Gréckokatolícka

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA VO SVITE

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Adresa: Nábrežie Jána Pavla II. 1014/2A, 059 21 Svit
Telefón: 052/78 847 61, 78 847 63 a 057/78 847 62
Email: svit@grkatpo.sk
Web: sites.google.com/view/greckokatolici-svit

Podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2021 v samotnom Svite je prihlásených 287 veriacich ku Gréckokatolíckej cirkvi.

Z HISTÓRIE

„Cirkev dýcha obidvoma stranami pľúc (východnou a západnou).“ To sú slová svätého otca Jána Pavla II., ktorý vyzdvihol rozmanitosť obradov v katolíckej cirkvi. Východná a západná cirkev tvoria univerzálnu Katolícku cirkev vo svete. Aj vo Svite už 32 rokov dýcha katolícka cirkev oboma stranami pľúc.

Samozrejme, duchovný život veriacich už bol aj predtým, ako bol postavený chrám. Vieme, že činnosť gréckokatolíckej cirkvi bola zrušená v rokoch 1950 – 1968.  Po obnove gréckokatolíckej cirkvi a po celkovom uvoľnení cirkevného života na Slovensku v roku 1968 bola vo Svite ustanovená cirkevná rada pri MNV Svit, v ktorej za gréckokatolícku cirkev bol pán Michal Korpanec. Bolo dohodnuté touto radou, že bohoslužby všetkých troch cirkví budú v mestskom kine. Do Svitu najprv dochádzal o. Eliáš Baláž z Levoče, ale o rok na to mu bol odobraný cirkevný súhlas.

Naši veriaci mohli chodievať na bohoslužby do Batizoviec, kde v nedeľu poobede prichádzal kňaz, aby slávil svätú liturgiu. Z Košíc dochádzal o. Michal Vasiľ, otec nášho arcibiskupa Cyrila Vasiľa a neskôr o. Mikuláš Sobota. Bola to veľmi veľká obeta kňazov, ale aj veriacich, ktorí niekedy aj v zime museli chodiť pešo zo Svitu do Batizoviec. Od roku 1976 slúžil pravidelne o. Emil Zorvan st. v Poprade a Batizovciach.

V roku 1990 o. Vladimír Tomko slúžil sv. liturgie v bývalom robotníckom „baráku“ vo Svite, keď prebiehala výstavba chrámu. Naši veriaci boli tiež zapojení do výstavby chrámu, ktorá bola po taktovkou rímskokatolíckeho farára farnosti Svit duchovného otca Petra Fidermaka. Veľkou spoluprácou Sviťanov rástlo nielen dielo výstavby chrámu ale aj duch spoločenstva a túžba pre aktívne zapojenie sa do života cirkvi.

Chrám bol dokončený v roku 1991 a 6. júla - deň posviacky kostola – bol veľkým sviatočným dňom vo farnosti Svit. Hlavným celebrantom sv. omše i konsekrácie chrámu bol J.Em. Jozef kardinál Tomko, rodák zo Slovenska, pôsobiaci v Ríme, prítomní boli biskupi Slovenska i osobnosti pôsobiace v zahraničí. Z biskupov to boli František Tondra – spišský, Dominik Hrušovský – pomocný trnavský, Ján Hirka – gréckokatolícky eparcha a ďalší biskupi a kňazi za účasti približne 8000 veriacich z mesta Svit a širokého okolia.

Bol to veľký deň pre miestnu cirkev, pretože na oslavu bohoslužieb už boli k dispozícii aj dôstojné priestory novovybudovaného chrámu. Neskôr v priebehu rokov vo vedľajšej kaplnke sa započínali slávenia svätých liturgií gréckokatolíckeho obradu. Čo viedlo k tomu, že gréckokatolíkom kaplnku prenechali a táto kaplnka bola povýšená na gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda vo Svite.

Pre dôstojný liturgické prežívanie bolo potrebné učiť sa spevy už v slovenskom jazyku. Ľudia boli pre túto vec nadchnutí a tak sa formovali prví kantori našej farnosti.

 Od 1. septembra 2010 mala Gréckokatolícka farnosť vo Svite svojho vlastného správcu farnosti o. Mareka Kaľatu. Za pomoci Mestského úradu mesta Svit sa poskytol do prenájmu dvojizbový mestský byt pre kňaza. Nato sa hneď začali práce na rekonštrukcii kúrenia v chráme.

Koncom roku 2013 sa začala  výstavba farskej budovy, keďže pre fungovanie farnosti je to dôležitá vec. V decembri 2015 s Božou pomocou, snahou veriacich a milodarmi dobrodincov sa podarilo sfunkčniť túto farskú budovu na bývanie a zariadiť kancelárske a pastoračné priestory.

Našu farnosť veľmi stmelili a povzniesli aj ľudové misie, ktoré boli v roku 2014 a následne po roku obnova misií, ktoré viedol o. Mikuláš Tressa z rehole redemptoristov. „Žatva je veľká, ale robotníkov málo“, hovorí Ježiš. Hoci sme malá farnosť, predsa tej roboty v Pánovej vinici je dosť. Veľkým povzbudením za tie roky je aj to, že máme duchovné povolanie z farnosti.

To, že z našej farnosti tohto roku 2022 vychádza novokňaz Jakub Jurčišin, rodák z Batizoviec, akoby bolo vyplnením slov apoštola Pavla, že „Boh povoláva k bytiu z toho, čoho niet, keď človek proti nádeji v nádej uverí“ (porov. Rim 4, 17n).

Webové sídlo:

https://sites.google.com/view/greckokatolici-svit

https://www.facebook.com/Gr%C3%A9ckokatol%C3%ADcka-cirkev-Svit-1460200770783527