70-te roky

ROK 1970

Dňa 4.januára 1970 krátko pred 14. hodinou došlo v n. p. Chemosvit k tragickej nehode. Nedokončená stavba sociálnych zariadení, ktoré mali byť súčasťou administratívnej budovy sa z nezistených príčin celá zrútila. V kritickom okamihu cez stavenisko prechádzali do podniku na druhú smenu Anna Džuganová z Machaloviec a Mikuláš Krivoňák zo Žakoviec. Obidvaja boli murivom zasypaní a na mieste usmrtení. Havária okrem ľudských životov spôsobila škodu okolo 1 milióna korún. Celá táto časť musela sa znova postaviť.

V dňoch 14. – 22.februára 1970 sa v Tatrách konali Majstrovstvá sveta v lyžovaní v severských disciplinach. Svit sa stal východiskovou stanicou pre dopravu návštevníkov do Tatier. Okrem poskytnutia maximálne možných ubytovacích kapacít bolo vo Svite zriadené autobusové stanovište, ktoré tvoril vlastne celý Svit. Motorové vozidlá včítane autobusov boli vo Svite zaparkované na voľnom priestore medzi železnicou a štátnou hradskou naproti železničnej stanice, v dňoch návalu prakticky vo všetkých uliciach Svitu. Vodiči autobusov v počte 360 boli ubytovaní v internátoch vo Svite.

Výstavba športového zariadenia pod blízkym lesom pri klzisku umožnila aj konečné vybudovanie sauny. Za jej zriadenie sa veľmi angažovala sociálna pracovníčka n. p. Chemosvit p. Mária Wágnerová, ktorej sa podarilo už pred 8-10 rokmi presadiť zakúpenie komplexného zariadenia sauny. Prvým vedúcim sa stal dlhoročný pracovník podniku Chemosvit František Húšťava. Ceny za lístky boli stanovené na 15,- Kčs na jeden potný kúpeľ včítane odpočivárne a Kčs 10,- za masáž. Po polroku bola prevádzka prerušená a obnovená v marci 1973.

Jednotné roľnícke družstvo Nižná Šuňava postavilo drevený objekt pod lesom vedľa cesty vedúcej na cintorín. Bola to drevená zrubová stavba vo vnútri štýlovo zariadená a otvorená bola v roku 1970 ako pohostinské zariadenie pod menom Zbojnícka koliba. Do roku 1972 veľmi slabo prosperovala a preto bol v roku 1973 odkúpený a pridelený svitovskej mládeži na vytvorenie kultúrneho zariadenia.. Na tento účel boli poskytnuté finančné prostriedky n. p. Chemosvit obnosom 150 000,- Kčs, VÚCHV obnosom 50 000,- Kčs, ONV v Poprade 300 000,- Kčs. Majiteľom budovy sa MsNV Svit.

V roku 1970 pri novej prístavbe elektrárne postavil Chemosvit 103 m vysoký celobetónový komín, ktorého základy boli položené 22.5.1970 a ukončený bol 14.10.1970. Druhý vysoký komín, ktorý bol postavený pod Babou za riekou Poprad, nedosahuje výšku 100 m a bol postavený z betónových tvárnic. Bude slúžiť na odsávanie škodlivín z novej výroby celofánu. Obidva komíny boli pri vrchole pomaľované šachovite červeno – biele a červeno osvetlené pozičnými svetlami pre bezpečnosť lietadiel. Takto k doterajším 2 vysokým komínom pribudli ďalšie dva, ktoré budú zďaleka hlásať, že Svit je priemyselným mestom.

ONV v Poprade hodnotil 20 ročnú činnosť a výsledky, ktoré boli dosiahnuté v rámci družby okresov Poprad a Ústí nad Orlicí. Zo Svitu boli udelené uznania a plakety kolektívu n. p. Chemosvit, kolektívu II. ZDŠ a Jánovi Stančíkovi, Jánovi Hricovi, Ladislavovi Kovalíkovi a Barnabášovi Tkáčovi.

Ku dňu 1.12.1970 bolo prevedené sčítanie ľudu, domov a bytov v ČSSR. Mesto má k tomuto dňu 7362 trvale prihlásených občanov, 1723 bytov, 258 obytných domov, 132 rodinných domčekov a 17 ostatných budov.

