Rokovací poriadok Mestskej rady

Mestské zastupiteľstvo mesta Svit v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Svit vydáva Rokovací poriadok mestskej rady mesta Svit Typ: PDF dokument, Velkosť: 97.4 kB

  1. Tento rokovací poriadok upravuje pravidlá rokovania a činnosti Mestskej rady mesta Svit (ďalej len „MsR“) najmä: prípravu a zvolávanie MsR, prípravu materiálov, spôsob zvolávania, spôsob uznášania sa, prijímanie uznesení a spôsob kontroly ich plnenia za účelom zabezpečenia úloh MsR vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
  2. MsR je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“).
  3. MsR plní tiež funkciu poradného orgánu primátora mesta.
  4. MsR môže prerokovávať aj otázky, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok ako aj ďalšie zásady rokovania o svojich vnútorných veciach v intenciách zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. tak, že dáva o nich samostatne hlasovať.