Obsah

OZNAMY

4.12.2019 - Mesto Svit spolu s Mestskou políciou a podporou Ministerstva vnútra SR spustilo do skúšobnej prevádzky modernejší už jestvujúci priechod pre chodcov na ceste 1/18 – prepojovací chodník smerom na Podskalku, ktorý je použitím nových technológií bezpečnejší ako pre chodcov, tak aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
Inštaláciou najmodernejšieho tzv. „via cross flash“ systému sa samotné miesto prechodu zvýraznilo pre vodičov a je viditeľné z väčšej vzdialenosti ako tomu bolo doteraz. Inštaláciou svetelnej LED technológie sa zviditeľnil aj cez deň a je viditeľný z väčšej vzdialenosti aj pri nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienkach / odraz slnka nízko nad obzorom, viditeľnosť pri hustom daždi, snežení, resp. hmle a pod/. Priechod pre chodcov disponuje taktiež svetelnou detekciou - v prípade výskytu chodcov sa LED svetlá zabudované do vozovky rozblikajú .
Z analýz dopravno-bezpečnostnej situácie v poslednom období vyplýva, že vo Svite došlo k nárastu evidovaného počtu motorových vozidiel, k zvýšeniu hustoty cestnej premávky a s tým spojeným zvýšeným rizikom vzniku dopravných nehôd a škodových udalostí. V tomto kontexte sa ako najrizikovejšia a najohrozenejšia skupina účastníkov cestnej premávky javia nemotoroví účastníci cestnej premávky, t. j. chodci a cyklisti, predovšetkým deti a seniori. Štátna cesta I/18 prechádza prieťahom mesta Svit. V prípade uzavretia diaľničného úseku D1 je celá doprava presmerovaná na úsek cesty I/18.
Mesto plánuje takto zlepšiť aj ďalšie priechody v katastri v záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov.
Mesto Svit ďakuje pracovníkom a manažérom firmy Chemosvit služby s.r.o. za aktívnu pomoc a súčinnosť pri spustení skúšobnej prevádzky tohto moderného priechodu pre chodcov. Poďakovanie tiež patrí Ministerstvu vnútra SR.

18.10.2019 - V najbližších dňoch si policajti posvietia na železničné priecestia

Ako už polícia viackrát avizovala, v záujme ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky  nepoľaví v kontrolách. V najbližšom období budú mať hliadky pod drobnohľadnom nebezpečné železničné priecestia, na ktorých polícia zaznamenala zvýšený počet dopravných nehôd. Policajti budú v októbri a novembri kontrolovať dodržiavanie predpísaných rýchlostí vodičmi pri prejazde priecestím, nezabudnú ani na chodcov a cyklistov, keďže aj títo účastníci cestnej premávky majú svoje povinnosti.

Každý z účastníkov cestnej premávky môže dodržiavaním dopravných predpisov a pravidiel zvýšiť svoju bezpečnosť a predchádzať nešťastiam na cestách.

6.10.2019 - ORÁLNA VAKCINÁCIA LÍŠOK PROTI BESNOTE
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje štyridsiatu, sezónnu kampaň orálnej vakcinácie vol'ne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO / svetová zdravotnícka organizácia/.
Orálna vakcinácia líšok proti besnote sa uskutoční letecky v dňoch 7.10.-20.10.2019 .Vakcinačná návnada bude letecky pokladaná z výšky 50 m nad terénom s hustotou pokladania 25 vakcinačných dávok na 1 km2. Pri leteckom pokladaní sa vynechajú územia s nadm. výškou nad 1200 m , vodné plochy, cestné komunikácie, mestá a osady. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie.
Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Určité nebezpečenstvo predstavuje iba priamy kontakt vakcinačnej látky so sliznicou očí, úst, nosa, apod.
Preto prosíme občanov, hlavne deti, aby sa vakcinačných návnad nedotýkali, nezbierali ich v čase vakcinácie a nevodili do lesa psov. V prípade kontaktu očkovacej látky so sliznicou je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie. Pri kontakte rúk s očkovacou látkou je potrebné ruky dôkladne umyť mydlom, prípadne dezinfikovať dostupným dezinfekčným prostriedkom.

1.10.2019 - prosíme vodičov motorových vozidiel, aby neparkovali na verejnej zeleni, hlavne na ul. P. Jilemnického v okolí reštaurácie BABA, kde v súčasnej dobe prebieha výstavba bytového domu. Vodiči môžu na parkovanie použiť parkovisko pri kostole. Mestská polícia Svit bude vykonávať zvýšený dohľad na dodržiavanie dopravných pravidiel.

1.9.2019 - Oznamujeme občanom, že Mestská polícia Svit  bude v zvýšenej miere vykonávať preventívne kontroly na dodržiavanie VZN mesta Svit č. 8/2018. Hliadky MsP sa zameriavali predovšetkým na kontrolu voľného pohybu psov, vodenie psov, znečisťovanie verejných priestranstiev psami a na obmedzenia vstupu psov.

 

 Facebook MsP