Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Žiadosti a tlačivá

Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 20x | 10.10.2019

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 86x | 05.03.2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 92x | 05.03.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 86x | 05.03.2019

Služby občanom

Žiadosť a dotazník pre žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v meste Svit Stiahnuté: 265x | 18.06.2019

Oddelenie ekonomických činností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a j dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 112x | 26.02.2019

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Stiahnuté: 65x | 03.04.2019

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 81x | 08.03.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 a § 80 stavebného zákona a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 82x | 08.03.2019

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 81x | 08.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác Stiahnuté: 233x | 08.03.2019

Oznámenie o ukončení – zrušení prevádzkarne Stiahnuté: 70x | 03.04.2019

Oznámenie o umiestnení prevádzky a jej prevádzkovej doby Stiahnuté: 65x | 03.04.2019

OZNÁMENIE údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 69x | 03.04.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 71x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 95x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 91x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – športové podujatie/kultúrne podujatie/iné Stiahnuté: 57x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podľa § 88 stavebného zákona a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 78x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 stavebného zákona a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 64x | 08.03.2019

Stránka