Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Žiadosti a tlačivá

Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 221x | 10.10.2019

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 230x | 05.03.2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 254x | 31.12.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 272x | 31.12.2019

Služby občanom

Žiadosť a dotazník pre žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v meste Svit Stiahnuté: 2414x | 14.01.2021

Oddelenie ekonomických činností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a j dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 377x | 26.02.2019

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Stiahnuté: 224x | 03.04.2019

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 236x | 08.03.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 a § 80 stavebného zákona a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 318x | 08.03.2019

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 252x | 08.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác Stiahnuté: 652x | 08.03.2019

Oznámenie o ukončení – zrušení prevádzkarne Stiahnuté: 153x | 03.04.2019

Oznámenie o umiestnení prevádzky a jej prevádzkovej doby Stiahnuté: 180x | 03.04.2019

OZNÁMENIE údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 195x | 03.04.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 180x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 485x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 376x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – športové podujatie/kultúrne podujatie/iné Stiahnuté: 150x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podľa § 88 stavebného zákona a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 179x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 stavebného zákona a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 222x | 08.03.2019

Stránka