80-te roky

ROK 1980

Ľudová škola umenia, ktorej počiatky sú zapísané už v roku 1947 bola umiestnená vo Svite v rôznych budovách, v počiatku v rodinných domkoch. Posledným stanoviskom tejto školy bola prvá budova ľudovej školy, kde bola umiestnená od roku 1953.

Pri pomerne veľkej výstavbe v časti Pod Skalkou sa prikročilo v roku 1976 aj k výstavbe základnej školy, ktorú mali navštevovať deti – žiaci 1. až 5. ročníka z tejto časti. V roku 1980 bola škola dobudovaná, ale zistila sa skutočnosť, že školopovinných detí 1. – 5. triedy je Pod Skalkou len 7. Po rôznych úvahách rada MsNV rozhodla novú peknú budovu prideliť Ľudovej škole umenia.

V januári 1980 bola škola presťahovaná. Do uvoľnenej prvej školy vo Svite bude presťahovaný Dom pionierov a mládeže, ktorý bol dosiaľ umiestnený v prízemnej budove bývalých detských jaslí na Mierovej ulici.

V roku 1980, keď si Technické služby mesta Svit pripomínajú 10 ročné trvanie svojho vzniku, je treba zapísať, že o ich činnosti, prosperitu a budovanie sa stará ich riaditeľ, náš občan Michal Horevaj. V roku 1980 pod jeho vedením a za výdatnej pomoci MsNV bola v blízkosti MsNV postavená samostatná budova, v ktorej boli umiestnené administratívne priestory Technických služieb ako aj sociálne priestory pre pracovníkov. Mimo hlavnej činnosti, ktorá pozostáva zo starostlivosti o čistotu mesta, druhou významnou činnosťou je starostlivosť o kvetinové záhony a trávnaté plochy – o tieto práce sa stará 10 členný kolektív. O údržbu verejného osvetlenia sa od roku 1960 starajú naši občania Kolár Pavel, Dubiel Ján a Rožár Milan.

Veľké rozhodnutie minulosti, že pre svitských pracovníkov sa budú stavať obytné bloky v Poprade každému nevyhovovalo, preto sa hľadali možnosti aj pre individuálnu výstavbu rodinných domkov. Niekdajšie rozhodnutie bolo síce vtedy moderné, lebo sa mal vybudovať veľký Poprad, no nastali aj ťažkosti s hromadnou dopravou do práce a s umiestňovaním detí do predškolských zariadení. Podnik Chemosvit postavil v Poprade aj detské jasle, ktoré však nestačili a rodičia z Popradu denne dovážali svoje deti podnikovým autobusom do Svitu. Prišlo sa na to, že na výstavbu blokových domov v Poprade sa uvoľnila úrodná pôda, ktorej je nedostatok. Nastali aj ďalšie problémy. Mladí ľudia bývajúci v Poprade nemohli prispievať k zveľadeniu Svitu – polovične patrili do Popradu. Vo Svite sa udržoval nižší priemerný vek občanov a starosť o rast a skrášľovanie zostávala len na tých starších. Po získaní pôdy v časti Pod Skalkou sa začali stavať rodinné domy na stavenisku, ktoré dostalo pomenovanie „sídlisko C“.

V auguste 1980 podľa nariadenia Federálneho štatistického úradu bolo na území mesta prevedené sčítanie ovocných stromov a kríkov. Sčítanie previedli občania Timotej Vári a Ján Teťuľa s výsledkom, že vo Svite je celkom vysadených 8 259 jabloní, 1 025 hrušiek, 351 čerešní, 219 višní, 1 518 sliviek, 4 925 egrešov, 14 252 ríbezlí a 1 782 m2 malín – celkom 11 371 ovocných stromov.

Zberné suroviny sa po rokoch , kedy sídlili za OD Prior presťahovali na tzv. Hasičskú lúku, neďaleko čistiacej stanice, kde bola aj prístupová cesta.

K 1.11.1980 bolo nariadené previesť nové sčítanie ľudu, domov a bytov v celej republike. Vo Svite bolo k tomuto dátumu 8 048 trvale prihlásených občanov, priemerný vek bol 30,2 rokov.

Po premiestnení pamätníka padlých započal na uvoľnenom mieste n. p. Tatrasvit s výstavbou internátu pre svojich mladých pracovníkov – študentov, ktorí študujú na SPŠ vo Svite.

V jarných mesiacoch započal n. p. Tatrasvit s výstavbou novej výrobnej v priestore vedľa štátnej cesty za budovou Domova I. Budova má slúžiť k rozšíreniu výroby pančúch.

V priebehu celého roka, pomaly ale stále prebiehala akcia prístavby k budove kolkárne.

V auguste sa začalo v blízkosti cintorína vo Svite s výstavbou Domu smútku.

15. septembra 1980 bola na Ul. kpt. Nálepku otvorená nová budova detskej škôlky pre svitské deti, ktorú v areáli už jestvujúcich 2 budov postavil n. p. Chemosvit.

V jesenných mesiacoch 1980 n. p. Chemosvit a jeho telovýchovná zložka oddielu lyžiarov vybudovala v Lopušnej doline nový lyžiarsky vlek typu „Poma“.

Dňom 1. júla 1980 bola zastavená výroba v najstaršom objekte n. p. Chemosvit na výrobu viskózového hodvábu „Svit II“.

V roku 1980 sa narodilo vo Svite 116 detí, uzatvorených bolo 116 sobášov a zomrelo 35 občanov.

