Náčelník mestskej polície

Meno a priezvisko: Mgr. Michal KLIMKO

Sídlo: Námestie J. A. Baťu 198/1, 059 21 Svit

Kontakt

Telefón: +421 52 7756 026, +421 905 299 176

e-mail: nacelnik.msp@svit.skmichal.klimko@svit.sk

Postavenie náčelníka

Činnosť mestskej polície riadi náčelník:
a) organizuje prácu pracovníkov mestskej polície
b) podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície, o závažných udalostiach ho informuje okamžite
c) spolupracuje s riaditeľkou príslušného útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia, oddeleniami mesta a inými orgánmi
d) predkladá primátorovi mesta požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov
e) zabezpečuje odborný výcvik a školenie pracovníkov mestskej polície
f) podáva primátorovi mesta návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi pracovníkov mestskej polície
g) plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora
Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka alebo ním poverený pracovník mestskej polície