Postavenie mesta

Mesto Svit je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.

Územie mesta Svit tvorí jeho katastrálne územie.

Zmeny územia mesta Svit možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

  1. Mesto Svit je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt.
  2. Územie mesta Svit tvorí jeho katastrálne územie.
  3. Zmeny územia mesta Svit možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
  4. Mesto je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finan-čnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.
  5. Mesto má právo na svoje mestské symboly.
  6. Mesto pri svojom rozhodovaní vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov v ostatých prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlá-dy i internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
  7. Právomoc mesta a orgánov samosprávy sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré na území mesta bývajú alebo sa zdržujú, tu pracujú, ak nie sú z tejto právomoci vyňaté podľa osobitných predpisov.
  8. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Mestu pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obme-dzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.