ROK 1981

Po dlhej dobe výstavby objektu internátu pod lesom (hotel Mladosť) dňom 18.2.1981 došlo k slávnostnému otvoreniu tohto objektu a postupne k hromadnému sťahovaniu slobodných pracovníkov Chemosvitu zo starých internátov a slobodární. Nové priestory boli vybavené moderne, v niektorých častiach až luxusne. Za ubytovanie mladí pracovníci pri dvojosobnom ubytovaní platili 90,- Kčs mesačne, pri samostatnom ubytovaní platili 140,- Kčs mesačne. Náš internát zniesol porovnanie s hotelom prvej triedy. Priestor v okolí internátu bol upravený parkovou výsadbou, do ktorej zapadal cestný autobusový spoj, ktorý sa točil okolo internátu.

Ubytovacie priestory Penziónu I. a II. pripadli celé odbornému učilišťu pri n. p. Chemosvit pre zlepšenie ich vyučovacích a ubytovacích možností. Ubytovacie zariadenie slobodární na Ul. kpt. Nálepku majú byť spoločne s n. p. Chemosvit a Tatrasvit upravené na spoločné detské jasle. Ubytovací priestor na poschodí na OD Prior pripadol celý tejto obchodnej organizácii, ktorá v budúcich rokoch chce previesť nákladnú prestavbu budovy na obchodné účely.

Pre mnohé problémy sa nedodržal termín ukončenia generálnej opravy Spoločenského domu a tak až k 1. júnu 1981 boli uvedené do prevádzky zariadenia hotelovej časti, kaviarne a reštaurácie I. a II. triedy. Na prízemí bola v novembri otvorená predajňa polotovarov, predajňa Slovenskej knihy a v januári 1982 kaviareň i samoobslužný bufet. V roku 1982 sa pokračovalo v obnove kinosály. Tento spoločenský stánok bol dôstojne a krásne obnovený a Svit získal na ďalšie roky dôstojné a luxusne vybavené priestory. Výška nákladov na obnovu si vyžiadala sumu 24 miliónov Kčs. V podniku bolo zamestnaných 104 pracovníkov a prvým vedúcim bol Ján Böhmer.

V roku 1981 sa konali voľby – predsedom MsNV sa stal Ján Eštvanik, podpredsedom Gustáv Vestenický a tajomníkom Miroslav Jurčák.

V letných mesiacoch vznikol požiar v Rybnom hospodárstve Pod Skalkou. Zhorela strecha nad prípravňou potravy pre ryby. Škoda bola odhadnutá na 100 tis. Kčs.

V novembri 1981 bolo započaté s likvidáciou budovy bývalých detských jaslí, neskôr pionierskeho domu na ulici Mieru.

ROK 1982

Po 25 ročnom používaní dňa 17.12.1980 heraldická komisia upovedomila MsNV vo Svite, že používaný znak už nezodpovedá moderným požiadavkám a odporučila uvažovať o novom symbole. Na základe tejto skutočnosti z 19 návrhov, ktoré boli spracované, bol 22.11.1982 schválený heraldickou komisiou Ministerstva vnútra erb, ktorý spĺňa všetky požiadavky kladené na novotvar súčasného mesta. Erb pozostáva z modrého štítu, v ktorom je strieborná silueta tatranských štítov, ku ktorým sa vinie stuha v tvare písmena „S“. Návrh vypracoval a upravil mladý grafik, pracovník propagačného oddelenia z n. p. Chemosvit Š. Vartovník.

V rokoch 1975 a ďalších začala na novom sídlisku „C“ v časti Pod Skalka výstavba individuálnych rodinných domkov a bolo treba uvažovať s možnosťou moderného vykurovania. V roku 1982 v jesenných mesiacoch zodpovedný podnik previedol prvú časť rozvodu plynu v starej časti Pod Skalky. Plyn bol z hlavnej trasy smerujúcej do Tatier, za železničnou stanicou, kde bola vybudovaná odbočka do teplárne n. p. Chemosvit, odvedený cez priľahlý les popod rieku Poprad do priestoru Pod Skalky, kde bol vybudovaný plynovodný okruh cez ulicu Lesnú, Okružnú, Hraničnú a Železničnú.

Podnebie vo Svite nedávalo možnosť celoletného využitia nášho doterajšieho aspoň núdzového kúpaliska, ktoré bolo postavené v roku 1959. Naopak, toto kúpalisko pre nepriazeň počasia bolo otvorené v niektorých rokoch sotva 10-15 dní. Preto sa už po mnoho rokov uvažovalo a pripravovalo postavenie krytého kúpaliska, v ktorom by sa mohlo využívať teplo odpadovej vody z miestnej elektrárne a po celý rok by mohlo slúžiť všetkým naším občanom. Investorom výstavby bol n. p. Chemosvit, ktorý so svojou stavebnou zložkou prevzal realizáciu celého objektu. Stavebný priestor bol vybraný v areáli už postaveného sídliska „A“, v strede mesta, na ľavom brehu rieky Poprad, kde v roku 1980 sa začalo s úpravou terénu a výstavbou. 21. júna 1982 došlo k slávnostnému odovzdaniu objektu. Prvým vedúcim sa stal občan Imrich Kočík, ktorý ako stavebný technik bol vedúcim celej výstavby objektu. Celkový náklad si vyžiadal obnos 22 miliónov Kčs, k tomu MsNV prispel obnosom 5 miliónov Kčs.

