Obsah

Zariadenie opatrovateľskej služby

Postup poskytovania sociálnej služby v ZOS

 

Druh: sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku /poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodokový vek
Forma: pobytová
Rozsah: sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, podľa podmienok uzatvorených v zmluve.
Miesto: Svit, ul. Kpt. Nálepku 42
ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY: nepretržitá prevádzka

 

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov musí záujemca o poskytovanie služieb v ZOS dodržať nasledovný postup:

 


Prílohy k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:

 • lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie nie starší ako 6 mesiacov. V prípade, že tieto doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú nepostačujúce, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti o vypracovanie tlačiva Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (69 kB).
 • posudok vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný
 • posudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný iným VÚC, ak tento bol vydaný
 • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony , ak toto bolo vydané.
 1. Mesto Svit vypracuje na základe lekárskeho a sociálneho posudku do 30 dní Posudok o odkázanosti na sociálnu službu . V ňom určí stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu . V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
 2. Občan, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, si môže vybrať z ponuky poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných v Registri poskytovateľov.
 3. Ak občan má vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré nadobudlo právoplatnosť a má záujem o umiestnenie v ZOS Svit, podá na MsÚ Svit

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (pdf, 104 kB)

Prílohy k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služb

 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydané
 • doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)
 • potvrdenie o príjme (napr. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o druhu a výške poberaného dôchodku)
 • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Žiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov.

 

Ak sú splnené podmienky na prijatie do ZOS a zariadenie má voľné miesto uzatvorí sa s fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Sociálnu službu v ZOS, ktorá sa poskytuje bezodkladne, možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Výška úhrady je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018 pdf (169.27 kB).

Prehľad počtu klientov (271.63 kB)  v Zariadení opatrovateľskej služby vo Svite a v Zariadení opatrovateľskej služby-stacionár pre dospelých s denným pobytom vo Svite a poradovník žiadateľov o sociálnu službu v ZOS a ZOS-DS vo Svite. 

Priemerné bežné výdavky a príjmy  v ZOS  za rozpočtový rok 2018 sťiahnuť tu (pdf 631kB)

Priemerné bežné výdavky ZOS za rozpočtový rok 2019 + príloha [pdf 324kB]

Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti v COVID-19 v ZOS (pdf 581kB)

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 pdf (294.73 kB)

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 pdf (426.88 kB)

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 pdf (349.41 kB)