Ohlasovňa pobytu

Trvalý/prechodný pobyt

Evidencia obyvateľov, Mestský úrad, Hviezdoslavova 268/32, prízemie vpravo č. dv. 20

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu ako aj práva a povinnosti pri vedení evidencie pobytu občanov SR upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR.

Činnosť

 • Hlásenie trvalého pobytu (§ 3 cit. zákona)
 • Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí (§ 6 cit. zákona)
 • Zrušenie trvalého pobytu (§ 7 ods. 1 cit. zákona)
 • Hlásenie prechodného pobytu (§ 8 cit. zákona)
 • Hlásenie prechodného pobytu v zahraničí (§ 9 cit. zákona)
 • Zrušenie prechodného pobytu na návrh vlastníka, spoluvlastníka (§ 8 ods. 5 cit. zákona)
 • Hlásenie predčasného skončenia prechodného pobytu (§ 8 ods. 5 cit. zákona)
 • Potvrdenie o mieste pobytu obyvateľa

Hlásenie trvalého pobytu, prechodného pobytu

Občan je povinný pri hlásení pobytu predložiť

údaje pre účely hlásenia pobytu:

občan nemusí predkladať výpis z listu vlastníctva v listinnej podobe, ale poskytne údaje k overeniu vlastníckeho práva k budove alebo jej časti: identifikáciu vlastníka, súpisné číslo nehnuteľnosti, alebo číslo bytu, resp. číslo LV

Ak z technických dôvodov nebude možné získať údaje alebo výpis z informačných, systémov verejnej správy bezodkladne, predloží občan doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti (originál LV z Katastrálneho úradu alebo Rozhodnutie o povolení vkladu).

Hlásenie skončenia trvalého pobytu z dôvodu vycestovania do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zharaničí.

K vybaveniu potrebujete:

Vrátiť občiansky preukaz Okresnému riaditeľstvu policajného zboru SR a odhlasovací lístok, ktorý vydá ohlasovňa pobytu. V zahraničí sa občan ďalej pohybuje s cestovným pasom.

Zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu

(Zrušenie trvalého pobytu, prechodného pobytu na návrh vlastníka, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti)

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu z horeuvedených dôvodov, je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Potvrdenie o trvalom, prechodnom pobyte

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Poplatok: 5,00 €