Výstavbou novej časti Pod Skalky na tzv. sídlisku „C“, ako aj v dôsledku nedostatku predškolských zariadení v meste Svit s predpokladom aj budúcej potreby, rozhodol sa MsNV k výstavbe detskej škôlky aj v tejto časti mesta, čo sa v rokoch 1980-82 uskutočnilo. Dňa 30.12.1982 bola škôlka v časti Pod Skalka kolaudovaná s termínom otvorenia k 20.2.1983. Kapacita detí predpokladá 60 detí.

Celý rok bol v porovnaní minulých 8-10 rokov vo svojom priebehu aj pod Tatrami z pohľadu počasia mimoriadne priaznivý, čo sa odrazilo aj na úrode. V dňoch 5. a 6. októbra 1982 bol vo Svite na návšteve minister poľnohospodárstva a výživy s. Janovitz, ktorý bol s výsledkami činnosti záhradkárov prekvapený a prisľúbil pomoc pri získavaní pôdy pre túto činnosť.

Po presťahovaní predajne «Kniha» do obnovených priestorov Spoločenského domu z miestnosti na železničnej stanici, presťahoval sa do uvoľnených miestností Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov, ktorý mal dosiaľ kanceláriu v bývalej poľskej ubytovni.

5. mája 1982 bola kronika zo Svitu v rámci okresu v kategórii miest vyhodnotená na 1. mieste a postúpila do krajského hodnotenia, kde bola rovnako vysoko hodnotená.

ROK 1983

Klub mládeže, ktorý bol vytvorený z pôvodnej " Koliby" pod našou Babou, slúžil už po viac rokov k spoločensko - výchovným podujatiam našej mládeže. Mládež sa rada schádzala v týchto priestoroch na prednáškach, pri spoločnom tanci a iných kultúrnych podujatiach. Vedenie klubu cítilo potrebu rozšírenia priestorov a nových sociálnych zariadení, lebo doterajšia kapacita už nestačila záujmu mládeže. Bol vypracovaný projekt na rozšírenie pôvodnej stavby. Mládež odpracovala na tejto prístavbe 2 5000 brigádnických hodín a s touto pomocou ju realizovali Drobné prevádzkárne MsNV zo Svitu. 23.4.1983 bola budova slávnostne odovzdaná do užívania. V nových priestoroch bol zriadený ateliér pre grafikov, sála pre 60 osôb, rozhlasová miestnosť, soc. Zariadenia a priestory pre pracovníkov KaSS.

Textilný podnik Tatrasvit prikročil k výstavbe novej, veľkej 4 - podlažnej výrobnej budovy, ktorú postavil na ešte voľnom priestore vedľa štátnej cesty, západne od budovy Domova I. V novembri 1982 začal zo starých priestorov sťahovať dielne výroby pletených výrobkov vrchného ošatenia. V uvoľnených priestoroch v starých budovách po ich úprave a oprave bola rozšírená výroby pančúch. Dve pôvodné staré budovy boli ponad vnútropodnikovú cestu preklenuté spojovacou budovou, ktorá ich spojila vo všetkých 4 etážach. Toto dodávalo dojem veľkého výrobného komplexu. Zlepšila sa výrobná i bezpečnostná situácia v podniku.

V roku 1983, v máji bolo otvorené nové rekreačné stredisko, ktoré postavil n. p. Tatrasvit pre svojich pracovníkov v Kalinčiakove. Bola to chata o kapacite 40 postelí s 2 kuchynskými zariadeniami a 2 spoločenskými miestnosťami.

Mesto Svit v dňoch 18.-21.augusta 1983 poskytlo ubytovanie a pobyt historickým vozidlám a ich posádkam. Zrazu sa zúčastnilo 62 vozidiel z Holandska, Maďarska, NDR, Poľska a Československa.

Na sídlisku "A" sa občania po 5 rokoch dočkali obchodných jednotiek, kde bola otvorená predajňa potravín, mäsa, zeleniny, na poschodí reštaurácia "Baba", pri ktorej bol samostatne otvorený aj bufet.

Vybudovaním a otvorením nového robotníckeho internátu Pod lesom, uvoľnili sa v meste niektoré hromadné ubikácie. Tak budovy Penziónu I. A II dostali sa do areálu SOU chemického, kde boli učni ubytovaní, kým v základnej budove učilišťa boli rozšírené učebné priestory. V uvoľnených vyprázdnených budovách Slobodární VI. A VII. Na ul. Kpt. Nálepku n. p. Chemosvit rozhodol zriadiť nové detské jasle pre 60 detí pracovníkov z n. p. Chemosvit.

Dňa 1.8.1983 v odpoludňajších hodinách vznikol v objekte Penziónu 2, nad priestormi zdravotného strediska požiar, ktorý zničil 2 miestnosti.

V mesiaci júni 1983 predajné pulty boli presťahované z priestoru autobusovej stanice na ul. SNP na novo upravený priestor vedľa sklenárstva na ulici Jesenského. Tržný predaj na tomto mieste zanikol.

