Obsah

Mestský úrad

Kancelária prvého kontaktu: 052 / 7875 110

Adresa: MESTO SVIT, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

Mail: msu@svit.sk

Meno Funkcia Kan Tel.číslo e-mail
Ing. Dáša Vojsovičová Primátorka mesta Svit 128

052 7875 112
0915 951 361

primator@svit.sk
Ing. Ján Hutník Prednosta MsÚ 128 052 7875 113
0907 997 469

prednosta@svit.sk

Mgr. Zuzana Dobránszka Asistent primátora a prednostu,
PR manažér
128   zuzana.dobranszka@svit.sk

Služby občanom

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Mgr. Ľuboslava Kukurová Matričný úrad Svit 18 052 7875 132

luboslava.kukurova@svit.sk

Mgr. Mária Šmáliková Pracovisko prvého kontaktu 19 052 7875 110 maria.smalikova@svit.sk
Mgr., PhDr. Barbora Brijová Pracovisko prvého kontaktu 19 052 7875 110 barbora.brijova@svit.sk
Mgr. Iveta Kukurová Referát evidencie obyvateľstva 20 052 7875 118 iveta.kukurova@svit.sk
Mgr. Karol Hrkeľ Vnútorná správa budovy MsÚ a autoprevádzka 121 052 7875 144
0915 985 775
karol.hrkel@svit.sk

Oddelenie informatiky

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Ing. Stanislav Pjaták Informatik mesta 119 052 78 75 130
0905 498 242
informatik@svit.sk

Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Mgr. Valéria Černohorská Referát školských, mládežníckych a športových činností 118 052 7875 117
0917 622 658
valeria.cernohorska@svit.sk
Mária Jalovičiarová Referát kultúrno-výchovnej činnosti 116 052 7875 114 maria.jaloviciarova@svit.sk
  Noviny mesta Svit  

052 7875 114

redakcia@svit.sk
  Smútočná a komerčná inzercia 116 052 7875 114 maria.jaloviciarova@svit.sk

Centrum voľného času

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Mgr. Valéria Černohorská Riaditeľka CVČ   052 7875 133
0917 622 658

valeria.cernohorska@svit.sk

Bc. Janka Koreňová Vychovávateľka CVČ   052 7875 146

jana.korenova@svit.sk

CVČ     052 7875 133
0905 511 980

cvc@svit.sk

Mestská knižnica

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Mgr. Daniela Šipošová Vedúca mestskej knižnice   052 7756 619
0915 615 662
info@kniznicasvit.sk
daniela.siposova@kniznicasvit.sk
Bc. Viktória Kozubová Knihovníčka   052 7756 619
0915 461 154
info@kniznicasvit.sk
Mgr. Lucia Krafčíková Knihovníčka   052 7756 619
0915 461 154
info@kniznicasvit.sk
 Mgr. Lenka Bordáčová Chladoňová Knihovníčka pobočky Pod Skalkou     info@kniznicasvit.sk

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
PhDr. Petronela Bocková Vedúca oddelenia 22 052 7875 122
0908 406 178
petronela.bockova@svit.sk
Ing. Štefan Závacký Referát soc. a org. vecí, PO, CO a vnútornej správy 21 052 7875 129 stefan.zavacky@svit.sk
Mgr. Mária Hurčalová Referát sociálnej starostlivosti - sociálny terénny pracovník 21 052 7875 129 maria.hurcalova@svit.sk
Mgr. Barbora Nadanyiová Terénna sociálna pracovníčka 38 052 7875 151
0908 703 909
barbora.nadanyiova@svit.sk
Dom opatrovateľskej služby, Štúrova 46, 059 21 SVIT
Mgr. Erika Lešundáková Vedúca DOS   052 7756 322
0918 246 584
veduca.dos@svit.sk
Zariadenie opatrovateľskej služby, Kpt. Nálepku 42 , 059 21 SVIT
  Vedúca ZOS   052 7755 145
0903 645 956
zos@svit.sk

