Rady občanom

Niekoľko rád ako sa ma občan správať v prípade, že ...

občanovi je doručené predvolanie k podaniu vysvetlenia za účelom objasnenia priestupku na mestskú políciu

Na toto prevolanie je občan povinný dostaviť sa , prípadne si telefonicky dohodnúť iný termín na podanie vysvetlenia. Príslušník mestskej polície je oprávnený pri plnení svojich úloh požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie páchateľa.

je občan náhodným svedkom protiprávneho konania

Protiprávne konanie telefonicky oznámiť na čísle 0905/636715 a zostať na mieste až dopríchodu hliadky, nakoľko podanie vysvetlenia môže prispieť k objasneniu oznamovanej udalosti. Podanie svedeckej výpovede je povinnosťou každého občana. Odmietnuť podanie vysvetlenia sa môže len v presne zákonom stanovených prípadoch.

je v nočných hodinách rušený nočný pokoj hlasno pustenou hudbou, krikom, búchaním a pod

Pokiaľ sused nereaguje na slušné upozornenie, je možné telefonicky oznámiť danú skutočnosť na linku 0905/636715, kde následne sa dostaví na miesto rušenia verejného poriadku hliadka, ktorá bude riešiť priestupok ako podozrenie zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

manžel, manželka, prípadne iný člen domácnosti vulgárne nadáva, poškodzuje zariadenia bytu,prípadne ma fyzický napadne

Pokiaľ vulgárne správanie, alebo fyzické napadnutie neprestáva, túto udalosť je potrebné nahlásiť hliadke, ktorá útočníka ukľudní, prípadne ho vyvedie z bytu ( vyvedenie z bytu je možné uskutočniť len ak táto osoba nemá trvalé, alebo prechodné bydlisko na tejto adrese, alebo ak došlo k spáchaniu trestného činu, alebo páchateľ ohrozuje život a zdravie členov domácnosti, alebo bola spáchaná závažná škoda na majetku ). Pri zranení je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie, pri poškodení zariadenia je potrebné vyčísliť škodu (faktúra za opravu, pokladničný blok a pod.)

mi sused vulgárne nadáva, vyhráža sa ujmou na zdraví, spôsobil mi drobné ublíženie na zdraví, nepravdivo ma obviňuje zo spáchania priestupku, robí mi iné schválnosti a pod

Udalosť je potrebné oznámiť a ďalší postup je ako v predchádzajúcich prípadoch. Ideálne je však, ak je na mieste prítomný hodnoverný svedok takéhoto správania sa suseda (napr.: manželka, iný sused, známy,....), ktorý by potvrdil protiprávne konanie tohto suseda. Pokiaľ nie, je potrebné hliadke podrobne vysvetliť príčiny vzniku, priebeh a následky ohlasovanej udalosti. V prípade, že dôjde fyzickým napadnutím k zraneniu, je potrebné vyhľadať lekárske ošetrenie, pokiaľ to nie je možné, je potrebné požiadať hliadku, aby Vás na toto ošetrenie previezla alebo zavolala RZP.

ma na verejnom priestranstve alebo inom verejne prístupnom mieste pohryzie pes

V prípade, že je prítomný majiteľ psa alebo osoba, ktorá ho venčí , predloží očkovací preukaz, prípadne sa dohodne na jeho predložení neskôr (pokiaľ ho nemá u seba). Následne je potrebné ísť na lekárske ošetrenie. Uvedený skutok je dôležité nahlásiť aj na úradovňu mestskej polície, nakoľko zo strany majiteľa psa došlo k ublíženiu na zdraví z nedbanlivosti a podľa dĺžky doby liečenia môže byť majiteľ psa stíhaný za priestupok, prípadne za trestný čin ( dĺžka doby liečenia nad 10 dní).

niekto zaparkuje auto pred mojou garážou a ja sa nemôžem dostať do garáže

Túto udalosť je potrebné nahlásiť. Pokiaľ sa vec nedá vyriešiť priamo na mieste, t. j. vodič sa na mieste nenachádza, bude majiteľ identifikovaný podľa evidenčného čísla motorového vozidla v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Poprade. Následne bude hliadka riešiť tohto majiteľa v súlade s platnými právnymi predpismi.

občan nájde v pivničných priestoroch, schodišti a pod. spať bezdomovcov

Túto udalosť je potrebné nahlásiť. Z bezdomovcom neprichádzajte do priameho kontaktu, resp. je dobré sa mu vyhnúť, nakoľko sa môže stať, že je pod vplyvom alkoholu a môže dôjsť k fyzickému útoku, no zároveň môže mať rôzne infekčné ochorenia, ktorými by Vás mohol nakaziť. Pri kontakte s inými osobami, ktoré ich vyrušia, sú títo bezdomovci v mnohých prípadoch agresívni, prípadne sa snažia z miesta ujsť, avšak neskôr sa na tieto miesta vracajú. Hliadka po príchode na miesto zistí totožnosť týchto osôb, prípadne preverí z akých dôvodov sa zdržuje v uvedených priestoroch, odkontroluje či sa meno týchto osôb vyskytuje v zozname hľadaných osôb, prípadne vykoná iné opatrenia a následne osoby vykáže z týchto priestorov.

mi niekto poškodí majetok (vozidlo, postrieka fasádu domu sprayom, rozbije okno,dvere......)