ROK 1984

Rok 1984 bol pre mesto Svit a jeho občanov rokom 50 ročných spomienok na začiatok výstavby podniku, založenia kolónie či osady, budovania obce a mesta až do dnešných dní. Už v roku 1983 bola postupne prevedená úprava niekoľkých domov a budov novým nafarbením fasád, náterom okien, úpravou chodníkov, náterom plotov. Bol položený nový hladký asfaltový koberec na chodník od obchodného domu „Lukáč“ po ulicu 9.mája. Technické služby i Domová správa objekty, ktoré spravovali, postupne opravovali a skrášľovali. V parkoch a vedľa ulíc boli vymenené poškodené lavičky a všetky boli opatrené novou farbou. Kontajnery na smeti boli nastriekané strieborným bronzom. Pred budovou MsNV bola postavená veľká kovová propagačná skriňa, kvetinové záhony, chodníky a cesty boli udržiavané v čistote, menovite pričinením vedúceho poriadkovej čaty- občana Alexandra Červeňáka. Aj občania prispeli svojim podielom a snažili sa o opravu a úpravu svojich domov.

MsNV už niekoľko rokov vopred pripravoval vydanie knižnej publikácie. Táto vkusne upravená kniha bola vydaná v 10 000 náklade a bola rozdelená medzi občanov ako spomienka na prežité roky. MsNV vydal aj pamätnú plaketu v množstve 900 kusov, rôzne upomienkové predmety, nechýbala ani príležitostná pečiatka.

V auguste bol nakrútený Československou televíziou z Košíc 15 minútový film o vývoji a živote mesta, ktorý bol vysielaný 8.10.1984.

Pravdepodobne mnoho rokov skôr , ako bol na týchto miestach založený Svit, v priestore pod Babou nachádzala sa studnička s dobrou pitnou vodou. Podľa vžitých zvyklostí starých hospodárov sa studničky v priestore chotára pravidelne čistili a opatrovali. V posledných rokoch bol priestor studničky zanedbaný a znečistený. Toto podnietilo niektorých milovníkov prírody, aby studničku obnovili. Prvým realizátorom tejto myšlienky stala sa BSP z n.p. Chemosvit pod vedením občana Zboinského , ktorá studničku vyčistila, opatrila betónovou skružou a malou drevenou strieškou. Po tejto počiatočnej akcii prišli na pomoc aj ďalší občania – milovníci prírody a pracovníci z VÚCHV, ktorí pod vedením Ondreja Goča a Ing. Vargu z VÚCHV ujali sa práce. V okolí boli postavené štyri stoly, lavičky, väčší prístrešok proti nepohode, ale i samostatná tabuľa so znázornenou panorámou Tatier. Vrátili sme sa k starej dobrej zvyklosti !

V tomto roku pribudla nová detská škôlka. Na ul. Kpt. Nálepku n. p. Tatrasvit v minulých rokoch postavil pre svojich zamestnancov budovu so šiestimi rodinnými bytmi. V dôsledku nedostatku predškolských zariadení pre deti postupne rodiny z tejto budovy presťahoval a po potrebných úpravách boli vytvorené miesta pre 60 detí. K budove bol pričlenený i okolitý priestor – škôlka bola otvorená 6.júna 1984.

V tomto roku záhradkári spomínajú na svoju 20 ročnú organizovanú záhradkársku činnosť. Najskôr v roku 1964 bola vytvorená na východ od mesta osada č. 1, postupne ďalšie, takže t. č. je evidovaných 342 záhradkárskych parciel v 4 záhradkárskych osadách. Na podnet ÚV SZZ , miestnej organizácie i štátnych orgánov boli vyhliadnuté vhodné a neobrábané pozemky v okolí Svitu, vedľa štátnej cesty, pri mäsopriemysle, pri benzínovej pumpe, pri železničnej stanici i ďalšie – tieto neboli schválené, zostal len veľký 33 ha priestor málo využívanej pôdy za železničnou traťou s chotárnym názvom „Breziny „ , ktorý využívalo JRD Batizovce na pasenie dobytka. Bol urobený nábor záujemcov o pôdu – tí vložili počiatočný vklad 1 300,- Sk na nutné výlohy, menovite na postavenie oplotenia pozemku. Bolo získaných okolo 120 záujemcov, plán po rozdelení pôdy predpokladá vytvorenie 401 parciel vo výmere 400m2. Získaná pôda meria 26 ha.

Svitskí záhradkári 19.až 23.októbra 1984 inštalovali v priestoroch Koliby III. okresnú výstavu ovocia a zeleniny.

V roku 1980 bolo prikročené k postupnému pozemnoknižnému vysporiadavaniu pozemkov, ktoré prináležali do správy a vlastníctva mesta. Podstatná časť bola po získaní potrebných dokumentov prevedená do majetku mesta od n. p. Chemosvit. Niektoré od mesta Poprad, Sp. Teplice, Štátnych lesov, Lučivnej i Batizoviec. Prevedené boli všetky cesty, chodníky, zelené plochy, cintorín, bývalé Bagrovisko, Hájik i Breziny. V roku 1984 táto práca predstavovala prevedených a zapísaných 189 parciel s celkovou výmerou 145 ha , ktoré vytvorili chotár mesta Svit.

Letných dní s teplotami 22 – 25 stupňov v roku 1984 sme zaznamenali sedem. Dňa 20.5.1984 bolo 25 stupňov Celzia tepla, potom nestále a upršané počasie a dňa 12.júna sme zaznamenali mráz – mínus 2 stupne.

27.9.1984 bola zahájená stavba Domu služieb pri doterajšej práčovni , v septembri sa začalo s výstavbou „Internátu Tatrasvit – pod lesom „ a tiež s prístavbou obchodu Jednota Pod Skalkou.

