Súkromná základná umelecká škola Fantázia

Súkromná základná umelecké škola Fantázia ponúka umelecké vzdelávanie v odboroch: hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický.

K hlavným úlohám školy, ktoré sú stanovené v pláne práce patrí skvalitnenie a zvýšenie efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu školy, modernizácia obsahu, metód a foriem práce, ktoré sú v súlade s obsahom učebných osnov. SZUŠ Fantázia je zaradená do sústavy základných a stredných škôl a poskytuje špecifické vzdelanie v oblasti tanečného, výtvarného a dramatického umenia.

Hlavnou úlohou je pripravovať mimoriadne nadaných študentov pre ďalšie vzdelávanie na konzervatória, stredné školy i vysoké školy umeleckého zamerania.

Sídlo školy : SNP 145/9 059 21 Svit
Tel. č.: 052 4681214
webová stránka: www.skolafantazia.edupage.org

elokované pracoviská:
ZŠ Komenského, ZŠ Hôrka, ZŠ Veľký Slavkov, ZŠ Vikatrovce, ZŠ Spišská Teplica