Protispoločenská činnosť

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Svit

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Cieľom zákona je motivácia fyzických osôb oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa dozvedeli v súvislosti so svojim pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom.

Zodpovednou osobou, ktorej sa podnet oznamuje a ktorá ho prešetruje , je podľa § 10 ods. 1 zákona hlavná kontrolórka mesta Svit: Ing. Dana Meriačová

Oznámenie skutočnosti týkajúcich sa protispoločenskej činnosti,  prípadne závažnej protispoločenskej činnosti, možno podať v podmienkach mesta Svit nasledovne:

1. Písomne na adresu:

Mesto Svit
Ing. Dana Meriačová
hlavná kontrolórka mesta
Hviezdoslavova č. 268/32
059 21  Svit

do podateľne alebo prostredníctvom pošty v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať, oznámenie pre hlavného kontrolóra Mesta Svit“.

2. Ústne:

oznamovateľ podáva oznámenie priamo zodpovednej osobe, ktorá o ňom vyhotoví zápisnicu. Môže požiadať o osobné stretnutie v pracovných dňoch a v pracovnom čase v kancelárii hlavnej kontrolórky.

3.  Elektronicky:

oznámenie je možné uskutočniť zaslaním na e-mailovú adresu: dana.meriacova@svit.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne a prístupná iba hlavnej kontrolórke.

Oznámenie je možné podať aj anonymne.

Kontaktné údaje hlavnej kontrolórky mesta:
Mestský úrad, Hviezdoslavova 268/32, 059 21  Svit
2. poschodie, číslo dverí 229
telefonický kontakt: +421 52 7875 119
e–mail: dana.meriacova@svit.sk

Hlavná kontrolórka je povinná  prijať každé oznámenie podané v zmysle zákona, preveriť ho a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia. Ďalej je povinná zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela v súvislosti s podaným oznámením.

Smernica č. 05/SM/2020, ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 428.16 kB

Dodatok č. 2 k Smernici, ktorou sa určuje postup pri oznamovaní protispoločenskej činnosti Typ: PDF dokument, Velkosť: 171.3 kB