Postavenie MsZ

Postavenie Mestského zastupiteľstva vo Svite

Mestské zastupiteľstvo vo Svite je najvyšším orgánom Mesta Svit a patria mu funkcie spojené s výkonom vyhradenej pôsobnosti a právomoci podľa Zákona o obecnom zriadení, podľa Štatútu Mesta Svit a Organizačného poriadku Mesta Svit a podľa ďalších vnútroorganizačných noriem schválených uznesením MsZ. MsZ prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach mestského, prípadne regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje právny záujem orgánov mestskej samosprávy, alebo občanov Mesta Svit.

Mestské zastupiteľstvo vo Svite si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovených Organizačným poriadkom Mesta Svit, resp. inými vnútroorganizačnými normami mesta.

Na základe požiadavky zo strany občanov mesta o určenie častí mesta, resp. zón  ku ktorým by sa mali vzťahovať jednotliví poslanci (napr. na základe ich bydliska), sa po dohode vytvorila alternatíva, ktorá vychádza z rozdelenia volebného obvodu mesta Svit na jednotlivé okrsky. Okrem toho, že poslanci pracujú a zaujímajú sa o problémy v celom meste, stanovili si okrsok, ktorému budú venovať náležitú pozornosť.

Zároveň sa však môžu občania so svojím podnetom obrátiť i naďalej na ktoréhokoľvek poslanca MsZ bez ohľadu na zaradenie do okrskov.

Rozdelenie poslancov podľa ulíc Typ: PDF dokument, Velkosť: 47.15 kB

Mapa:

mapa rozdelenia obvodov