Obsah

Špeciálna základná škola

názov školy: Špeciálna základná škola Svit, okres Popradspecialna zs
adresa: Mierová č. 166/171, 059 21 Svit
telefón: 052 / 7756388 fax: nemáme

internetová stránka školy: www.szssvit.edupage.org
elektronická adresa školy: skola@szs-svit.sk
zriaďovateľ: Krajský školský úrad Prešov

vedúci zamestnanci školy:
riaditeľka školy: Mgr. Emília Marešová 
zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Jana Žiaková
výchovná poradkyňa: Viera Schneiderová

Rada školy: predseda rady školy: Svetlana Kovalčíková
počet členov rady školy: 9
zloženie rady školy:- pedagogickí zamestnanci : 2
- nepedagogickí zamestnanci: 1
- zástupcovia rodičov: 2
- delegovaní zástupcovia obce: 1
- delegovaní zástup. inej organizácie 3