Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 13x | 05.03.2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 16x | 05.03.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 8x | 05.03.2019

Služby občanom

Žiadosť a dotazník pre žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v meste Svit Stiahnuté: 47x | 15.12.2018

Oddelenie ekonomických činností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a j dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 23x | 26.02.2019

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 22x | 08.03.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 a § 80 stavebného zákona a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 9x | 08.03.2019

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 10x | 08.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác Stiahnuté: 20x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podľa § 88 stavebného zákona a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 15x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 stavebného zákona a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 12x | 08.03.2019

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE podľa § 58 stavebného zákona a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 14x | 08.03.2019

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona a § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 10x | 08.03.2019

Stránka

  • 1