Opatrovateľská služba

Nárok na opatrovateľskú službu

 1. Mesto Svit poskytuje opatrovateľskú službu osobe, ktorá má v meste Svit trvalý pobyt a ktorá:
  1. je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
  2. je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.
 3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
  1. ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  2. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, ak tento zákon neustanovuje inak,
  3. ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
  4. ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
 4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe:
  1. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
  2. vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
  3. ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu, sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne.

Konanie vo veci žiadosti o opatrovateľskú službu

 1. Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu začína podaním žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu na oddelení sociálnych činností Mestského úradu vo Svite (tlačivo na webovej stránke Mesta www.svit.sk). K žiadosti je potrebné doložiť lekársky nález ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave. Mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na základe ktorého má klient nárok na opatrovateľskú službu.
 2. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu, si občan podáva na Mestskom úrade, oddelení sociálnych činností žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby (tlačivo na www.svit.sk).
  K žiadosti je potrebné doložiť okrem právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu aj doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 3. Na základe tejto žiadosti občan uzatvorí s Mestom Svit Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
 4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Výška úhrady je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018 Typ: PDF dokument, Velkosť: 169.27 kB.
 5. Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa v pracovných dňoch v čase od 7.00 h. do 15.00 hod.

Kontakt:
Mesto Svit – Mestský úrad
odbor VVS a sociálnych činností
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
kanc. č. 21, 22
tel. 052/7875129, 7875122

Priemerné bežné výdavky za opatrovateľskú službu za rozpočtový rok 2018 Typ: PDF dokument, Velkosť: 498.88 kB

Priemerné bežné výdavky za opatrovateľskú službu za rozpočtový rok 2019 + príloha Typ: PDF dokument, Velkosť: 323.99 kB

Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočné príjmy za opatrovateľskú službu rok 2020 Typ: PDF dokument, Velkosť: 448.94 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 Typ: PDF dokument, Velkosť: 373 kB