Organizačný poriadok

Postavenie a činnosť MsÚ vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na jeho základe vypracovaného a právoplatného Štatútu mesta Svit (ďalej štatút).

V zmysle zákona o obecnom zriadení mesto samostatne rozhoduje a realizuje všetky úlohy, súvisiace so správou mesta a jeho majetku mimo tých vecí, ktoré osobitný zákon zveril štatút, inej právnickej alebo fyzickej osobe. Organizačnú štruktúru, postavenie a úlohy MsÚ upravuje Organizačný poriadok MsÚ vo Svite (ďalej organizačný poriadok), ktorý:

  1.  je základnou vnútroorganizačnou normou MsÚ,
  2. je záväzný pre všetkých zamestnancov mesta,
  3. obsahuje vnútornú organizáciu MsÚ, jeho organizačné členenie, pôsobnosť oddelení a ich vzájomné vzťahy a zásady riadenia. Štatutárnym orgánom mesta je primátor mesta, ktorý je oprávnený vykonávať organizačné zmeny v rámci organizačného poriadku a v súlade s kolektívnou zmluvou. Na vybavovanie administratívy si zriaďuje sekretariát primátora. Primátor má jedného zástupcu, ktorý je volený spravidla na celé funkčné obdobie MsZ a to z poslancov MsZ. V zmysle § 17 zák. č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov je v meste zriadená funkcia prednostu MsÚ, ktorého vymenúva a odvoláva primátor mesta. V čase neprítomnosti štatutárneho zástupcu vo vymedzenom rozsahu štatútu, zastupuje primátora jeho zástupca.

Mesto Svit organizačný poriadok Typ: PDF dokument, Velkosť: 326.89 kB