V novembri 1984 bola potiahnutá asfaltovým kobercom príjazdová cesta od mosta k Domu smútku, taktiež aj oplotený priestor a parkoviská pre autá pri rieke Poprad.

ROK 1985

Dňa 30.4.1985 po celý deň fúkal silný studený vietor, pršalo a snežilo. V predvečer 1.mája sa nekonal tradičný lampiónový sprievod, ktorému sa najviac tešili deti. V noci na 1.mája napadlo vo Svite 10-15 cm snehu, ráno fúkal studený vietor, ktorý prinášal ďalšie chumáče snehu. Prvomájová slávnosť vzhľadom na nepriaznivé počasie trvala krátko, asi 20 minút.

Nácviku na Spartakiádu 1985 sa zúčastnilo celkom 927 cvičencov, ktorých cvičilo 110 cvičiteľov. Podľa programu dňa 1. júna 1985 od 14-tej hodiny na štadióne TJ Chemosvit prebiehala Obvodná spartakiáda. Bol to 4-hodinový veľkolepý program, ktorého sa zúčastnilo 2 398 cvičencov zo Svitu a okolitých obcí. Vrcholného vystúpenia v Prahe sa zo Svitu zúčastnilo 24 žien a 42 mužov z TJ Chemosvit a 18 žien z TJ Tatrasvit.

26. júna 1985 zomrel náš dlhoročný občan, riaditeľ SPŠ vo Svite, dlhoročný poslanec národného výboru a člen rady MsNV Ing. Marcel Galanský. Pedagóg, ktorý popri svojej výchovnej činnosti mal veľký záujem o budovanie stredoškolského areálu.

OD PRIOR pripravil plány prístavby, úpravy a rekonštrukcie celej budovy. V novozískaných priestoroch budovy na 2. a 3. podlaží, ktoré čakajú na ďalšiu stavebnú úpravu, mimo postavených skladových priestorov je t.č. umiestnené učňovské stredisko predavačov pre celú sieť okresu Poprad v počte 220 učňov. Vedúcim OD PRIOR od roku 1983 je Ing. V. Choma, ktorý prevzal obchod od dlhoročného vedúceho, občana nášho mesta Karola Šrámku, ktorý odišiel do dôchodku. Počet pracovníkov je 65 a ročný obrat predstavuje 52 miliónov korún.

Do kroniky je zapísané aj meno spoluobčana Antona Poreckého, ktorý na konte úspor a zlepšení v n. p. Chemosvit má zapísanú dokázateľnú sumu vo výške 3 milióny Kčs. Minister priemyslu mu udelil čestný titul "Zaslúžilý zlepšovateľ s právom nosiť zlatý odznak".

Po preklenutí všetkých ťažkostí bol v tomto roku ukončený Dom smútku aj s celým priľahlým priestorom. Stavba predstavovala hodnotu 2 milióny Kčs, prvým správcom cintorína a Domu smútku bol občan Jozef Minárik.

V súťaži písaní kroník za roky 1982-84 získala naša kronika v okresnej súťaži 1. miesto a v krajskej súťaži 2. miesto. Prácu kronikára vykonáva v plnom rozsahu už vyše 30 rokov náš občan Ján Teťuľa.

Vo Svite pribudli nové ulice: Horská, Terasová, Skalná, a Školská. Celkom máme 27 pomenovaných ulíc.

V rámci zabezpečovania starostlivosti o starších, osamotených občanov bol aj vo Svite v tomto roku zriadený Dom opatrovateľskej služby na ul. 9. mája (tzv. dvadsiatka). Jeho prvými obyvateľmi boli M. Stančíková, A. Husová, K. Havelová, M. Kubešová, H. Priadková a R. Hanzlíková.

Deti základných škôl vo Svite dostávali od 1.1.1985 denne štvrť litra mlieka. Náklady na túto akciu hradil MsNV z pokút od n. p. Chemosvit za znečisťovanie ovzdušia.

Dňa 24.1.1985 bola v Podtatranských novinách uvedená správa, že naša "Baba" pri Svite bola vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu. Táto ochrana jej bola prisúdená preto, lebo v tejto oblasti sa nachádza flóra európskeho významu.

V polovici marca 1985 v časti Pod Skalkou bol zistený výskyt besnoty, v dôsledku toho bola v určenom okruhu prevedená likvidácia psov. Šesť občanov bolo liečených v nemocnici.

Dňom 17.6.1985 sa presťahovala Ľudová knižnica mesta do priestorov Strednej priemyselnej školy. Presťahovanie bolo vynútené tým, že bolo potrebné uvoľniť priestory Závodného klubu ROH pre účely rozšírenia kultúrnej činnosti.

V priestore pri hoteli Mladosť sa začalo s výstavbou ďalšej ubytovacej budovy pre slobodných zamestnancov n. p. Tatrasvit.

V roku 1985 bola prebudovaná časť spojovacích chodieb ZŠ na ul. Mieru. Steny boli vymurované z tehál, na strechu boli položené betónové panely a v chodbách bolo zavedené ústredné kúrenie. Prestavbu previedla stavebná skupina n. p. Chemosvit.