Túto udalosť je potrebné nahlásiť. Hliadka zdokumentuje miesto činu, v prípade, že páchateľ je prichytený na mieste, toho obmedzí na osobnej slobode. Podľa výšky spoľahlivo vyčíslenej škody bude riešiť prípad ako priestupok alebo trestný čin. Poškodený si však musí vyčísliť škodu sám , prípadne požiadať o vyčíslenie škody súdneho znalca ( ako podklad pre vyčíslenie škody môže slúžiť napr. Faktúra za opravu, pokladničný blok, predbežné vyčíslenie škody a pod.). Bez vydokladovania škody je ťažko vec prejednať, nakoľko správny orgán potom odkáže poškodeného, aby si náhradu škody vymáhal od páchateľa v rámci občiansko-právneho konania, čo je zdĺhavé a niekedy neefektívne, najmä pokiaľ páchateľ nepracuje a nebýva v mieste trvalého bydliska.

občanovi niekto v obchode, autobuse, vlaku alebo na inom verejnom priestranstve alebo verejne prístupnom mieste odcudzí peňaženku, osobné doklady, platobné karty a pod

Túto udalosť je potrebné nahlásiť na Obvodnom oddelení PZ vo Svite, nakoľko sa tu jedná o podozrenie z trestného činu krádeže. V danom prípade nie je rozhodujúce, aká finančná hotovosť sa v peňaženke nachádzala.

pitie alkoholu mladistvými

Túto udalosť je potrebné nahlásiť hliadke MsP.

čo so starým autom?

Pre majiteľov áut, ktorí chcú natrvalo vyradiť vozidlo z evidencie, platia pravidlá vyplývajúce z novely zákona o odpadoch. Ich povinnosťou je dať najskôr takéto auto na spracovanie autorizovanému zariadeniu, ktoré mu potvrdí prevzatie starého vozidla na spracovanie. S týmto potvrdením sa potom majiteľ vozidla dostaví na dopravný inšpektorát podľa miesta trvalého bydliska. Organizácia, ktorá vydá majiteľovi potvrdenie o prevzatí starého auta na spracovanie, musí mať vydanú autorizáciu vydanú Ministerstvom životného prostredia SR. Autorizáciu na spracovanie starých vozidiel má v súčastnosti napr. Firma MAVEBA, Hanušovce nad Topľou. Táto firma urobila zmluvu s firmou SOS Tatry v Mlynici, kde môžeme voziť svoje autíčka na likvidáciu. Odtiaľto sa naše kroky s potvrdením o odovzdaní auta, ŠPZ-kami a dokladmi budú uberať na dopravný inšpektorát. Ak je auto nepojazdné , bezplatne Vám ho firma odtiahne, musí mať však minimálne motor a karosériu. Pre vystavenie potvrdenia musí klient predložiť technický preukaz, číslo motora, karosérie, ŠPZ-ku a potrebné sú aj údaje o majiteľovi. Firma v Mlynici sa nachádza pri poľnohospodárskom družstve. Kontakt na nich : 0905 262 218 alebo 0911 262 218. Úlohou mestskej polície je dohliadať na tieto autovraky, ktoré istým spôsobom znehodnocujú vzhľad nášho mesta. Preto snahou MsP je pripomenúť majiteľovi starého auta, akým spôsobom sa dá zlikvidovať.

straty a nálezy

Stratené kľúče, okuliare a bicykle si môžete po ich opoznaní vyzdvihnúť v priestoroch mestskej polície. Niektoré predmety sú na mestskej polícii už niekoľko rokov. Skúste sa na nás obrátiť a možno práve Vy budete znova šťastným majiteľom svojho strateného majetku!

