90-te roky

ROK 1990

V posledných rokoch sa vo Svite vynára nový problém v tom, že v dôsledku ubytovávania mladých pracovníkov v Poprade, zostávajú vo Svite v čoraz väčšom počte ľudia starí - dôchodcovia. Druhým nedostatkom, ktorý sa vynára z minulosti je to, že vo Svite dosiaľ nie je zavedený plyn. Mnoho bytov zostáva prázdnych, alebo obývaných 1 - 2 dôchodcami. O odkúpenie týchto bytov mladí nemajú záujem, lebo je treba kúriť vo vlastnom zariadení.Pre výstavbu sídliska vo Svite bol vyhliadnutý priestor na tzv. "hasičskej lúke". Prvé projekty pre stavbu dostali označenie "Sídlisko E-1". Bolo potrebné asanovať 68 garáží, za ktoré MsNV určil náhradné priestory na novú výstavbu. V rokoch 1989 - 1991 sa ich postavilo 86.V novembri 1990 bol prvý pás topoľových vetrolamov vyrúbaný. Previedol sa aj prívod plynu, do zimy sa pripravovala výstavba na rok 1991.

Za pomoci sociálneho odboru ONV a jeho pracovníčky pani Horevajovej bol vyhotovený projekt na prístavbu k pôvodnej budove Klubu dôchodcov. Práce sa začali v júni 1990 preložením teplovodného kanála do budovy.

Dňa 22.2.1990 zasadalo plénum poslancov, ktoré viedol doterajší podpredseda MsNV Ing. Ľ.Rado. Pred začiatkom pléna sa 22 poslancov - členov Komunistickej strany vzdalo svojho mandátu, čím boli kooptovaní do novej štruktúry poslancov občania , ktorých navrhli novoutvorené strany - VPN a KDH.

8. a 9. júna 1990 sa konali voľby do najvyšších zákonodarných orgánov. Občania volili kandidátov 13-tich politických strán a hnutí a odvolilo celkom 96,1% voličov.

Kultúrny život vo Svite najintenzívnejšie oživuje po celé roky Klub mládeže - Koliba. V Klube mládeže bolo organizovaných 8 záujmových krúžkov. Práca v tejto činnosti vďaka obetavosti pracovníkov išla dobre a Klub získal mnohé celoslovenské ocenenia - morálne i materiálne.

Dňom 1. 11. 1990 bola detská škôlka v 6 - bytovke na ulici Kpt. Nálepku zrušená a budova bola znova upravená na byty pre zamestnancov š. p. Tatrasvit.

5.júla 1990 navštívil Svit Tomáš Baťa s manželkou a najbližšími spolupracovníkmi. Boli v Chemosvite a Tatrasvite a na stretnutí s funkcionármi mesta a riaditeľmi podnikov okrem iného povedal: "Som hrdý na to, že za tie roky ste dokázali urobiť peknú prácu a to aj napriek zložitým a ťažkým podmienkam".

V júli a auguste 1990 boli uložené rozvody plynu v uliciach, kde nebolo teplovodné potrubie , ul. 9.mája, časť ulice Mierovej a ulica Ivana Krasku.

V komunálnych voľbách bol zredukovaný počet poslancov do mestského zastupiteľstva z 57 na 30. Voľby sa konali v novembri. Primátorom sa stal Ing. Ján Tarageľ. Účasť voličov bola 63,5 %.

Dňom 25.11. 1990 zanikli všetky národné výbory a oddelila sa štátna správa od samosprávy mesta. Názov mestský národný výbor bol zmenený na mestský úrad. Do funkcie prednostu MsÚ bol schválený Ing. Pavol Sadloň.

V septembri 1990 bolo prikročené k výstavbe novej montovanej stavby pre predajňu ovocia a zeleniny a príslušným sociálnym a skladovým zariadením. Budova bola postavená vedľa OD Lukáč s tým, že doterajší priestor predajne ovocia a zeleniny u Lukáča bude pridelený predaju mäsa, čím sa podstatne zväčší predajňa i skladové priestory. Po ukončení adaptácie priestorov OÚNZ v celej budove, ktorá trvá už 4 roky, počíta sa aj s presťahovaním lekárne, ktorá sídli pri obchode Lukáč. Novú budovu predajne ovocia a zeleniny veľmi rýchle postavil Agrokombinát - Slušovice v náklade 1 milión korún.

Dni po 17. novembri priniesli aj zmeny vo vedení viacerých podnikov a firiem na území nášho mesta.K zmene riaditeľa n. p. Chemosvit došlo už pred 17.novembrom - riaditeľom je Ing. Michal Ľach.V n. p. Tatrasvit vystriedal doterajšieho riaditeľa Mateja Porubäna Ing. Michal Švagrovský.V podniku Mäsopriemysel bol dosadený nový riaditeľ Ing. Ján Želizňák.V Ľudovej škole umenia bol vymenený doterajší riaditeľ Ján Štafura a na jeho miesto nastúpila Eva Antalová.V I. ZŠ odišiel doterajší riaditeľ Michal Multáň a jeho funkciu prevzala A. Coganová.V II. ZŠ po Jozefovi Kotorovi nastúpila L. Szabová.

Nový spôsob života, ktorý predstavoval okrem iného aj uvoľnenie v obmedzovaní slobody, priniesol aj negatívne javy v dennom živote - zvýšila sa kriminalita, počet krádeží, poškodzovanie spoločného zariadenia v meste. V novembri 1990 došlo k enormnému vykupovaniu soli, múky, cukru, oleja a iných potravín, čo bolo zapríčinené pripravovanou reformou a úpravou našich lacných cien. Vykupoval sa vo veľkom aj priemyselný tovar, ba i benzín pred pripravovaným 2-násobným zdražením. V štátnej sporiteľni vo Svite v rámci tejto "horúčky" bolo vyplatených z úspor občanov denne v priemere 1 milión Kčs.

Je potrebné pripomenúť, že pri oddeľovaní štátnej správy od samosprávy mesta bola snaha umiestniť obvodný úrad do Štrby, kam mali byť pridelené obce Vikartovce, L. Teplička, Šuňava, Lučivná, Mengusovce a Štôla. Bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie, aby tento nezmyselný návrh nebol realizovaný.

Dňom 17.9.1990 bol vo Svite aktivovaný Daňový úrad, vedením ktorého bola poverená občianka Svitu Ing. Jarmila Gavláková.

V novembri 1990 bol vyrúbaný od Svitu prvý topoľový pás stromov - vetrolam, v dôsledku započatej výstavby sídliska na Hasičskej lúke.

Po otvorení hotela Mladosť a Zenit sa uvoľnili priestory po mladých pracovníkoch. Napr. Slobodáreň V. na ulici Hviezdoslavovej bola uvoľnená na byty pre mladé rodiny.

V roku 1990 v jeseni začali záhradkári so stavbou účelovej klubovne na základoch bývalého skladu zemiakov pod Babou.

Dňa 1. júna 1990 navštívil Svit premiér Marián Čalfa, ktorý navštívil podniky Chemosvit a Tatrasvit.

Toto boli posledné zápisy nášho dlhoročného kronikára pána Jána Teťuľu, ktoré napísal vlastnoručne , so svojou príslovečnou pedantnosťou a celkom naplnil 1060 strán informácií pre budúce generácie od vzniku Svitu až po obdobie, kedy už od nás navždy odišiel. Rozlúčili sme sa s ním 14.11.1991. Aj od nás, dnešných obyvateľov Svitu, mu patrí za veľké kronikárske dielo uznanie, úcta a vďaka.