ROK 1986

23.a 24.mája 1986 prebiehali v našom meste voľby v 6-tich volebných okrskoch. Odovzdaných bolo 99,97% platných hlasov. 4.7. 1986 v kaviarni Spoločenského domu bolo prvé zasadnutie zvolených poslancov, na ktorom boli zvolení : za predsedu MsNV Ján Eštvánik, za podpredsedu Ján Marton a tajomníčku Jarmila Soliarová. Rada MsNV bolo zvolená okrem spomínaných aj z týchto poslancov - Ján Bartko, Štefánia Lauková, Eva Leskovjanská, Milan Lopušniak, Mária Matošová, Ján Perinaj, Ing. Ľudovít Rado a Gabriel Sikorjak.

Budovaním nového sídliska v časti Pod Skalkou , kde si občania stavali svoje rodinné domy, začal sa pociťovať nedostatok obchodných priestorov v tejto časti, kde bývalo cca 2000 obyvateľov. Jednota prejavila ochotu na prístavbu a rekonštrukciu pôvodnej obchodnej budovy.25.3.1986 bola v nových priestoroch obnovená prevádzka pohostinstva a v máji aj činnosť potravinárskeho obchodu. K pôvodnej budove pribudlo 256 m2 zastavanej plochy a 130 m2 predajnej plochy, na ktorej sa rozšíril sortiment.

V kronike máme urobený zápis o urýchlenom vybudovaní reštauračného zariadenia v priestore autobusového nádražia ktoré bolo vybudované v dôsledku pripravovanej generálnej opravy Spoločenského domu. Toto zariadenie, keď bolo nové , slúžilo k plnej spokojnosti, menovite cestujúcich pracovníkov z podnikov. Časom toto zariadenie, známe aj pod názvom "kravín" začalo chátrať a 5rokov po opätovnom otvorení Spoločenského domu bolo zlikvidované.

Po asanácii pohostinského zariadenia došlo k rozšíreniu autobusového nádražia o ďalších 50 x 30 m, aby sa zlepšila bezpečnosť cestujúcich.. V roku 1986 došlo aj k vybudovaniu nových chodníkov pre peších v dĺžke 1 234 metrov. Boli to chodníky na západnej strane ul. 9.mája a južnej strane ulice Mieru až po ulicu SNP. Organizovania týchto prác sa ujali a práce zabezpečovali podpredseda MsNV Ján Marton, Daniel Kysel a Ján Maršal.

Dňom 1.1.1986 nastúpil do funkcie riaditeľa VÚCHV nový riaditeľ Ing. Rudolf Šimo, CSc. Doterajší riaditeľ Ing. Ivan Diačik, CSc. zostal v Ústave pracovať ďalej ako výskumný pracovník.

Podobne došlo k zmene vo funkcii riaditeľa v USIP-e, kde za Ing. Jozefa Sasáka dňom 1.3.1986 nastúpil nový riaditeľa Jozef Frankovič.

V prvých dňoch roku 1986 došlo aj ku zmene vedúceho potravín "Lukáč", ktorý prevzala občianka zo Svitu Agnesa Bodová. Dlhoročný občan Svitu od r. 1936 Ladislav Lukáč, ktorý sa vo Svite vyučil za obchodníka, celý pracovný život viedol tento obchod, ktorý sa podľa neho menoval, odišiel do dôchodku.

V tomto roku si 10.10.1986 pracujúci pripomenuli 50. výročie započatia výroby celofánu, k čomu bola vydaná 20 stránková brožúra. Podobne jubilovala aj 50 ročná Telovýchovná jednota vo Svite.

Zväz žien každým rokom vypisuje súťaž o najkrajšiu záhradku a úpravu okolo domku. V tomto roku boli odmenené za najlepšie udržiavanú záhradku pri dome naše ženy - občianky : Zuzana Novobilská, Mária Novotná, Mária Lukáčiková, Anna Lednická, Kvetoslava Triznová, Margita Stenchláková, MUDr. Viera Slavkovská, Júlia Holubíková, ale i muž Ing. Miroslav Vrana.

ROK 1987

V tomto roku v zimnom období od 21. do 28.2. celá naša podtatranská oblasť žila zvláštnym nadšením. Našej vlasti sa dostalo cti, že mohla vo Vysokých Tatrách usporiadať Svetovú zimnú univerziádu. K tejto veľkej a svetovej udalosti svojim malým podielom prispelo aj naše mesto tým, že pri slávnostnom otvorení i ukončení účinkovala dychová hudba zo Svitu a Malý mužský zbor zo Svitu. Vo Svite na Spoločenskom dome bol ubytovaný štáb Čsl. televízie a internáte SPŠ štáb rozhodcov.

Občan Michal Ondrovič, amatérsky rezbár , si vyžiadal vyrúbaný topoľ , ktorý tienil jeho obytný dom a v záhrade vyrezal z tohto kmeňa postavu Jánošíka vo veľkosti asi 3 m. 28.8.1987 sa konalo oficiálne postavenie a odhalenie sochy za účasti záhradkárov a niekoľkých občanov. Sochu odhalil vnuk pána Ondroviča.

Po dlhotrvajúcom prekonávaní technických, bezpečnostných, stavebných prác a nedostatkov došlo konečne 16.12.1987 k slávnostnému otvoreniu prevádzky nášho kina Brigádnik. Po oficiálnej časti bol v obnovenom kine premietnutý starý, vo Svite nakrútený film "Janko ide z hôr" a po ňom český film "Samorost". V kine došlo k zníženiu počtu sedadiel na 182, celkové náklady na obnovu si vyžiadali výšku 1 850 000,-Kčs. na kinotechniku 450 000,-Kčs . Vstupné bolo od 3,- do 6,- Kčs na filmy obyčajné a 8,- - 12,- Kčs na filmy rozšírené a premierové.

