Samospráva

Zriadenie Mesta Svit

Mesto Svit je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združujúci občanov s trvalým pobytom a subjekty sídliace, alebo vykonávajúce svoju činnosť na území mesta. Mesto je právnickou osobou, ktorá hospodári s vlastným majetkom a svojimi majetkovými právami.

Mestu možno ukladať povinnosti a zasahovať do jeho opatrení len zákonom. (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov) a na základe medzinárodnej zmluvy. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Právomoci, kompetencie samosprávy: v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Základnou právnou normou mesta je Štatút mesta Svit. Všetky všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia a iné predpisy musia byť v súlade so Štatútom mesta Svit a všeobecne platnými právnymi predpismi. Obyvateľom mesta je občan, ktorý je v ňom prihlásený na trvalý pobyt. Obyvateľ mesta sa zúčastňuje na samospráve mesta. Má právo najmä:

  • voliť orgány samosprávy mesta a byť zvolený do orgánov mesta,
  • hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta / mestské referendum /,
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta a vyjadrovať na nich svoj názor,
  • obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány mesta,
  • používať obvyklým spôsobom mestské zariadenia a ostatný majetok mesta slúžiaci pre verejné účely,
  • požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku nachádzajúceho sa v meste

Obyvateľ mesta sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní mesta a poskytuje pomoc jeho orgánom. V súvislosti s tým je povinný:

  • ochraňovať majetok mesta sa a podieľať sa na nákladoch mesta,
  • podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v meste,
  • napomáhať udržiavať poriadok v meste,
  • poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo havárie v meste, dodržiavať ustanovenia štatútu a všeobecne záväzných nariadení mesta.

Mesto pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami, politickými stranami, politickými hnutiami ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov mesta, cirkvami a inštitúciami, ktoré sa starajú o rozvoj vzdelanosti, kultúry, duchovného života a zdravia - vyvíjajúcimi činnosť v meste. Na plnenie úloh samosprávy mesta vydáva mesto všeobecne záväzné nariadenia. Tieto nesmú odporovať ústave ani zákonom Slovenskej republiky. Všeobecne záväzné nariadenia prijímajú poslanci 3/5 väčšinou prítomných poslancov na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Všeobecne záväzné nariadenia sa musia vyhlásiť na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, pätnástym dňom od dňa vyhlásenia nadobúda nariadenie účinnosť. Všeobecne záväzné nariadenia je možné považovať za rovné so zákonmi na území mesta.