Obsah

Základné informácie

Profil


   Jednou zo základných úloh samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj svojho územia a naplnenie potrieb svojich obyvateľov. Obec pri výkone samosprávy plní úlohy na úseku sociálnej pomoci podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.


Mesto Svit má registrované sociálne služby
zariadenie opatrovateľskej služby
zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom
domáca opatrovateľská služba
denné centrum


   Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“) bolo delimitované zo štátu na Mesto v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC. V praxi to znamená, že od 1.7.2002 ZOS prešlo do kompetencie Mesta na základe delimitačného protokolu. ZOS je organizačnou jednotkou Mesta Svit, bez právnej subjektivity. Z hľadiska formy poskytovaných sociálnych služieb, ZOS patrí medzi pobytové služby pre fyzické osoby, ktoré majú zníženú alebo obmedzenú sebestačnosť najmä z dôvodu veku a zhoršeného zdravotného stavu a vyžadujú celodennú starostlivosť prepojenú s ošetrovateľskou starostlivosťou. Zariadenie má kapacitu 16 lôžok.


   Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom (ďalej len „Denný stacionár“) bolo zriadené Mestom Svit Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 87/2007. Ako organizačná jednotka Mesta Svit bolo začlenené pod Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite, nachádza sa v objekte Domu opatrovateľskej služby.


   Denné centrum poskytuje sociálnu službu seniorom a iným osobám, ktoré majú záujem vypĺňať voľný čas spoločnými aktivitami. Mesto prevádzkuje 2 denné centrá.


   Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe, pri starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.


Cieľom poskytovaných služieb prioritne je
podpora a udržanie sebestačnosti
pomoc pri sebaobslužných úkonoch
zníženie pocitu osamelosti, nadviazanie nových vzťahov
udržanie rodinných vzťahov, vzťahov s blízkymi a komunitou
pomoc a podpora prítomnosťou iného človeka
zotrvanie v prirodzenom prostredí
spoločné aktivity a voľný čas, naplnenie zmyslu svojho život
odvádzanie pozornosti od melanchólie a skepsy
prepojenie sociálnych a ošetrovateľských služieb
reintegrácia do spoločenských vzťahov


Vízia


spokojnosť obyvateľov mesta so službami poskytovanými na komunitnej úrovni
rozvoj komunitných sociálnych služieb
uplatňovať štandardy kvality ako nástroj na zlepšovanie poskytovaných sociálnych služieb