Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Žiadosti a tlačivá

Súhlas so spracovaním osobných údajov - na slávnostné prijatie pri príležitosti životného jubilea Stiahnuté: 72x | 06.10.2022

Súhlas so spracovaním osobných údajov - poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Svit Stiahnuté: 67x | 16.08.2022

Vyúčtovanie finančnej dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Svit Stiahnuté: 83x | 16.08.2022

Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2022 Stiahnuté: 634x | 16.08.2022

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 672x | 05.03.2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 615x | 31.12.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 479x | 31.12.2019

Služby občanom

Súhlas so spracovaním osobných údajov k slávnostnému prijatiu detí Stiahnuté: 153x | 09.07.2021

Žiadosť a dotazník pre žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v meste Svit Stiahnuté: 5,440x | 14.01.2021

Oddelenie ekonomických činností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a j dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 686x | 26.02.2019

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Stiahnuté: 789x | 03.04.2019

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 485x | 08.03.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 a § 80 stavebného zákona a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 686x | 08.03.2019

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 444x | 08.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác Stiahnuté: 1,181x | 08.03.2019

Oznámenie o ukončení – zrušení prevádzkarne Stiahnuté: 289x | 03.04.2019

Oznámenie o umiestnení prevádzky a jej prevádzkovej doby Stiahnuté: 322x | 03.04.2019

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 586x | 10.02.2023

Žiadosť na záber verejného priestranstva Stiahnuté: 44x | 28.11.2022

Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 470x | 05.04.2019

Stránka