Základné informácie

Profil

Jednou zo základných úloh samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a naplnenie potrieb svojich obyvateľov. Obec pri výkone samosprávy plní úlohy na úseku sociálnej pomoci podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Mesto Svit má registrované sociálne služby

 • zariadenie opatrovateľskej služby
 • zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom
 • domáca opatrovateľská služba
 • denné centrum

Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) bolo delimitované zo štátu na Mesto v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. V praxi to znamená, že od 1.7.2002 ZOS prešlo do kompetencie Mesta na základe delimitačného protokolu. ZOS je organizačnou jednotkou Mesta Svit, bez právnej subjektivity. Z hľadiska formy poskytovaných sociálnych služieb, ZOS patrí medzi pobytové služby pre fyzické osoby, ktoré majú zníženú alebo obmedzenú sebestačnosť najmä z dôvodu veku a zhoršeného zdravotného stavu a vyžadujú celodennú starostlivosť prepojenú s ošetrovateľskou starostlivosťou. Zariadenie má kapacitu 16 lôžok.

Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom (ďalej len „Denný stacionár“) bolo zriadené Mestom Svit Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 87/2007. Ako organizačná jednotka Mesta Svit bolo začlenené pod Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite, nachádza sa v objekte Domu opatrovateľskej služby.

Denné centrum poskytuje sociálnu službu seniorom a iným osobám, ktoré majú záujem vypĺňať voľný čas spoločnými aktivitami. Mesto prevádzkuje 2 denné centrá.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, pri starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

Cieľom poskytovaných služieb prioritne je

 • podpora a udržanie sebestačnosti
 • pomoc pri sebaobslužných úkonoch
 • zníženie pocitu osamelosti, nadviazanie nových vzťahov
 • udržanie rodinných vzťahov, vzťahov s blízkymi a komunitou
 • pomoc a podpora prítomnosťou iného človeka
 • zotrvanie v prirodzenom prostredí
 • spoločné aktivity a voľný čas, naplnenie zmyslu svojho život
 • odvádzanie pozornosti od melanchólie a skepsy
 • prepojenie sociálnych a ošetrovateľských služieb
 • reintegrácia do spoločenských vzťahov

Vízia

 • spokojnosť obyvateľov mesta so službami poskytovanými na komunitnej úrovni
 • rozvoj komunitných sociálnych služieb
 • uplatňovať štandardy kvality ako nástroj na zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb