Spojená škola, Mierová 134

 • sme škola otvorená deťom, rodičom iširokej verejnosti
 • postupným modernizovaním priestorov školy a výučby vytvárame podnetné motivačné prostredie, ktoré prispieva k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov vďaka čomu dosahujeme výborné výsledky mierovav okresných, krajských i celoslovenských kolách súťaží
 • poskytujeme vysokú odbornosť pedagogického zboru
 • zameriavame sa na dosiahnutie čo najlepších výsledkov v Testovaní 5 a Testovaní 9
 • poskytujeme kvalitnú jazykovú prípravu žiakov v oblasti cudzích jazykov
 • poskytujeme rozvoj osobnosti v oblasti športu
 • sme zapojení v projektoch
 • eTwinning – emailová komunikácia s francúzskou školou College Edmond Rostand v Marseille, so základnou školou v mestskej časti Belleville v USA
 • Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca stalentami,
 • projekty zamerané na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti.

Popoludní žiakom ponúkame

Školský klub detí – zabezpečuje pre deti nenáročnú činnosť podľa školského výchovného programu, zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

ranná činnosť 6:00 – 7:45

popoludňajšia činnosť 11:20 – 16:30

 HAPPY SCHOOL – v priestoroch našej školy poskytuje vzdelanie jedna z najväčších súkromných jazykových organizácií – kurzy sa spájajú s prípravou na medzinárodne platné jazykové certifikáty, ako sú napr. FCE, CAE alebo IELTS. Happy school je špecialistom na kurzy angličtiny pre mladší školský vek.  Vzdelávanie na našej škole je určené pre žiakov 1. – 5. ročníka. Vyučovanie prebieha dvakrát do týždňa po 60 minút. web: http://speakup.sk/happy-school/

Krúžky

Lego krúžok (1. roč.)

Gymnastika (1. – 4.roč.)

Tvorivé dielne (1. – 4.roč.)

Hokejbal U8, U12 (1. – 4.roč.)

Florbal mladší/starší žiaci

Atletický krúžok

Volejbal chlapci/dievčatá

Futbalový krúžok

Crossminton mladší/starší žiaci

Príprava na Testovanie 9 – SJL/MAT

Mladý Einstein

Po stopách minulosti

Davaj, pagavarim – ruský jazyk

Turistický krúžok

Geoexpert

Školská jedáleň – je školské stravovacie zariadenie, vďaka ktorému zabezpečujeme podávanie teplej stravy. Kvôli aplikovaniu nových noriam do varenia navštevuje každoročne školskú kuchyňu pán šéfkuchár z firmy ATC. Aj vďaka jeho receptúram dokážeme našim žiakom ponúknuť čo to z modernej gastronómie. V jedálni majú možnosť stravovať sa aj celiatici.

Ponúkame:

 1. od 1. ročníka vyučovanie anglického jazyka
 2. vyučovanie nemeckého jazyka a ruského jazyka,
 3. aktívnu prípravu na súťaže a predmetové olympiády,
 4. plavecký (3.a 5., 6. ročník) a lyžiarsky výcvik (4. a 7. ročník) v rámci telesnej výchovy, rozšírené vyučovanie telesnej výchovy,
 5. školu v prírode na Slovensku,
 6. čitateľský kútik s cudzojazyčnými a slovenskými publikáciami,
 7. moderné vyučovacie materiály s využitím 11 interaktívnych tabúľ, 2 triedy vybavené tabletmi, chemické laboratórium, odborné učebne fyziky, biológie a geografie, multimediálne jazykové učebne, počítačové učebne, multifunkčné ihrisko, futbalové ihriskos umelým trávnikom, atletickú dráhu s umelým povrchom, vonkajšie cvičiace stroje, preliezky pre deti, exteriérovú učebňu,
 8. informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke
 9. služby špeciálneho pedagóga a psychológa pre odbornú prácu s deťmi s poruchami učenia či správania,
 10. služby Centra voľného času a Mestskej knižnice vo Svite

Spolupráca školy s rodičmi

Škola kladie veľký dôraz na dobrú a aktívnu spoluprácu s rodičmi. Rodičia majú možnosť pravidelne konzultovať s učiteľmi, s vedením školy v čase konzultačných hodín, triednych rodičovských združení, ale aj v čase individuálnych schôdzok.

Záujmy rodičov zastupuje rodičovské združenie Mierovka.

K činnosti školy sa pravidelne vyjadruje aj Rada školy.

PROFIL ZUŠ

ZUŠ ako organizačná zložka Spojenej školy bola zriadená 1.9.2017.

PROFIL ŠKOLY

 • sídlo – v priestoroch Spojenej školy
 • poskytujeme vysokú odbornosť pedagogického zboru
 • výborné materiálno-technické zabezpečenie jednotlivých študijných zameraní
 • pomocou rôznych metód a foriem rozvíjame tvorivú činnosť a umeleckú sebarealizáciu u žiaka a poskytujeme tak následné získanie základov umeleckého vzdelania
 • po odbornej stránke pripravujeme žiaka na štúdium na konzervatóriu

PONÚKAME

 1. možnosť vzdelávania v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore od 1. ročníka
 2. možnosť štúdia v komorných telesách školy – spevácky zbor, komorné súbory: flautový, klarinetový, husľový, gitarový, školská kapela
 3. možnosť štúdia v študijných zameraniach:
 • hudobný odbor: hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na husliach, hra na zobcovej flaute, hra na klarinete, hra na organe, hra na gitare, hra na fagote, sólový spev, hra na akordeóne, plánujeme otvoriť: hra na priečnej flaute, hra na trúbke a plechových dychových nástrojoch,
 • výtvarný odbor: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, priestorové vytváranie, modelovanie z plastelíny a hliny – práca na hrnčiarskom kruhu, vypaľovanie výrobkov, práca s fotografiou a videom
 • tanečný odbor: kreatívny tanec, ľudový tanec, klasický tanec, tanečná príprava, tanečná prax, jazzový tanec, moderný tanec
 1. možnosť zapájať sa do verejných aktivít školy: koncertov, vernisáží, umeleckých súťaží, vystúpení a prezentácií.

webová stránka: ssmierovasvit.edupage.org