Dňa 20.-22.2.1970 náš mladý občan Kolárik na Majstrovstvách Slovenska v grécko – rímskom zápasení dorastencov vybojoval titul „Majster Slovenska“.

V roku 1970 bolo vo Svite 474 autogaráží od ktorých sa vyberala daň vo výške Kčs 2,- za 1 m2.

Dňom 1.1.1970 zahájili svoju činnosť Technické služby mesta Svit ako samostatná organizácia MsNV a ich prvým vedúcim stal sa občan Michal Horevaj.

ROK 1971

Folklórny súbor Jánošík si pripomenul 15 rokov svojej úspešnej činnosti. Vďaka menovite tým, ktorí dali podnet a rozhodli sa založiť tento súbor t.j. Ing. Františkovi Pristáčovi, profesorovi na priemyselnej škole chemickej, Ondrejovi Lapšanskému, riaditeľovi ZK ROH, Jánovi Martonovi, učiteľovi, Jozefovi Butelovi, choreografovi a Pavlovi Mizerákovi, vedúcemu ľudovej hudby.

Až v roku 1971 oživila sa činnosť mladých lyžiarov vo Svite pod vedením občana Kazára, ktorý sa venoval výchove mladých lyžiarov. Mladí nadšenci za pomoci podnikov a finančného príspevku MsNV vo výške 20 000,- Kčs vybudovali na svahoch Baby v Jedľovej dolinke nad cintorínom lyžiarsky vlek a na blízkom mieste pri vleku bol vybudovaný aj malý lyžiarsky mostík s normovým bodom 20 m a možnosťou skokov do 26 m. Druhý mostík bol vybudovaný v priestore za podnikom Chemosvit v tzv. „mulde“, kde bol zavedený el. prúd, tak, ako to bolo pred niekoľkými rokmi, keď bola táto dolina aj osvetlená.

Dňa 11.mája 1971 slávil svoje okrúhle 20 ročné jubileum Výskumný ústav chemických vlákien, ktorý bol založený 1.1.1951. Riaditeľom Ústavu v tomto roku bol Ing. Doc. Martin Jambrich ,CSc.

Stredná priemyselná škola chemická si pripomenula 20 výročie založenia. V rokoch 1970 -71 bol pri škole postavený internát s 500 posteľami, jedálňou a príslušenstvom, lebo do toho času boli študenti núdzovo ubytovaní v internátoch podnikov a súkromných domoch. V jubilejnom roku má škola 38 profesorov s 603 žiakmi. Za 20 rokov činnosti odchovala 6900 žiakov .

N. p. Tatrasvit postavil v Bulharsku 40 km od Burgasu v priestore „Vlas“ rekreačnú základňu s 10 drevenými chatkami pre 40 osôb. V roku 1971 navštívilo tieto chatky v 7 turnusoch po 14 dní 260 pracovníkov, ktorých na miesto rekreácie dopravili vlakom, alebo autobusmi.

Na ulici Mieru oproti naproti II. ZDŠ hneď pri jej zameraní a tvorení bol vynechaný priestor, ktorý bol určený na postavenie obchodných jednotiek pre obyvateľov tejto časti mesta. v roku 1971 došlo k realizácii tejto stavby. n. p. Chemosvit podujal sa realizovať postavenie obchodných jednotiek, ktoré budú umiestnené v prízemí budovy a zároveň postaviť aj 18 bytových jednotiek na troch podlažiach budovy.

3.5.1971 boli vykopané základy na svojpomocnú výstavbu Požiarnej zbrojnice Pod Skalkou.

1.12.1971 bolo oficiálne otvorenie Ústavu systémového inžinierstva priemyslu na Slovensku – koordinačného strediska vo Svite. Prvým vedúcim strediska sa stal Ing. Jozef Sasák a prvými pracovníkmi Ing. Rudolf Kučák a Alexander Nemec. Ku koncu roka 1971 malo stredisko 26 pracovníkov.

Žiaci I. a II. ZDŠ v roku 1971 pomáhali pri prácach na stavaní plotu okolo svojich škôl v dĺžke 650 m a pri úprave školských priestorov.

ROK 1972

V časti, ktorá sa teraz volá Pod Skalka, bolo postavených vyše 150 rodinných domov, v ktorých bývalo už vyše 1 000 obyvateľov.