Oddelenie ekonomických činností

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Ing. Ingrid Korenková Vedúca oddelenia 103 052 7875 142
0918 246 739
ingrid.korenkova@svit.sk
Mária Rusiňáková Referát finančný a účtovníctva 114 052 7875 121 maria.rusinakova@svit.sk
Emília Štefková Referát finančný a účtovníctva 16 052 7875 126 emilia.stefkova@svit.sk
Ivana Belanová Referát správy miestnych daní a poplatku za TKO 17 052 7875 124 ivana.belanova@svit.sk
Patrícia Sojáková Referát správy miestnych daní a poplatku za TKO 3 052 7875 131 patricia.sojakova@svit.sk
PhDr. Andrea Križanová Referát miezd a personalistiky 115 052 7875 123
0905 949 770
andrea.krizanova@svit.sk
Mgr. Katarína Kupčová Referát rozpočtovníctva 113 052 7875 147 katarina.kupcova@svit.sk

Oddelenie právne a majetkové

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
JUDr. Katarína Štinčíková Vedúca oddelenia 123 052 7875 128
0917 670 023
katarina.stincikova@svit.sk
JUDr. Lenka Háberová Referát právny 124 052 7875 125
0918 246 651
lenka.haberova@svit.sk
Ing. Viera Tomášová Referát majetku mesta 135 052 7875 127 viera.tomasova@svit.sk
Mgr. Gabriela Očvárová Referát majetku mesta 135 052 7875 127 gabriela.ocvarova@svit.sk
Ing. Mária Kubalová Referát majetku mesta 135 052 7875 127
0917 361 467
maria.kubalova@svit.sk

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Meno Funkcia Kan Tel. číslo e-mail
Ing. Radoslav Grus Vedúci oddelenia 219 052 7875 116
0918 322 062
radoslav.grus@svit.sk
Mgr. Jana Budzáková Referát obchodu, podnikateľských činností a ŽP 217 052 7875 145 jana.budzakova@svit.sk
Bc. Zuzana Džačarová Projektový manažér, referát verejného obstarávania 217 052 7875 145 zuzana.dzacarova@svit.sk
Katarína Šlebodová Referát územného plánovania, výstavby a ŽP 217 052 7875 145 katarina.slebodova@svit.sk
Ing. Róbert Bartoš Referát výstavby a technických činností 221 052 7875 120 robert.bartos@svit.sk
Mgr. Peter Porada Referát výstavby a technických činností 220 052 7875 143 peter.porada@svit.sk
Jaroslav Koky murár      
Spoločný obecný úrad – stavebné konania
Ing. Jana Hybenová Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 103 052 7875 115 jana.hybenova@svit.sk
Mgr. Karolína Tomášová Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie 103 052 7875 115 karolina.tomasova@svit.sk

MIMO ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY MsÚ VO SVITE

Meno Funkcia Tel. číslo e-mail
Mestská polícia vo Svite, Námestie J. A. Baťu 198/1, 059 21 Svit
Mgr. Michal Klimko Náčelník Mestskej polície 052 7756 026
0905 299 176
nacelnik.msp@svit.sk
michal.klimko@svit.sk
Ing. Jozef Ferenčák Zástupca náčelníka Mestskej polície   msp@svit.sk
Mgr. Erika Danková Sekretariát náčelníka MsP
odborný referent, preventista
052 7756 026
0905 033 922
msp@svit.sk
erika.dankova@svit.sk
Peter Boržík Mestský policajt   msp@svit.sk
Milan Dugas Mestský policajt   msp@svit.sk
Bc. Jozef Paučík Mestský policajt   msp@svit.sk
Peter Čech Mestský policajt   msp@svit.sk
Pavol Chalúpka Mestský policajt   msp@svit.sk
Tomáš Kaleta Mestský policajt   msp@svit.sk
Lívia Vojsovičová Mestský policajt   msp@svit.sk
NON STOP LINKA Mestskej polície: 0905 636 715  
Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Nonstop linka pohrebné služby:  0905 253 412  
Ing. Igor Hus, MBA Riaditeľ a štatutárny zástupca 0908 429 138 riaditel.ts@svit.sk
Juraj Kostroš Riaditeľ prevádzkovo - technického úseku
Prvý kontakt
0903 117 673
0905 703 606
juraj.kostros@svit.sk
Michal Uhrin Vedúci technického úseku 0918 686 631 michal.uhrin@svit.sk
František Jančík Vedúci odd. zberu, spracovania a zušľachťovania odpadov 0908 428 997 frantisek.jancik@svit.sk
Ľuba Jančíková Úsek pohrebných a cintorínskych služieb 0908 026 566 pohrebnesluzbysvit@svit.sk
Mgr. Dean Burda Referát dopravy 0908 429 478 dean.burda@svit.sk
Ing.Marek Šutý Úsek verejnej zelene 0908 429 312 marek.suty@svit.sk