Postavenie komisií

Komisie sú zriadené ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva.

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a členov schválených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Mestské zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec mestského zastupiteľstva – a schvaľuje členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie

 • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze
 • zostavuje plán činnosti
 • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva
 • zastupuje komisiu navonok
 • podpisuje spolu s tajomníkom uznesenia komisií.

Tajomník komisie

 • spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie
 • zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
 • vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie
 • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
 • spravidla je zamestnancom mesta.

Mesto Svit vytvára spravidla tieto komisie

 • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • komisia finančná a správy obecného majetku
 • komisia podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu
 • komisia výstavby a životného prostredia
 • komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna
 • komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku.

V prípade potreby a vhodnosti vytvorí mestské zastupiteľstvo ďalšie komisie. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

 • vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným mestskými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života mesta a k dôležitým – pre mesto – investičným zámerom
 • vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v meste a predkladajú ich orgánom mesta, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať
 • kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva a mestskej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta, prípadne majetkom prenechaným mestu na dočasné užívanie, dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v meste, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia, podnety, pripomienky obyvateľov mesta.

Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Členom komisií za svoju činnosť patrí odmena schválená mestským zastupiteľstvom. Rozpočtovaná odmena je za dvanásť mesiacov, maximálne jedno zasadnutie v mesiaci. V prípade častejšieho rokovania komisií bude táto odmena rozpočítaná na počet rokovaní v roku.

Zásady rokovania a uznášania sa si každá komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

Zasadnutia komisií

 • komisia je uznášaniaschopná v prípade, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie
 • na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie.

Komisie najmä

 1. v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené vypracovávajú:
  • stanoviská k prerokovávaným materiálom, ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva
  • stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov v meste
  • stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života mesta
 2. v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
  • vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva
  • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskej rade. Mestská rada je povinná sa nimi zaoberať.
  • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledkoch riešenia
 3. v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:
  • kontrolujú realizáciu vlastných uznesení a prijatých úloh
  • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta
  • v spolupráci s ostatnými orgánmi mestského zastupiteľstva sa zúčastňujú pri výkone kontrolnej činnosti.

Mestské zastupiteľstvo môže podľa potreby komisie zlučovať rozdeľovať, zrušiť alebo vytvoriť nové.