Ing. Ján Matis, riaditeľ n. p. Chemosvit bol poverený funkciou generálneho riaditeľa Slovchémie od 1.8.1972. Do funkcie riaditeľa n. p. Chemosvit bol menovaný Ing. Gejza Schmidt, ktorý do toho času vykonával funkciu výrobného námestníka.

V roku 1972 n. p. Chemosvit sa rozhodol vybudovať rekreačné stredisko pre svojich najmladších pracovníkov – učňov a to v známych, no málo propagovaných kúpeľoch Kováčová pri Zvolene. V tomto roku učni pod vedením svojich majstrov položili základ prvej časti výstavby rekreačnej montovanej chaty typu Alpina, ktorá by mala slúžiť k oddychu pracovníkov podniku Chemosvit.

Svit sa začal rozvíjať od roku 1934 na priestoroch odkúpených firmou Baťa od obce Veľká v rozlohe 100 ha. Výstavbou v ďalších rokoch dochádzalo vzhľadom na potreby mesta a podnikov k rôznym územným zmenám, ktoré zväčšovali pôvodne odkúpenú plochu. Na žiadosť MsNV vo Svite bolo schválené odčlenenie častí katastrálneho územia takto: od obce Batizovce vo výmere 9 ha s počtom 5 rodinných domčekov a s 25 obyvateľmi. Išlo o časť pozemkov v oblasti Pod Skalkou, kde boli postavené rybníky. Od obce Lučivná vo výmere 41 ha s počtom 14 rodinných domčekov a 61 obyvateľmi. Od obce Lučivná bol získaný priestor zvaný Losky, t.j. časť pozemkov na západnej časti mesta okolo Mäsopriemyslu.

Likvidácia detských jaslí, ktoré slúžili svojmu účelu 20 rokov (od r. 1952) bola prevedená v septembri 1972. Časť budovy bola uvoľnená pre potreby pionierskej organizácie, ktorá si tu zriadila svoje klubové miestnosti a záujmové krúžky. Týmto činom sa presťahovala celá činnosť z Pionierskeho domu, čím sa znížilo riziko prechodu detí cez cestu.

Ako je už niekoľkokrát zaznačené, vo Svite sa budovala nová železničná stanica vyše 20 rokov, kým konečne v roku 1969 bola daná do užívania. Ďaleko rýchlejšie po presťahovaní doslúžila stará budova stanice. Vandali zdemontovali okná a všetko ostatné, nebolo iného východiska, len zboriť celú budovu. V jesenných mesiacoch roku 1972 definitívne stará železničná stanica Batizovce, neskôr Svit doslúžila.

V roku 1972 medzi blokmi obytných domov bola postavená drevená montovaná stavba – tzv. Šarišská piváreň, ktorá síce slúžila svojmu účelu pre milovníkov piva, ale znepríjemňovala občanom život hlukom a neporiadkom. Druhé pohostinné zariadenie, ktoré bolo v tomto roku (25.11.1972) dané do užívania, bol Motorest.

Rada MsNV prejednávala 11.9.1972 územný plán aglomerácie Svit – Porad – Matejovce, ktorý bol vypracovaný Ing. arch. Čejkom. Podľa tohto plánu mal by mať veľký Poprad v nasledujúcich rokoch až 56 tis. obyvateľov a mal by zahrňovať priestor Svit – Matejovce – Kežmarok. Na základe tohto programu mala byť zastavená všetka výstavba bytových jednotiek vo Svite, a táto sa mala podľa programu aj pre svitovských pracujúcich stavať v Poprade a jeho okolí. Členovia rady i pléna nesúhlasili s návrhom výstavby veľkého Popradu na úkor výstavby Svitu a tento program neodsúhlasili. V rámci plánovanej bytovej výstavby pre budúce roky boli už urobené kroky k začatiu prác pre sídlisko A, B, C, bol vyhliadnutý priestor na tzv. hasičskej lúke, na ktorej už v roku 1971-72 bola postavená 18 bytová jednotka pre n. p. Tatrasvit. Odvolanie a nesúhlas výstavby veľkého Popradu aj na úkor výstavby Svitu bolo na príslušných miestach prejednané, dôvody Svitu zohľadnené a v marci 1973 bol Svit z územného programu výstavby veľkého Popradu vynechaný. Čas ukáže, ako sa celá výstavba v okolí Popradu vyvinie a či naozaj a nechtiac celá táto oblasť nebude zastavaná a spojená.