Ako si zabezpečiť majetok

 • starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná, nezabúdajte aj na podkrovie,poschodie, malé strešné okná a pivničné okná. A to aj v čase vašej krátkej neprítomnosti.
 • neschovávajte kľúče v poštových schránkach, v kvetináčoch alebo pod rohožkou.Namiesto toho si nechajte rezervný kľúč u dôveryhodného suseda a priateľa.
 • nikdy neotvárajte dvere, pokiaľ sa nepresvedčíte, kto je za nimi.
 • odporúčame namontovať sa na dvere panoramatické kukátko a poistnú retiazku.
 • neznámych ľudí nepúšťajte nikdy do bytu
 • ak je váš dom osamelo stojaci, zvážte namontovanie domáceho alarmu, ktorý núdzové zabezpečenie proti krádeži a požiaru.
 • počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti (napr. návšteva príbuzných) požiadajte príbuzných, dôveryhodných susedov alebo známych, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu. Nezaťahujte okná bytu roletami - dávate tým na vedomie, že nie ste doma.
 • dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Zlodej vždy uprednostňuje "maskovaný" prístup kríkmi či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý.
 • pre prípad, že by vás vykradli, je vhodné mať vyfotografované cenné veci, spísané výrobné čísla a pod. Tieto informácie pomôžu polícii v pátraní a uľahčia vaše jednanie s poisťovňami pri likvidácii poistnej udalosti.

 Ako sa vyhnúť podvodom

 • podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa dostali k vašim peniazom. Chcú vniknúť do vášho bytu a pokiaľ od vás nevylákajú peniaze priamo, ovládajú veľa spôsobov, ako vás okradnúť.
 • nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do svojho bytu !
 • nedajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dobre - vysoké zisky za vložené peniaze, " výhodné" kúpy, fantastické dovolenky s ubytovaním zadarmo, zázračné lieky, zásielkové služby s p.o.boxami a iné podľa schémy " nízky risk - vysoký zisk".
 • nikdy nikomu telefonicky nehovorte čísla vašej kreditnej karty, občianskeho preukazu, telefónnej karty, číslo poistky alebo číslo vášho účtu v banke. Zisťovanie týchto čísel na overenie je od obchodníkov protizákonné!
 • ak vám zazvoní opravár, pracovník úradu, či iných služieb (odpočet plynu, elektriku a pod.) nechajte si predložiť jeho služobný preukaz alebo ešte lepšie, zavolajte na úrad alebo inštitúciu, na ktorú sa pracovní odvoláva. V prípade akýchkoľvek pochybnosti trvajte na tom, že o ponúkanú službu nestojíte.
 • dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči, blízki, susedia a pod.) majte viditeľne blízko telefónu, aby ste mohli čo najrýchlejšie privolať pomoc.
 • nedovoľte nikomu, aby vás nútil niečo podpísať - dohodu o poistení, dohodu o kúpe či predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku. Závažné rozhodnutia o vašom majetku konzultujte s právnikom, nechajte si poradiť od vierohodných osôb. Väčšina inštitúcií a nevládnych organizácií, ktoré poskytujú pomoc seniorom, ponúkajú i bezplatnú právnu poradňu.

Ako sa chrániť pred zlodejmi na ulici

 • vyhýbajte sa tmavým neupraveným a neosvetleným miestam, odľahlým uličkám.
 • venujte veľkú pozornosť svojej taške, kabelke, zvlášť vo verejných dopravných prostriedkoch, nákupných centrách a trhoviskách.
 • nenechávajte peňaženku a doklady navrchu kabelky.
 • kabelku alebo tašku nenechávajte v obchodoch na policiach ani v nákupných vozíkoch
 • nikdy ju neodkladajte s odevom, napr. v čakárni u lekára, na úradoch či v reštauráciách
 • pamätajte si, že veľký obnos nepatrí do peňaženky počas bežného nákupu
 • na platenie využívajte platobné karty
 • identifikačné číslo platobných kariet (PIN kód) si nikdy nezapisujte na platobnú kartu, ani ho nenoste s kartou na jednom mieste
 • nenoste so sebou väčšiu sumu peňazí a platobné karty, ktoré nebudete potrebovať
 • peniaze a osobné doklady noste oddelene
 • pri výbere peňazí z bankomatu si strážte svoje súkromie, dávajte pozor, či vás niekto nesleduje príliš zblízka. Na ulici odporúčame vyberať peniaze za asistencie niekoho, koho poznáte a dôverujete mu. Vyberanie peňazí z bankomatov vo vnútri bánk či sporiteľní je spoľahlivejšie
 • nikdy sa nechváľte svojimi úsporami ani cennosťami, nepožičiavajte cudzím ľuďom peniaze