Prvá benzínová pumpa vo Svite bola postavená v roku 1940. V roku 1950 bola postavená nová čerpacia stanica oproti fabrickým budovám, v roku 1987 došlo k odstaveniu tohto zariadenia a čerpacia stanica bola osadená modernými samoobslužnými čerpacími zariadeniami.

Po niekoľkoročnej funkčnej prestávke MsNV znova obsadil funkciu inšpektora verejného poriadku. Dňom 1.5.1987 bol do tejto funkcie prijatý občan Marián Hagan.

Dňom 1.7.1987, po odchode do dôchodku p. J.Martona bol do funkcie podpredsedu MsNV zvolený člen Rady MsNV Ing. Ľudovít Rado.

Po výstavbe novej ubytovacej budovy v priestore pod lesom, kde bol postavený robotnícky hotel Mladosť došlo ku generálnej oprave celej budovy Domova I. v ktorom budú umiestnené nové rozšírené učňovské priestory pre učňov textilného podniku Tatrasvit.

25. júna sa uskutočnil slávnostný koncert pri príležitosti 40. výročia založenia Ľudovej školy umenia vo Svite.

Dňom 8.4.1987 začala výstavba dvoch obytných domov na priestore bývalých detských jaslí , ktoré boli v roku 1981 asanované. Domy so 70 bytmi začal stavať n. p. Chemosvit pre svojich zamestnancov, menovite tých, ktorí bývali v Poprade a v podniku zastávali rôzne vedúce funkcie. Ukončené boli v auguste 1988.

Dňa 29.101987 v odpoludňajších hodinách vznikol požiar u nášho občana Pod Skalkou pána Kolenčíka. Od komína sa vznietila strecha jeho domu, ktorá úplne zhorela.

ROK 1988

Na sklonku roka 1987 - 17.12. došlo k oficiálnemu odovzdaniu Domu služieb do užívania. V budove bolo najskôr zriadené holičstvo, kaderníctvo a kvetinová sieň. V roku 1988 pribudli kozmetika, pedikúra a zberňa prádla. Nová budova spolu s práčovňou tvorí pekný komplex služieb pre obyvateľov Svitu a okolia. Vyžiadala si náklad 4 milióny korún, MsNV prispel sumou 2 milióny Kčs v akcii "Z". V uvoľnených priestoroch po starej zberni prádla vzniklo väčšie pracovisko sklenárstva a výroba FAB kľúčov.

Posledné roky v myslení , konaní, hospodárení a podnikaní ľudí nesú sa v znamení mohutnej prestavby všetkého konania v našom štáte. Táto skutočnosť prináša veľké zvraty v tom, že čo sme v minulosti mali, postupne rušili a neuznávali v súčasnej dobe opäť oživujeme. A tak sa aj u nás povolila našim občanom remeselná činnosť, na ktorú nestačili v plnom rozsahu dosiaľ vytvorené organizácie. V roku 1987 a 1988 boli občanom v meste povolené tieto služby :Marián Imrich- murárske práce Roman Žwirský- stolárske práce Stanislav Šimíček - oprava a montáž okenných žaluzií Jaroslav Kocián - oprava a výroba laboratórnych prístrojov, fúkanie skla Peter Bahník - výroba zosilnených polyetylénových tašiek Jaroslav Páleš - autoopravárenské služby Ľudovít Burián - výroba polyetylénových vreciek Ing. Milan Ivan - oprava počítačov a príslušných zariadeníIng. Vladimír Lacko - umelecké viazanie modelov rybárskych mušiek Bartolomej Seman - inštalatérske a zámočnícke práce Ján Šeleng - stolárske práce Berzethyová Jolana, Slobodová Terézia a Jozefína Schmidtová - krajčírske práce Čas ukáže, či tento postup a obnova remeselnej činnosti pomôže pri uspokojovaní potrieb občanov mesta.

V tomto roku sa prikročilo k ďalšej rekonštrukcii OD Prior. Upravili sa priestory na 1.podlaží a toto podlažie bolo v novembri slávnostne sprístupnené . Na otvorenie prišlo okolo 700 ľudí a pre nával bolo vytlačené sklo na vchodových dverách. Neskôr sa pokračovalo v rekonštrukcii prízemia a 2.etáže. OD Prior má t. č. 62 zamestnancov, denná priemerná tržba je 160 000,-Sk a jeho vedúcou je Renáta Wechterová.

Po vybudovaní príjazdovej cesty bol vo vytýčenom priestore Kimberku postavený vodojem za celkovú sumu 3 milióny 372 tisíc Kčs. Pre Pod Skalku sa podstatne vylepšila situácia v zásobovaní pitnou vodou.

Vo Svite aktívne pracuje krúžok kynológov. Mesto mu poskytlo priestor pre výcvik psov medzi topoľovými vetrolamami a záhradami pri štátnej ceste. Predsedom krúžku - spolku sa stal Jozef Tupý, tajomníčkou Emília Kmeťová a hlavným výcvikár Jozef Taplaš.

»V roku 1988 bola odovzdaná do užívania 7-poschodová budova n. p. Tatrasvit, ktorá ako hotel so 105 dvojposteľovými izbami rozšírila ubytovacie kapacity mesta. Nový robotnícky hotel n. p. Tatrasvit dostal meno "Zenit".