V roku 1972 bola ukončená prístavba pri pohostinskom zariadení Iskry Svit pri Hokejke, kde boli rozšírené reštauračné miestnosti, utvorená klubovňa, kancelária a miestnosť pre športového lekára.

Do správy Technických služieb mesta pribudla údržba a starostlivosť o cestu do Lopušnej doliny v dĺžke 6 km.

V tomto roku si pripomenul náš tenisový oddiel vo Svite 25. výročie svojho trvania.

V roku 1972 oslávil náš basketbalový oddiel 25. výročie svojho založenia.

V tomto roku bolo do užívania odovzdaných 37 bytov (sídlisko A).

Vybudoval sa chodník vedľa štátnej cesty E-85 od Ul. Hviezdoslavovej až po objekt Mäsopriemyslu.

Ukončená bola úprava priestoru pred Kultúrnym domom, ktorý bol vydláždený travertínovými dlaždicami.

V parkoch mesta si mohli ľudia posedieť na 118 lavičkách.

Kúpalisko bolo otvorené od 1.7. do 31.8. a v tej dobe ho navštívilo za 62 dní 19 927 osôb.

Evidovaných bolo 269 detí z rozháraných manželských rodín v počte 174.

ROK 1973

Dňa 10. apríla 1973 v čase medzi 14. a 15. hodinou boli obyvatelia Svitu prekvapení nevšedným prírodným úkazom. Na šatách, na rukách, na tvári i na autách zostávali stopy po daždi, v ktorom bol zamiešaný drobný sivo-červený piesok. Okolitá príroda aj okná na domoch (najmä zo západnej strany) boli veľmi znečistené – zablatené. Sprievodným javom bol aj prudký nárazový vietor, ktorý v Poprade a okolitých obciach poškodil aj niekoľko striech. Podľa oznámenia meteorológov prostredníctvom televízie sme sa dozvedeli, že tento prírodný úkaz mal oblastný charakter a piesok údajne pochádzal z afrických púští.

V roku 1973 v zdravotnom stredisku vo Svite pracovali títo zamestnanci: dvaja obvodní lekári v Liptovskej Tepličke a Štrbe, 5 závodných lekárov a 6 obvodných lekárov. Neurologické oddelenie malo 5 lekárov a 16 obvodných zdravotných sestier. Spolu na zdravotnom stredisku pracovalo 30 zdravotných sestier, 3 pôrodné asistentky, 5 šoféri, 8 zubných lekárov, z toho jeden školský.

V letných mesiacoch bol asanovaný prvý domček postavený vo Svite v roku 1934, teda v čase založenia mesta. Tento domček je zapísaný v kronike ako prvý dom, v ktorom bola vrátnica na začiatku výstavby podniku.

Základné deväťročné školy navštevovalo 1 188 pionierov a 348 iskier, ktorí pracovali v 64 oddeleniach. Na hodiny náboženstva bolo prihlásených 226 žiakov, čo je 13,7%.

ROK 1974

26. februára 1974 vládla v celom meste a okolí mimoriadne slávnostná atmosféra. V predpoludňajších hodinách Svit privítal jednu z najvzácnejších návštev vo svojej histórii. Zavítal k nám Gustáv Husák, ktorý bol v tomto čase na niekoľkodňovej zimnej dovolenke v Javorine vo Vysokých Tatrách. Návšteva Gustáva Husáka vytvorila dôstojný rámec na veľkolepý úvod k otvoreniu Zimnej olympiády učňovského dorastu ČSSR.

Predstava Svitu sa dlho spájala s prívlastkom „mladý“. Postupne však pribúdajú ľudia, ktorí po veľkom pracovnom úsilí odchádzajú do dôchodku. Úsilie o zriadenie Klubu dôchodcov vo Svite začalo nadobúdať konkrétne črty vtedy, keď bol vyprázdnený dom – vilka na Ul. kpt. Nálepku. Na jeho úpravu MsNV uvoľnil sumu 85 595,- Kčs, Chemosvit pridal 15 000,- Kčs a Tatrasvit 6 000,- Kčs. Dom bol 15. marca 1974 slávnostne otvorený. Klub dôchodcov sa stal najlepším zariadením svojho druhu v okrese Poprad. Prvá správa Klubu pracovala v tomto zložení: predseda Ján Šimo, členovia: Ladislav Šóš, Viliam Tauber, Margita Fazekašová, Rudolf Klatt, Irma Černíková a Ladislav Šramko.

