Štatút mesta

Mestské zastupiteľstvo vo Svite na základe § 11 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie mesta Svit.

Štatút mesta Svit upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, základné zásady hospodárenia a finan-covania, nakladania s majetkom mesta, ďalej postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy mesta, symboly mesta, udeľovanie čestného občianstva, cien mesta a odmien.

Štatút mesta Svit je základným normatívno – právnym a organizačným predpisom mesta.

Štatút mesta Svit

Štatút mesta Svit 2010 ÚZ po zmene 4-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 512,52 kB

Dodatok č. 4/2019 Štatútu mesta Svit

dod. č. 4-2019 štatútu mesta.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,69 kB

Dodatok č. 3/2016 Štatútu mesta Svit

2016_dod_stat3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,27 kB

Dodatok č. 2/2014 Štatútu mesta Svit

2014_dod_stat2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,47 kB

Dodatok č. 1/2012 Štatútu mesta Svit

2012_dod_stat1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,05 kB