Komunitný život v meste

kžvzniku a pôsobenia komunít je prirodzenou súčasťou ľudskej povahy už od nepamäti. Výraz komunita pochádza z latinského slovného základu spoločného s communicare, komunikácia - komunikovať. Schopnosť účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných vyšších cieľov je preto pre komunity vlastná. 

Mesto Svit sa stotožňuje s koncepciou mapovania a napĺňania potrieb komunít pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Zároveň má záujem dať komunitám pôsobiacim na území mesta Svit a v jeho okolí priestor na prezentáciu ich činností a oblastí záujmov, ktoré spájajú ich členov.