Materská škola Svit

  • je verejná MŠ, ktorej zriaďovateľom je MESTO SVIT
  • prevádzková doba MŠ je od 6.00 hod. - 16.00 hod.
  • MŠ je 7 - triedna : z toho 6 tried poskytuje celodennú výchovu a starostlivosť 
  • 1 trieda poskytuje poldennú výchovu a starostlivosť
  • je organizované, špecifické, štrukturálne organické, programované edukačné prostredie, pre vznik a poskytovanie významných životných skúseností
  • v triedach MŠ s celodennou a s poldennou výchovou a starostlivosťou je poskytovaná deťom predprimárneho vzdelávania odborná starostlivosť
  • priestory MŠ sú dostatočne veľké, svetlé, esteticky a vkusne upravené
  • súčasťou budovy je aj priestranný školský dvor poskytuje deťom veľa možností na rôzne hry a zábavné činnosti
  • v budove MŠ je jedna školská jedáleň

Materská škola, Mierová č. 141, 059 21 SVIT, 052/7756251, e-mail: mssvit@stonline.sk
webová stránka: http://mssvit.svit.sk/