Centrum voľného času

cvc

Centrum voľného času vo Svite je školské výchovno - vzdelávacie zariadenie, ktorého zriaďovateľom je mesto Svit.

Naším poslaním je formovať a rozvíjať osobnosť dieťaťa a mladého človeka do veku 30 rokov mimoškolskými aktivitami, akými sú pravidelná záujmová činnosť realizovaná prostredníctvom záujmových útvarov, ale aj príležitostná činnosť organizovaná prostredníctvom podujatí, súťaží a turnajov.

Záujmové útvary sú zamerané na športovú, výchovno-vzdelávaciu, pracovno-technickú, prírodovednú, spoločensko-vednú a estetickú oblasť. Zabezpečujú potreby a rozvoj detí, ich psychické funkcie a individuálne potreby. Súčasťou je aj prázdninová činnosť, ktorú sústreďujeme predovšetkým na obdobie jesenných, jarných a letných prázdnin. V letnom období poskytujeme počas časti prázdnin denné letné tábory. Svojou činnosťou zabezpečujeme chod približne 35 záujmových útvarov, medzi ktoré patrí aj Mládežnícky parlament, prostredníctvom ktorého spolupracuje mládež pri rôznych aktivitách a podujatiach v meste. Spolupracujeme s rôznymi organizáciami, ktoré sú v meste Svit. Snažíme sa, aby spolupráca pretrvávala a boli sme nápomocní rodičom, pri výchove a vzdelávaní ich detí.

webová stránka: www.cvc.svit.sk