Obsah

Zmeny a doplnky ÚPD, navrhované

V súčasnosti neprebieha žiadny proces obstarávania zmien alebo doplnkov územnoplánovacích dokumentácií mesta.