Budova reštaurácie pod Babou stála a chátrala, priestory neboli využité a tak Svitská mládež s kompetentnými činiteľmi prejavili záujem o budovu, aby v nej zriadili účelové priestory pre mládež. Odkúpil ju MsNV a 5. apríla 1974 bola odovzdaná do používania pod názvom Klub mladých.

Tohtoročný 1. máj bol organizovaný ináč, ako bolo zvykom vo Svite. Tohto roku sa pred každým pracoviskom zhromaždili zamestnanci a odpochodovali na vynovené námestie. Môžeme povedať, že naše mesto má skutočné námestie.

1. júla 1974 bol v areáli záhradníctva Službami pre pracujúcich mesta otvorený priestor na predávanie kvetov – Kvetinová sieň.? S cieľom znížiť pracovnú absenciu a zvýšiť účinnosť boja proti alkoholizmu bol od 1. júla 1974 vo Svite vydaný zákaz predaja alkoholických nápojov v čase do 11-tej hodiny dopoludnia vo všetkých zariadeniach mesta.

V tomto roku MsNV povolil ťažbu štrku na Bagrovisku s poplatkom 15,- Kčs za 1 m2. Celkom sa vyťažilo a predalo 5 597 m2 za 80 535,- Kčs. Od obyvateľov za 287 m2 sa utŕžilo 4 035,- Kčs.

ROK 1975

Už v roku 1970 sa pracovalo na projekte výstavby novej časti n. p. Chemosvit na výrobu a spracovanie polypropylénovej fólie a vlákna. Nové projektované objekty majú umožniť výrobu 14 tis. ton fólie ročne a jej spracovanie na obalové materiály, ďalej 8 tis. ton polypropylénového vlákna na textilné účely. Táto vládou sledovaná stavba si vyžiadala náklad 1,5 miliardy korún. Ako vyvolané investície bolo potrebné postaviť V Lopušnej doline veľkú trafostanicu s dvojprúdovým prívodom energie od Spišskej Novej vsi, v objekte podnikov novú tepláreň i elektráreň a výstavbu železničnej vlečky. Naša republika pociťuje už dlhšie nedostatok pracovných síl, preto stavba nových objektov bola dojednaná s Poľskou ľudovou republikou a práce boli zadané firme BUDIMEX. Do nášho mesta prišlo postupne okolo 300 pracovníkov z Poľska s potrebnou mechanizáciou. V priestore za Domovom II sa vybudovalo samostatné sídlisko, pekne upravené a oplotené. Pre ich stravovanie bola uvoľnená reštaurácia „Hokejka“. V Kultúrnom dome bol jeden deň v týždni vyhradený na podujatia pre poľských zamestnancov.

MsNV v roku 1975 riadil – materskú územnú škôlku a tri základné deväťročné školy, štyri školské jedálne, tri školské družiny, ľudovú školu umenia, detské jasle, mestskú ľudovú knižnicu, klub dôchodcov, osvetovú izbu v Pod Skalke, Technické služby, Domovú správu, Služby pracujúcim, kino Brigádnik a Drobné prevádzkarne.

V meste má dobrú tradíciu „Akcia Z“. Pre ňu rozpočet predpokladal obnos 1 846 000,- Kčs, no bol prekročený do výšky 2 858 994,- Kčs na Požiarnu zbrojnicu Pod Skalkou, Osvetovú besedu Pod Skalkou, telocvičňu pri SPŠ, lyžiarsky mostík, drobné komunikácie, most cez rieku Poprad, zalesňovanie, dielni Drobných služieb a plaváreň.

V roku 1975 často zablatená plocha autobusového nástupišťa bola vyasfaltovaná, čím sa veľmi skultúrnilo cestovanie širokej verejnosti.

V roku 1975 sa začalo s výstavbou 600 posteľového internátu pre mladých pracovníkov n. p. Chemosvit za riekou Poprad pod Babou. Výstavbou sa sleduje zlepšenie bývania a stabilizácia kádrov podniku.

