Rokovací poriadok

Mestské zastupiteľstvo vo Svite v zmysle ustanovenia § 11, ods. 4, písm. k) a § 30d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a Štatútu mesta Svit vydáva tento Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva vo Svite Typ: PDF dokument, Velkosť: 200.58 kB

Dodatok č. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Svit Typ: PDF dokument, Velkosť: 144.57 kB

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva mesta Svit (ďalej len „MsZ“) upravuje pravidlá rokovania, podmienky a spôsob prípravy materiálov a rokovania, obsah rokovania, spôsob volieb a menovania orgánov MsZ, spôsob uznášania sa, prijímania uznesení a uznášania sa na všeobecne záväzných nariadeniach mesta (ďalej len „nariadenie“), spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh mestskej samosprávy.

MsZ a jeho orgány si môžu v medziach zákona o obecnom zriadení a tohto rokovacieho poriadku upraviť svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá svojho rokovania uznesením.