Žiadosti, tlačivá, poplatky

Žiadosti a tlačivá

Súhlas so spracovaním osobných údajov - na slávnostné prijatie pri príležitosti životného jubilea

jubilanti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,04 kB
Vložené: 6. 10. 2022

Súhlas so spracovaním osobných údajov - poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Svit

VZN dotácia súhlas OU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,28 kB
Vložené: 16. 8. 2022

Vyúčtovanie finančnej dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Svit

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu Mesta Svit - príloha č. 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,26 kB
Vložené: 16. 8. 2022

Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2022

VZN č. 3 - 2022 príloha č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 218,67 kB
Vložené: 16. 8. 2022

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

-lekársky nález.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69 kB
Vložené: 5. 3. 2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc.službu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,49 kB
Vložené: 31. 12. 2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,57 kB
Vložené: 31. 12. 2019

Služby občanom

Súhlas so spracovaním osobných údajov k slávnostnému prijatiu detí

prijatie novonarodenych deti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 140,57 kB
Vložené: 9. 7. 2021

Žiadosť a dotazník pre žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v meste Svit

Ziadost o pridelenie bytu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,91 kB
Vložené: 6. 2. 2024

Žiadosť o vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla

žiadosť súp čislo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,53 kB
Vložené: 19. 1. 2022

Oddelenie ekonomických činností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a j dani za nevýherné hracie prístroje

dan_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,47 MB
Vložené: 26. 2. 2019

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

prehlasenie pokladňa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 470,73 kB
Vložené: 3. 4. 2019

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

zmena v užívaní stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,78 kB
Vložené: 8. 3. 2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 a § 80 stavebného zákona a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

návrh na vydanie kolaudač. rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,8 kB
Vložené: 8. 3. 2019

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

návrh na UR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,45 kB
Vložené: 8. 3. 2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác

ohlásenie DS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,48 kB
Vložené: 8. 3. 2019

Oznámenie o ukončení – zrušení prevádzkarne

tlačivoukončenieprevádzkaweb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,85 kB
Vložené: 3. 4. 2019

Oznámenie o umiestnení prevádzky a jej prevádzkovej doby

tlačivovšeobecná.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,03 kB
Vložené: 3. 4. 2019

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia

tlačivo oznámenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,56 kB
Vložené: 10. 2. 2023

Žiadosť na záber verejného priestranstva

Žiadosť na záber verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,48 kB
Vložené: 28. 11. 2022
Zobrazené 1-20 z 55