ROK 1976

22. a 23. októbra 1976 sa konali voľby. V našom meste bolo vytvorených 55 volebných obvodov s rovnakým počtom poslancov. V zozname bolo zapísaných 5 008 voličov. Úspešne sa splnila aj úloha v širšom zapojení žien, naše mesto má 18 zástupkýň nežného pohlavia. Na ustanovujúcom zasadnutí MsNV 17. novembra boli zvolení: za predsedu Ján Eštvánik, podpredsedu Gustáv Vestenický, tajomníka Jozef Fridman. Ďalšími členmi Rady MsNV boli: Ing. Marcel Galanský, Ján Marton, Mária Matošová, Helena Miškárová, Mária Schwarzbacherová, Tadej Šalvata, Rudolf Terifaj.

Bolo rozhodnuté využiť na bytovú výstavbu niektoré voľné plochy v okolí Svitu. Do roku 1976 sa odovzdalo už z tohto rozhodnutia na sídlisku „A“ celkom 376 bytov s čiastočnou občianskou vybavenosťou. Na sídlisku „C“ v oblasti Kimbierku Pod Skalkou bolo podľa projektu z predchádzajúcich rokov pripravené stavenisko na 175 rodinných domov v individuálnej výstavbe – v roku 1976 bolo vydaných 30 stavebných povolení. Z ďalších stavieb treba spomenúť dokončenie výstavby dielní pre Technické služby, bolo vybudovaných 1 500 m chodníkov s asfaltovým povrchom. V tomto roku môžeme zapísať, že niet ulice, v ktorej by nebolo verejné osvetlenie.

Časť mesta sa začala budovať aj na pravom brehu rieky Poprad. Táto skutočnosť si vynútila výstavbu niekoľkých mostov a lavičiek ( pri Mäsopriemysle, Hokejke, Naproti kolibe). Veľký cestný most sa začal v roku 1976 stavať v oblasti sídliska „A“ – naproti cintorínu, keď si to vynútila skutočnosť, že sa začalo s výstavbou internátu, predpokladá sa aj výstavba Domu smútku.

Aj naše mesto sa zapojilo do celoštátnej akcie „25 skokanských mostíkov pre mládež“. V roku 1976 v tejto akcii boli postavené na úpätí Baby nad budovou ÚSIP-u dva lyžiarske mostíky s umelým povrchom.

1. januára 1976 bola zrušená Domová správa vo Svite, ktorá sa včlenila do Okresného podniku bytového hospodárstva.

Dňom 1. januára 1976 bolo vo Svite zriadené Kultúrne a spoločenské stredisko, vedením ktorého bol poverený L. Havlík.

V roku 1976 slávili štvrťstoročie svojej existencie SPŠ chemická a VÚCHV.

N. p. Tatrasvit začal s výstavbou prístavby administratívnej budovy pre účely výpočtového strediska.

V roku 1976 bolo celkom 402 bytov odovzdaných do používania občanom mesta. Ku budove Klubu dôchodcov bol zapojený teplovodný okruh, čím sa skvalitnilo vykurovanie.

ROK 1977

Podnik miestneho hospodárstva hľadal možnosti, ako uspokojiť vzrastajúci počet záujemcov o plyn priamo vo Svite. V priestoroch záhradníctva bola postavená budova zo železnej oplechovanej konštrukcie, v ktorej bola zriadená predajňa plynu, ktorá začala slúžiť verejnosti 10. júna 1977.

Po dobudovaní zdravotného strediska v n. p. Chemosvit a uvoľnení niektorých priestorov v budove svitského zdravotného strediska, ktoré boli upravené a prebudované, sa zlepšila úroveň zdravotníckej starostlivosti. V tomto roku tu pracovali traja obvodní lekári, jeden školský, päť závodných lekárov, dvaja pediatri, dvaja internisti, dvaja gynekológovia a po jednom chirurgovi, krčnom a dorastovom lekárovi. Raz týždenne chodil z Vyšných Hágov lekár - röntgenológ. Pracovalo tu päť zubných lekárov, jeden dentista a dve zubné laborantky. Priemerný počet pacientov na jedného lekára za mesiac bolo 1 500. V tomto roku bola medzi n. p. Chemosvit, OÚNZ a MsNV uzavretá dohoda o odstúpení celého Penziónu III. pre potreby OÚNZ.

V letných mesiacoch r. 1977 bol celý priestor okolo Klubu dôchodcov ohradený peknou železnou ohradou, ktorá skrášlila po natretí pestrými farbami celý komplex.

