Komisia zdravotná, sociálna, bytová a verejného poriadku

Úlohy a pôsobnosť

 • tvorba a návrh koncepcie a metodiky sociálnej politiky mesta
 • oblasť sociálnej a zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávy
 • posudzovanie žiadostí o jednorázovú finančnú výpomoc
 • kluby dôchodcov a starostlivosť o starších občanov
 • starostlivosť o ľudí s telesným, zdravotným a mentálnym znevýhodnením / postihnutím 
 • prerokovávanie a posudzovanie žiadostí a podnetov v bytovej problematike 
 • kontrola dodržiavania právnych predpisov v správe bytov
 • príprava a posudzovanie projektov riešenia sociálneho bývania
 • príprava a kontrola VZN v oblasti bývania a predaja bytov
 • problematika občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
 • -kontrola dodržovania a hodnotenie úrovne verejného poriadku na území mesta
 • prerokovanie stavu kriminality a priestupkovosti, úrovne ochrany osôb, zdravia a majetku a navrhovanie opatrení na nápravu
 • problematika Domového poriadku a ďalšie právne predpisy mesta vo vzťahu k verejnému poriadku v meste
 • problematika ochrany pre zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, drog a gamblerstva

Predseda: PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA

Tajomník: PhDr. Bc. Petronela Bocková

Členovia:

 • MUDr. Ivana Švagrovská
 • MUDr. Lenka Sako
 • PhDr. Mgr. Monika Gibalová, PhD.
 • Ing. Alena Valeková
 • Jozef Kalakaj
 • Jarmila Soliarová
 • Bc. Richard Kaprál