Obsah

Mestský úrad

Adresa: MESTO SVIT, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Meno Funkcia Kan Tel.číslo e-mail
Ing. Dáša Vojsovičová Primátorka mesta Svit 128

052/ 7875 112
0915 951 361

primator@svit.sk
Ing. Ján Hutník Prednosta MsÚ 128 052/ 7875 113
0907 997 469

prednosta@svit.sk

Marcela Berkešová Sekretariát primátorky a prednostu MsÚ 128 052/ 7875 111
0918 542 865
msu@svit.sk
Jozef Mezovský Hlavný kontrolór mesta 122 052/ 7875 119
0918 246 679

kontrolor@svit.sk

Služby občanom

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Ing. Denisa Martinková Projektový manažér, referát verejného obstarávania 113 052/7875 145 denisa.martinkova@svit.sk
Mgr. Ľuboslava Kukurová Matričný úrad Svit 18 052/7875 132

luboslava.kukurova@svit.sk

Mgr. Iveta Kukurová Pracovisko prvého kontaktu 19 052/7875 110 iveta.kukurova@svit.sk
PhDr. Barbora Brijová Pracovisko prvého kontaktu 19 052/7875 110 barbora.brijova@svit.sk
Emília Hajná Referát evidencie obyvateľstva 20 052/7875 118 emilia.hajna@svit.sk
Daniela Virostko Referát školských, mládežníckych a športových činností 118 052/7875 117
0917 622 658
daniela.virostko@svit.sk
Ľuba Jančíková Referát kultúrno – výchovnej činnosti 116

052/7875 114
0908 406 147

luba.jancikova@svit.sk
Mgr. Karol Hrkeľ Vnútorná správa budovy MsÚ a autoprevádzka 121 052/7875 144
0915 985 775
karol.hrkel@svit.sk

Centrum voľného času

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Mgr. Valéria Černohorská riaditeľka CVČ   052/7875 133
0905 511 980

cvc@svit.sk
valeria.cernohorska@svit.sk

Bc. Janka Koreňová vychovávateľka CVČ   052/7875 133
0905 511 980

cvc@svit.sk
janka.korenova@svit.sk

Andrea Michliková vychovávateľka CVČ   052/7875 133
0905 511 980

cvc@svit.sk
andrea.michlikova@svit.sk

Rudolf Kovalík správa športovej haly   0917 741 484  

Mestská knižnica

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Mgr. Daniela Šipošová Vedúca mestskej knižnice   052/7756 619
0915 615 662
info@kniznicasvit.sk
daniela.siposova@kniznicasvit.sk
Bc. Viktória Kozubová Knihovníčka   052/7756 619
0915 461 154
info@kniznicasvit.sk
Kocúnová Lýdia Knihovníčka   052/7756 619
0915 461 154
info@kniznicasvit.sk
Kolesárová Jana Knihovníčka pobočky Pod Skalkou   052/7755 354 info@kniznicasvit.sk

Oddelenie informatiky

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Ing. Stanislav Pjaták Informatik mesta 119 052 / 78 75 130
0905 498 242
informatik@svit.sk

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
PhDr. Petronela Bocková Vedúca oddelenia 22 052/7875 122
0908 406 178
petronela.bockova@svit.sk
Mgr. Miroslava Kováčová Referát soc. a org. vecí, PO, CO a vnútornej správy 21 052/7875 129
0917 622 439
miroslava.kovacova@svit.sk
Mgr. Mária Hurčalová Referát sociálnej starostlivosti - sociálny terénny pracovník 21 052/7875 129 maria.hurcalova@svit.sk
Mgr. Jana Fuňová Referát sociálnej starostlivosti - terénna sociálna pracovníčka   052/7875 151
0908 703 909
jana.funova@svit.sk
Dom opatrovateľskej služby, Štúrova 46, 059 21 SVIT
Mária Fridmanová Vedúca DOS   052/7756 322
0918 246 584
 
Zariadenie opatrovateľskej služby, Kpt. Nálepku 42 , 059 21 SVIT
Mgr. Iveta Ružeková Vedúca ZOS   052/7755 145
0903 645 956
iveta.ruzekova@svit.sk

