Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 47x | 05.03.2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 57x | 05.03.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 52x | 05.03.2019

Služby občanom

Žiadosť a dotazník pre žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v meste Svit Stiahnuté: 113x | 18.06.2019

Oddelenie ekonomických činností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a j dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 62x | 26.02.2019

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Stiahnuté: 30x | 03.04.2019

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 53x | 08.03.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 a § 80 stavebného zákona a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 44x | 08.03.2019

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 42x | 08.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác Stiahnuté: 148x | 08.03.2019

Oznámenie o ukončení – zrušení prevádzkarne Stiahnuté: 37x | 03.04.2019

Oznámenie o umiestnení prevádzky a jej prevádzkovej doby Stiahnuté: 33x | 03.04.2019

OZNÁMENIE údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 37x | 03.04.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 37x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 50x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 44x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – športové podujatie/kultúrne podujatie/iné Stiahnuté: 26x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podľa § 88 stavebného zákona a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 50x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 stavebného zákona a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 39x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie Stiahnuté: 46x | 05.04.2019

Stránka