Obsah

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku

Z 14 – ročnej histórie ZO JDS Svitjds

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) bola založená vo Svite 7. apríla 2004 na verejnej schôdzi občanov mesta Svit, ktorá sa konala v sále Domu kultúry. Schôdze sa zúčastnilo 45 občanov a viedol ju zakladajúci člen ZO JDS, Pavol Záhradník, ktorý bol do roku 2009 aj jej predsedom.

Vo výbore ZO JDS začali po jej založení pracovať aj Bernadeta Točeková, Blažena Bendíková, Anna Makarivová, Július Pribylinec, Vojtech Michalík a Anna Lapšanská. V revíznej komisii pracovali: Michal Kožuško, Alexander Tokár a Jozef Padyšák.

ZO JDS vo Svite až do založenia Okresnej organizácie JDS v Poprade v roku 2010 bola začlenená do okresu Stará Ľubovňa. Okresnú organizáciu v Poprade založili tri ZO JDS a to : ZO JDS Svit, Mestská organizácia JDS v Poprade a ZO JDS Xenón Juh, predsedom sa stal RNDr. Michal Brejčák z Popradu.

Od roku 2009 je predsedom ZO JDS vo Svite Mgr. Miroslav Jurčák a na hodnotiacej schôdzi v marci 2016 boli do výboru ZO JDS na trojročné funkčné obdobie zvolení : Mgr. Miroslav Jurčák, Alexander Tokár, Anna Gejdošová, Magdaléna Dvornická, Ján Štefko, Jozef Hulín, Mária Guľvasová, Ing. Mária Babčáková, Ondrej Legát a do revíznej komisie Ing. Vladimír Rusnák (od mája 2016 Blažena Bendíková), Magdaléna Kolesárová a Michal Želonka.

V mesiaci marec 2017 na hodnotiacej schôdzi bol doplnený výbor o Mgr. Vieru Držiakovú a Ing. Jozefa Dluhého. Do revíznej komisie pribudla Mgr. Mária Smatanová a Mgr. Jozefína Fraňková. Z radov členov výboru bola vytvorená funkcia podpredsedu pre organizačné veci a ním sa stal člen výboru Jozef Hulín

V roku 2017 dosiahla ZO JDS vo svojej 14-ročnej histórií počet 100 členov. Riadi sa stanovami JDS a za prioritu okrem iného považuje aktívne pôsobenie na území mesta, hájenie záujmov občanov v dôchodkovom veku a aktivizáciu seniorov podľa záujmu a požiadaviek k rôznorodej činnosti v meste.

 

Z činnosti ZO JDS vo Svite za posledné roky je hodno spomenúť :

- každoročné novoročné stretnutie seniorov mesta s predstaviteľmi mesta

- vyhlasovanie Osobností roka z radov občanov mesta

- organizovanie Okresných športových hier seniorov ( v roku 2016 VI. ročník )

- organizovanie návštevy pracovísk v Chemosvite

- podávanie námetov v starostlivosti o dôchodcov na príslušné ministerstvá

- organizácia liečebných pobytov pre seniorov samostatne, ale i cestou OO JDS

- účasť členov ZO JDS v orgánoch mesta a pravidelné informačné stretnutia s primátorom mesta

- ZO JDS úzko spolupracuje s organizáciami na území mesta, ktorých členovia sú prevažne dôchodcovia, a to Klub Absolventov Baťovej školy, Klub seniorov Bôrik, ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

- na podnet ZO JDS mesto Svit vydalo v roku 2014 poukážky na stravu v hodnote 8,- € na nákup potravín pre 1 388 občanov mesta nad 65 rokov

-  k významným akciám patrí aj stretnutie s vtedajším prezidentom SR Ivanom Gašparovičom v Prezidentskom paláci a v NR SR s poslancom Petrom Šucom v roku 2012

- Alexander Tokár v roku 2013 a Mgr. Miroslav Jurčák boli Fórom pre pomoc starším vyhlásení za Seniorov roka v rámci Slovenska v Bojniciach

- A. Tokár a A. Gejdošová za ZO JDS vo Svite na pozvanie europoslancov navštívili EP

 

5.ročník okresnej prehliadky v umeleckom prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby - tu ku stiahnutiu .pdf, 147,42 kB

Program podujatí Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Svit do konca roka 2017 - tu ku stiahnutiu .pdf, 65,79 kB

Plán hlavných aktivít na rok 2018 - tu ku stiahnutiu .pdf, 50,86 kB

Plán zasadnutí výboru ZO JDS vo Svite na rok 2018 - tu ku stiahnutiu .pdf, 40,92 kB

 

Na hodnotiacej schôdzi 14. marca 2018 v Dome kultúry vo Svite bol prítomnými členmi organizácie o.i. zvolený výbor ZO JDS na 4 – ročné funkčné obdobie v zložení : Magdaléna Dvornická, Mgr. Viera Držiaková, ,Ing. Jozef Dluhý, Mgr. Jozefína Fraňková, Hana Gejdošová, Mária Guľvasová, Jozef Hulín, Jana Ištoková, Mgr. Miroslav Jurčák, Mgr. Mária Smatanová, Ján Štefko.

Revízna komisia v zložení : Miroslav Dulák, Magdaléna Kolesárová a Anetta Lapšanská. Výbor na prvom zasadnutí výbor ZO JDS za predsedu ZO JDS zvolil Mgr. Miroslava Jurčáka.

Predsedom revíznej komisie sa stala Magdaléna Kolesárová

 

Funkcionári ZO JDS :

Predseda : Mgr. Miroslav Jurčák,
                    tel. 0905 395 012,
                    e-mail: miroslavjurcak@post.sk

Tajomníčka : Hana Gejdošová,
                        tel.: 0911352 411,
                        e-mail: agejdosova@stoline.sk

Podpredseda pre org. veci : Jozef Hulín,
                                                  tel.: 0948 108 106,
                                                  e-mail: jozkohulin@gmail.com

Podpredseda pre IT : Mgr. Viera Držiaková,
                                      tel: 0905 805 636,
                                      e-mail: drziakovav@gmail.com

Podpredseda pre kultúrnu č.: Ing. Jozef Dluhý, dluhovci
                                                     tel.: 0944258 977,
                                                     e-mail: dluhovci@gmail.com

Podpredseda pre šport : Ján Štefko,
                                            tel.: 0911 901 159,
                                            e-mail: stefko.jan@centrum.sk

Predseda rev. komisie : Magdaléna Kolesárová,
                                          tel.: 0908 500 540