Komisia finančná, správy majetku mesta, podnikateľských činností, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Úlohy a pôsobnosť

 • príprava rozpočtu mesta, kontrola plnenia rozpočtu a efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami
 • záverečný účet mesta, rozbor výsledkov hospodárenia mesta a jeho organizácií
 • prerokovanie návrhov na prijatie úverov, emisie cenných papierov, zmeniek, poskytnutie pôžičiek, prerokovanie návrhov na finančné záväzky mesta
 • prerokovanie návrhov na odpredaj pohľadávok
 • prerokovanie návrhov na úpravu cien mestom poskytovaných služieb
 • prerokovanie a príprava návrhov VZN s dopadom na rozpočet mesta a ich úpravy
 • prerokovanie návrhov na založenie, zrušovanie rozpočtových a príspevkových organizácií mesta a právnických osôb s účasťou mesta a kontrola ich hospodárenia
 • prerokovanie návrhov na tvorbu a úpravu VZN a zásad v oblasti správy majetku mesta
 • kontrola hospodárenia a nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta
 • kontrola správy a efektívneho využívania majetku mesta
 • prerokovanie a posudzovanie žiadostí vo vzťahu k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku mesta
 • príprava a prerokovanie návrhov VZN mesta v oblasti služieb, podnikateľských aktivít, dopravy a parkovania, usmerňovanie ekonomických aktivít v meste
 • posudzovanie podnikateľských aktivít, projektov právnických a fyzických osôb v oblasti malého a stredného podnikania a cestovného ruchu
 • hodnotenie dopravnej situácie, stavu mestských komunikácií, chodníkov, verejnej zelene, verejných priestranstiev
 • hodnotenie a kontrola prevádzky mestskej hromadnej dopravy

Členovia komisie

Predseda: Ing. Denisa Martinková

Tajomník: Ing. Sylva Vaščáková

Členovia:

 • Ing. Miroslav Hollý
 • Ing. Milan Berkeš
 • Ing. Ladislav Jašš
 • Ing. Boris Vavrasek
 • Ing. Michaela Jamborová

Zápisnice

Rok 2023

Zápis z 1. zasadnutia komisie zo dňa 13.03.2023 (492.08 kB)

Zápis z 2. zasadnutia komisie zo dňa 05.04.2023 (481.68 kB)

Zápis z 3. zasadnutia komisie zo dňa 06.06.2023 (663.87 kB)

Zápis zo 4. zasadnutia komisie zo dňa 12.09.2023 (471.96 kB)

Zápis z 5. zasadnutia komisie zo dňa 09.10.2023 (252.72 kB)

Zápis zo 7. zasadnutia komisie zo dňa 05.12.2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 281.92 kB

Rok 2024

Zápis z 1. zasadnutia komisie zo dňa 17.01.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 249.75 kB

Zápis z 2. zasadnutia komisie zo dňa 07.02.2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 348.03 kB