Oddelenie ekonomických činností

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Ing. Ingrid Korenková Vedúca oddelenia 103 052 7875 142
0918 246 739
ingrid.korenkova@svit.sk
Mária Rusiňáková Referát finančný a účtovníctva 114 052 7875 121 maria.rusinakova@svit.sk
Emília Štefková Referát finančný a účtovníctva 16 052 7875 126 emilia.stefkova@svit.sk
Ivana Belanová Referát správy miestnych daní a poplatku za TKO 17 052 7875 124 ivana.belanova@svit.sk
Miroslava Zelková Referát správy miestnych daní a poplatku za TKO 3 052 7875 131 miroslava.zelkova@svit.sk
PhDr. Andrea Križanová Referát miezd a personalistiky 115 052 7875 123
0905 949 770
andrea.krizanova@svit.sk

Oddelenie právne a majetkové

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
JUDr. Katarína Štinčíková Vedúca oddelenia 123 052 / 7875 128
0917 670 023
katarina.stincikova@svit.sk
JUDr. Lenka Faixová Referát právny 124 052 / 7875 125
0918 246 651
lenka.faixova@svit.sk
Ing. Viera Tomášová Referát majetku mesta 135 052 / 7875 127 viera.tomasova@svit.sk
Mgr. Gabriela Očvárová Referát majetku mesta 135 052 / 7875 127 gabriela.ocvarova@svit.sk
Ing. Mária Kubalová Referát majetku mesta 135 052 / 7875 127 maria.kubalova@svit.sk

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Ing. Katarína Greisigerová Vedúca oddelenia 219 052/7875 116
0905 422 143
katarina.greisigerova@svit.sk
Ing. Anastázia Brtáňová Referát obchodu, podnikateľských činností a ŽP 221 052/7875 120 anastazia.brtanova@svit.sk
Ing. Ľubomír Hán Referát územného plánovania, výstavby a ŽP 220 052/7875 143 lubomir.han@svit.sk
Ing. Dušan Kocurko Referát výstavby a technických činností 221 052/7875 120 dusan.kocurko@svit.sk
Spoločný obecný úrad – stavebné konania
Ing. Lenka Handzušová Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 103 052/7875 115
0907 919 561
lenka.handzusova@svit.sk
Stanislav Lach Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 103 052/7875 115 stanislav.lach@svit.sk
Ing. Jana Karafová Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 103 052/7875 115 jana.karafova@svit.sk

MIMO ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MsÚ VO SVITE

Meno Funkcia Tel. číslo e-mail
Mestská polícia vo Svite, Námestie J. A. Baťu 198/1, 059 21 Svit
Mgr. Michal Klimko Náčelník Mestskej polície 052/ 7756 026
0905 299 176
nacelnik.msp@svit.sk
michal.klimko@svit.sk
Ing. Jozef Ferenčák Zástupca náčelníka Mestskej polície 0905 581 244 msp@svit.sk
Erika Danková Administratívna pracovníčka, preventista 052/ 7756 026
0905 033 922
msp@svit.sk
erika.dankova@svit.sk
Lívia Vojsovičová Mestský policajt 0905 587 772 msp@svit.sk
Peter Boržík Mestský policajt 0905 579 042 msp@svit.sk
Milan Dugas Mestský policajt 0905 585 364 msp@svit.sk
Bc. Jozef Paučík Mestský policajt 0908 677 643 msp@svit.sk
Peter Čech Mestský policajt 0908 749 756 msp@svit.sk
Pavol Chalúpka Mestský policajt 0905 579 609 msp@svit.sk
Peter Šimon Mestský policajt 0905 579 785 msp@svit.sk
Tomáš Kaleta Mestský policajt   msp@svit.sk
NON STOP LINKA Mestskej polície: 0905 636 715  
Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Ing. Marek Korčok riaditeľ 0907 544 918 riaditel.ts@svit.sk
Bc. Lucia Levocká prvý kontakt, fakturácia, pokladňa 052/ 7875 135 lucia.levocka@svit.sk
Jana Dikantová účtovníctvo 052/ 7875 136 jana.dikantova@svit.sk
Ľubica Minichová mzdy, personalistika 052/ 7875 137 sekretariat.ts@svit.sk
Ing. Jana Faixová ekonómka 052/ 7875 138 jana.faixova@svit.sk