
Adresa sídla: Svit
Predseda: Mária Zentková
Telefonický kontakt: 0903 104 591
Email: marijaz@centrum.sk
Webová stránka:

Rok vzniku: 1949
IČO: 00416223
Číslu účtu: VÚB, exp. Svit, 1386277663/0200
Oblasť pôsobenia: zdravie

Poslanie

  • propagácia darcovstva krvi, 
  • viesť deti a mládež k osvojovaniu si vedomostí poskytovania prvej pomoci, 
  • viesť ich k ochrane svojho zdravia a zdravia svojich kamarátov,
  • odborné prednášky pre členov spolku,
  • návšteva kultúrnych podujatí,
  • oceňovanie členiek – jubilantiek.

Opis/ predstavenie

V meste Svit dlhodobo aktívne a zmysluplne pracuje Územný spolok Slovenského Červeného kríža. Svojou činnosťou systematicky sleduje napĺňanie cieľov a zámerov koncepcie SČK do roku 2018. Zameranie činnosti vychádza zo základných úloh a poslania SČK a v trvalej pozornosti ostáva naďalej starostlivosť o zdravie ľudí. Plán práce upresňuje jednotlivé priority a stanovuje nové úlohy. Dôležitým predpokladom pre získanie silnej a zdravej základne darcov je kvalitná náborová činnosť. Úspešné boli kampane Vianočná kvapka krvi v decembri a Kvapka pre mesto v júni. V našom meste máme už 3 darcov krvi, ktorí dosiahli diamantovú Jánskeho plaketu. Získavame informácie o zdravotno-výchovnej hre „Evička nám ochorela“, ktorej cieľom je pripraviť deti v predškolskom veku na náhle, neočakávané zhoršenie zdravotného stavu, ale hlavne ako predchádzať takýmto situáciám. Preverenie vedomostí je v praktickej hre, ktorú organizujeme pre MŠ z regiónu. Členky pomáhajú pri organizácii športových hier detí, mládeže a dospelých. Členky sa aktívne zapájajú do akcie „ Deň narcisov“.