V pavilónovej II. základnej škole došlo k rekonštrukcii a prestavbe spojovacích chodieb. l. časť sa uskutočnila v roku 1985 a druhá v roku 1988. Boli vymurované steny, izolovaný strop a zavedené kúrenie na chodbách.

V roku 1988 sú v kronike aj záznamy o významných životných a pracovných jubileách zamestnancov MsNV - 60 rokov života si pripomenuli páni Pavol Hulényi a Andrej Líška, 50-tku pani Emília Vallušová.

Prístavba školskej jedálne v I.ZŠ na Komenského ul. začala 20.2.1988. ˘ Čsl. - poľská konferencia numizmatikov sa konala v Spol. dome v máji 1988.

Od 1.7.1988 n. p. Tatrasvit sa stal štátnym podnikom - jeho riaditeľom Ing. Michal Švagrovský.

V roku 1988 sme v meste zaznamenali až dve nešťastné samovraždy - 13 ročného chlapca, ktorý sa nešťastne obesil na kľučke pri viazaní rôznych uzlov a občianky, ktorá vyskočila zo 6 poschodia obytného domu.

V noci z 29. - 30. novembra 1988 víchor poškodil - strhol značnú časť plechovej strechy na budove kúpaliska. Na ulici SNP vyvrátil veľký topoľový strom.

ROK 1989

Od roku 1970 pracuje vo Svite pobočka numizmatickej spoločnosti a v roku 1989 mala už 100 členov. Vykazovala bohatú činnosť. Poriadala príležitostné výstavy a pravidelne 2 krát v roku aukcie numizmatického materiálu. V roku 1988 dostala pobočka vo Svite veľkú úlohu – zorganizovať V. Čsl. - poľskú numizmatickú konferenciu. Konala sa 20. - 22. 5. 1989 v priestoroch Spoločenského domu za účasti popredných pracovníkov.

V tomto roku si mesto pripomína 50 rokov od vzniku učňovskej školy pre strojníkov a chemikov s 3- ročnou učebnou dobou pod menom „Baťova škola práce – Batizovce „.ktorá vznikla povolením Ministerstva školstva a osvety zo dňa 13. 9. 1939. Následne v roku 1943 Ministerstvo povoľuje zriadenie dvojtriednej odbornej školy pletiarskej a ekonomickej. 16. 6. 1989 sa v priestoroch Kultúrneho domu konala slávnosť pri príležitosti 50. výročia SOU chemického.

Podľa evidencie k 1. 3. 1989 poberalo starobný, vdovský, invalidný a sirotský dôchodok 1540 občanov, ktorým poštový úrad vyplatil 2 400 000,- Kčs dôchodkov.

17.november 1989 bude v histórii našej vlasti , ale aj nášho mesta zapísaný ako „pamätný deň“.Tomuto veľkému novému, obrodnému pohybu sa nevyhli ani občania Svitu, aj keď akcie hnutia „Verejnosť proti násiliu“ sa začali rozvíjať trochu opozdene. Dňa 17.novembra 1989 MsNV uskutočnil pohovor s pracovníkmi úradu o vývoji a situácii vo Svite. Naše SOU textilné odišlo spoločne do Popradu, kde sa pripojila k študentom v manifestačnom štrajku. Technické služby mesta Svit vyjadrili svoj súhlas s politickou premenou tým, že na svojich vozidlách mali upevnené štátne zástavy. Keď o 12.00 hod. zazneli sirény v Chemosvite, pracujúci vyšli do ulíc Svitu a pred Kultúrnym domom sa konalo manifestačné zhromaždenie . Vedenie svitských podnikov sa snažilo udržať chod výroby a plnenie úloh. Dňa 7. 12. 1989 navštívili Svit herci bratislavských divadiel s herečkou Vierou Strniskovou a Vladimírom Durdíkom , ako aj vysokoškolskí študenti, ktorí sa v Kolibe stretli s našimi občanmi. Toto stretnutie dalo podnet na vytvorenie mestského hnutia „Verejnosť proti násiliu“. Na výzvu k pomoci postihnutým občanom v Rumunsku, kde došlo ku krvavým a krutým akciám pri zvrhnutí totalitnej vlády reagovali naši občania zbierkou – zozbieralo sa vyše 30 000,- Kčs.

V rámci celoštátnej hospodárskej prestavby sa Chemosvit stal dňom 1. 7. 1989 štátnym podnikom. 21. 9. 1989 bol zvolený riaditeľom š.p. Chemosvit Ing. Michal Ľach, dlhoročný pracovník tohto podniku.

V rámci celoštátnej hospodárskej potreby, keď každý podnik má si na svoju činnosť zabezpečiť potrebné financie, aj píla, sídliaca Pod Skalkou a patriaca JRD Lučivná oživila svoju činnosť a od februára 1988 začala rezať drevo pre súkromníkov, ktorí stavali rodinné domy. Pílu v tomto období poháňali elektromotory.

15. 11. 1989 bolo zvolaná „Verejná schôdza občanov“, ktorú podľa programu pripravil MsNV. Boli prejednané rôzne aktuálne otázky života vo Svite. Menovite bola nadhodená otázka výstavby kostola pre rím. kat. veriacich, ktorá však vyznela neorganizovane a bezvýsledne. Schôdze v rámci „glasnosti“ aj vo Svite niesli sa teraz v znamení uvoľnenia, ktoré prinášalo aj snahy o osočovanie a nepodstatnú kritiku.