ROK 1978

Hotel Spoločenský dom, ktorý od roku 1947 poskytoval svoje služby verejnosti, bol už značne opotrebovaný a v niektorých častiach poškodený. Preto 1. januára 1978 bol uzatvorený a začala sa na ňom generálne oprava a prestavba, ktorá bola rozplánovaná na obdobie dvoch rokov. Náklady na túto opravu predstavujú približne 10 miliónov korún. Všetky zariadenia, ktoré sa nachádzali v Spoločenskom dome museli dostať v čase opravy náhradné priestory. Preto bola v blízkosti autobusového stanovišťa postavená provizórna drevená, prízemná stavba, v ktorej boli dočasne zriadené priestory reštaurácie s kuchyňou. Premietanie filmov sa zabezpečovalo tri dni v týždni v Kultúrnom dome a tri dni v KaSS Pod Skalkou. Toto nové kino dostalo meno "Kino mieru". Predajňa polotovarov bola v tomto čase zlikvidovaná.

N. p. Chemosvit prikročil k postaveniu novej teplárne s kotlom na výrobu pary a tiež k postaveniu novej turbíny na výrobu el. energie. Výstavba začala už v roku 1977 na mieste bývalej skládky uhlia medzi starou teplárňou a štátnou cestou.

Dňa 9. januára 1978 Rada MsNV prerokovala správu, že Ministerstvo priemyslu schválilo výstavbu krytého kúpaliska v našom meste v celkovom náklade 19 miliónov korún, z čoho na MsNV pripadlo financovať práce vo výške 5 miliónov korún. Je to stavba veľmi potrebná v našej oblasti, kde počas roka panuje nie veľmi stále počasie a aj leto je len také tatranské.

Búrlivý rozvoj mesta a priemyselnej výroby prinášal so sebou zvýšenú produkciu odpadových materiálov, ktoré sa po dlhé roky vyvážali a spaľovali na východnom okraji mesta na blízkom smetisku. Svit bol často zahalený hustým a nepríjemným oblakom dymu. Aj to bol v minulosti dôvod, prečo bola v tejto časti mesta zastavená bytová výstavba.

1.5.1978 bol vydaný zákaz spaľovania odpadov v blízkosti Svitu a odpad sa začal vyvážať do lokality Úsvit pri Hozelci. N. p. Chemosvit pripravuje projekt na vybudovanie spaľovacej pece, ktorá by mala zlikvidovať odpad bez znečistenia ovzdušia.

V tomto roku schválila Rada MsNV projekt výstavby krytej plaveckej dráhy - bazénu s rozmermi 25 x 6 m, ktorú chce vedenie SPŠCH postaviť s cieľom zlepšiť možnosti mládeže na kúpanie a odstránenie plaveckej negramotnosti. S výstavbou sa skutočne v tomto roku začalo.

V Klube dôchodcov bolo organizovaných vyše 100 členov a na jeho udržiavanie bolo vynaložených 62 tis. korún. Ďalšou formou pomoci dôchodcom je zľava na vstupnom do kina vo výške 50%.

V detských jasliach bolo umiestnených v tomto roku 140 detí, ale ďalšie žiadosti o prijatie neboli vybavené pre nedostatok miesta. Vo Svite sme evidovali 256 detí z rozháraných rodín, ktoré potrebovali zvláštnu starostlivosť a ochranu.

15.12.1978 bola Stredná priemyselná škola vo Svite na návrh Ministerstva školstva SSR pomenovaná čestným názvom "Stredná priemyselná škola Márie Curie - Sklodowskej.

V letných mesiacoch bol uzavretý splaškový kanál vo východnej časti mesta tým, že boli do zeme uložené betónové rúry veľkého priemeru. Tak bola celá časť zbavená dlhotrvajúceho zápachu a špiny.

V roku 1978 začala a úspešne pokračovala výstavba dvoch 32 bytových jednotiek na Ul. kpt. Nálepku pri Motoreste. Šťastní občania sa v roku 1979 do nich nasťahovali.

Vo východnej časti mesta v blízkosti čistiacej stanice bola vytýčená plocha 17 086 m2 na postavenie 200 nových garáží. Pozemky boli získané bezplatne. Záujemcom o stavbu garáže boli odpredávané po 2,- Kčs na meter štvorcový.

