Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Žiadosti a tlačivá

Žiadosť o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 445x | 28.10.2021

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 468x | 05.03.2019

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 495x | 31.12.2019

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 386x | 31.12.2019

Služby občanom

Súhlas so spracovaním osobných údajov k slávnostnému prijatiu detí Stiahnuté: 89x | 09.07.2021

Žiadosť a dotazník pre žiadateľov o pridelenie nájomného bytu v meste Svit Stiahnuté: 4368x | 14.01.2021

Oddelenie ekonomických činností

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a j dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 581x | 26.02.2019

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Čestné vyhlásenie k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Stiahnuté: 535x | 03.04.2019

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 399x | 08.03.2019

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 a § 80 stavebného zákona a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 558x | 08.03.2019

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA podľa § 35 stavebného zákona a § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 379x | 08.03.2019

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacich prác Stiahnuté: 958x | 08.03.2019

Oznámenie o ukončení – zrušení prevádzkarne Stiahnuté: 233x | 03.04.2019

Oznámenie o umiestnení prevádzky a jej prevádzkovej doby Stiahnuté: 264x | 03.04.2019

OZNÁMENIE údajov potrebných pre určenie výšky ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia Stiahnuté: 413x | 03.04.2019

Žiadosť o dodatočné povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 353x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 786x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 616x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – športové podujatie/kultúrne podujatie/iné Stiahnuté: 330x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podľa § 88 stavebného zákona a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 264x | 08.03.2019

Stránka