Ako predchádzať riziku prepadnutia

 • vyhýbajte sa odľahlým, neprehľadným a neosvetleným miestam. Choďte radšej frekventovanejšími ulicami.
 • kabelku alebo tašku noste v ruke alebo na ramene smerom od ulice, aby vám ju z cesty nemohol niekto vytrhnúť a ukradnúť.
 • ak vám chce niekto kabelku ukradnúť, nebráňte sa za každú cenu. Zdravie alebo dokonca život sú cennejšie ako sú peniaze!
 • po chodníku choďte radšej od vchodov domov, prípadne kríkov, kde by mohol číhať prípadný páchateľ a mohol by vás stiahnuť dovnútra.
 • pri vstupovaní do domu sa pozorne rozhliadnite a nevchádzajte tam s niekým neznámym. Taktiež vo výťahu nejazdite s niekým, koho nepoznáte. Radšej počkajte na prázdny výťah.
 • neprijímajte sprievod ponúkaný neznámymi ľuďmi, aj keby vyzerali dôveryhodne. Ochota " pomocníka " môže byť len zámienkou na to, aby sa dostal do vášho bytu a tam vás okradol, hoci aj za použitia násilia
 • keby ste mali pocit, že vás niekto sleduje, snažte sa čo najrýchlejšie dostať na miesto, kde je nejaký obchod alebo viac ľudí. Medzi nimi budete v bezpečí.
 • keby vás niekto napadol, kričte aj vtedy, keď v blízkosti nikoho nevidíte. Mohol by Vás počuť niekto za rohom a pribehnúť na pomoc.
 • v prípade nutnosti môžete pre svoju ochranu použiť sprej (deodorant,lak na vlasy alebo slzný plyn , ktorý nosíte v taške alebo v kabelke. Páchateľa tým prekvapíte, možno aj odradíte a sami tak získate čas na privolanie pomoci. Spustenie vášho osobného alarmu môže útočníka vyľakať a odradiť od útoku.
 • snažte sa vyhnúť čakaniu na ľudoprázdnych zastávkach hromadnej dopravy, predovšetkým v skorých ranných alebo neskorých večerných hodinách.
 • keď cestujete autobusom, vlakom alebo mestskou hromadnou dopravou, sadnite si blízko vodiča. Jeho blízkosť môže prípadného lupiča od zlého úmyslu odradiť alebo vám v prípade obťažovania či napadnutia vodič rýchlejšie pomôže.

Ako sa správať v cestnej premávke

 • v cestnej premávke buďte pozorní. Pri prechádzaní cez cestu využívajte pokiaľ možno priechody pre chodcov so svetelnou signalizáciou.
 • v prostriedkoch verejnej dopravy pri nastupovaní a vystupovaní využívajte dvere pri vodičovi.
 • v zmysle zákona ste pri zníženej viditeľnosti povinní nosiť na oblečení prvky z reflexného materiálu.
 • pre jazdu na bicykli sa rozhodnite po zvážení svojho aktuálneho zdravotného stavu. Jazdu na bicykli prispôsobte hustote premávky a momentálnym podmienkam na ceste.
 • dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, nepodceňujte povinnú výbavu vášho bicykla a povinnosť nosiť ochrannú prilbu mimo obce.Dbajte predovšetkým na funkciu bŕzd, bicykel majte riadne osvetlený a nezabudnite, že za zníženej viditeľnosti máte povinnosť mať na sebe aspoň dva reflexné prvky.
 • nepoužívajte bicykel na prepravu nadmerných, neforemných a ťažkých nákladov.
 • nesadajte si za volant auta, pokiaľ sa necítite dobre. Riadenie radšej odložte na dobu, keď budete v lepšej kondícii.
 • pokiaľ nemusíte, nejazdite so svojím autom v dopravných špičkách.
 • nezabúdajte na pravidelné zdravotné prehliadky, ktoré zákon prikazuje vodičom od 65 rokov a ktoré potvrdia vašu spôsobilosť na vedenie motorového vozidla,
 • nezabudnite zamykať svoj automobil. Dávajte si pozor najmä na parkoviskách alebo garážach. Parkujte blízko vchodu alebo strážnika.

Ak sa niečo stane

 • neodkladne zavolajte políciu na číslo 158 a snažte sa prekonať čo najrýchlejšie prvý šok.
 • pri kontakte s políciou zachovajte kľud poskytnite tieto informácie: vaše meno a telefónne číslo, presnú adresu,popíšte udalosť.
 • až do príchodu policajtov nechajte všetko tak, ako ste našli. V žiadnom prípade nič neprekladajte, neupratujte a nechytajte zbytočne do rúk. Týmito činnosťami by ste mohli zničiť stopy, ktoré tu páchateľ zanechal.
 • kým príde polícia, sústreďte sa a snažte si spomenúť, čo všetko zlodeji zobrali a pokúste sa zapamätať si čo najviac údajov o páchateľovi( pohlavie, vek, výška, fyzické zvláštnosti, oblečenie a pod.).
 • pripravte si zoznam ukradnutých vecí pre potreby polície.

Dôležité telefónne čísla

V prípade, že budete svedkom situácií pri, ktorých dochádza k priestupkom, môžete volať buď 158 alebo číslo telefónu mestskej polície, ktoré je v prevádzke celých 24 hodín,  0905 636 715.

UPOZORNENIE: E-mailová komunikácia, alebo komunikácia prostredníctvom našej Facebookovej stránky nie je komunikácia ON LINE!

V prípade operatívnych alebo súrnych oznamov volajte číslo 0905 636 715