V blízkosti čistiacej stanice začala výstavba účelovej budovy pre organizáciu Zväzarmu. Boli postavené dielne s príslušenstvom, klubovňou, kanceláriou a umývacia rampa.

Na začiatku roku začala výstavba veľmi potrebnej materskej školy na miestach, kde kedysi stál futbalový štadión a kde už stáli dve budovy materskej škôlky n. p. Chemosvit. Postavená bola nová tretia budova pre 70 detí, ktorá bola otvorená 10. septembra 1979.

ROK 1979

Podľa zápisu v kronike bol v roku 1957 odhalený na Ul. SNP pamätník padlých. N. p. Tatrasvit mienil pre svojich mladých pracovníkov postaviť špeciálne učňovské stredisko a internát. Pre stavbu tohto zariadenia bol vyhliadnutý priestor, na ktorom dosiaľ stál pamätník. Pre ten bol schválený priestor v parku pred Spoločenským domom. Premiestnenia sa ujal autor a staviteľ pamätníka občan Michal Ondrovič. Po 5 mesačnej práci bol pamätník presťahovaný a dňa 28.8.1979 o 13.00 hod. pri 35. výročí bol odovzdaný svitským občanom a mládeži do opatery a užívania.

V roku 1979 bolo podľa plánu započaté so stavbou 3 m širokého chodníka po severnej strane Ulice kpt. Nálepku v dĺžke od Ul. 9. mája po prvý vjazd do Svitu zo štátnej cesty. Konečne jedna ulica nášho mesta bola upravená a obohatená potrebným chodníkom.

V dôsledku celosvetovej situácie, ktorá sa vytvorila v oblasti palív a energií došlo v našom štáte 21. júla 1979 k nutnej úprave cien benzínu, detského textilu, obuvi a poštových poplatkov. Keďže o tomto zvýšení cien benzínu sa ľudia dozvedeli ešte pred jeho uskutočnením, došlo aj vo Svite k určitým negatívnym javom. Na štátnej ceste pri svitskej benzínovej pumpe sa 3 – 4 dni tvorili obojstranne od rána do večera dlhé fronty áut, aby načerpali benzín. Niektorí domáci občania obrátili svoje vozidlo aj viackrát, aby získali viac ešte lacného benzínu. Tento nával prešiel vo Svite bez vážnych incidentov, no vznikol pri tom žart, že občan občanovi oznámil, že sa už tri týždne nekúpal vo vani, lebo ju má naplnenú lacným benzínom.

V roku 1965 bola prihlásená vo Svite k trvalému pobytu jedna „cigánska rodina“ s 9 deťmi. V roku 1979 bolo vydané nariadenie, aby obce, mestá, družstvá a podniky vytvárali podmienky pre „cigánske rodiny“, aby boli postupne ubytované v normálnych bytových zástavbách a tak sa postupne prispôsobili normálnemu životu. Opustené „cigánske kolónie“ pri dedinách boli likvidované. Príkaz sa dotkol aj Svitu. Vo svitských podnikoch pracovali „cigáni“ a preto museli podniky pre týchto svojich pracovníkov poskytnúť aj byty. V časti Pod Skalkou a na hlavnej ceste si niektoré rodiny postavili vlastné domy. Niektorým rodinám boli na Ulici mieru, Ivana Krasku, Hviezdoslavovej a Sládkovičovej byty pridelené. K 1.1.1980 bolo vo Svite ubytovaných už 11 rodín celkovo bolo vo Svite 113 členov „cigánskych rodín“, do svitských škôl chodilo 36 žiakov týchto rodín zo Svitu a 78 žiakov z blízkeho okolia.

V mesiaci novembri začal n. p. Tatrasvit so stavbou domova pre študentov v blízkosti Priemyselnej školy na priestore, odkiaľ bol premiestnený pamätník padlých.

N. p. Tatrasvit začal v novembri s výstavbou ďalšej výrobnej budovy v meste v priestore za Domovom I.

Dňom 10. novembra 1979 bol vo Svite zvolený Okresný výbor Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho zväzu – predsedom sa stal náš občan Ľudovít Godiška. Sídlo Okresného výboru bolo vo Svite, lebo okresné mesto Poprad pre túto menej zaujímavú, no veľmi hodnotenú organizáciu údajne nemalo ani miestnosti, ani ľudí.