Denný stacionár

ZOS - stacionár pre dospelých s denným pobytom

Postup poskytovania sociálnej služby v ZOS s denným pobytom

DRUH: sociálna služba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku /poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodokový vek
FORMA: ambulantná forma
ROZSAH: sociálna služba sa poskytuje na určitý čas, podľa podmienok uzatvorených v zmluve.
MIESTO: Svit, ul. Štúrova 46
ČAS POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY: od 7:00 hod - do 15:00 hod počas pracovných dní

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov musí záujemca o poskytovanie služieb v ZOS s denným pobytom dodržať nasledovný postup:

zaslať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (pdf, 123,52 kB) na Mestský úrad Svit, oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností, Hviezdoslavova 268/32, Svit ( ďalej len MsÚ), resp. doručiť osobne do podateľne MsÚ.

Prílohy k žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

 • lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie nie starší ako 6 mesiacov. V prípade, že tieto doklady poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú nepostačujúce, posudzujúci lekár požiada lekára, s ktorým má fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti o vypracovanie tlačiva Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (pdf, 69 kB).
 • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony , ak toto bolo vydané.
 • posudok odkázanosti na sociálnu službu vydaný iným VÚC, ak tento bol vydaný
 • posudok vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak tento bol vydaný
 1. Mesto Svit vypracuje na základe lekárskeho a sociálneho posudku do 30 dní Posudok o odkázanosti na sociálnu službu. V ňom určí stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby. Následne vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. V zariadení opatrovateľskej služby s denným pobytom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 2. Ak občan má vydaný posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré nadobudlo právoplatnosť a má záujem o umiestnenie v ZOS Svit, podá na MsÚ Svit Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (pdf, 100,51 kB).

Prílohy k Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • právoplatné Rozhodnutie o zbavení spôsobilosti na právne úkony, ak toto bolo vydanéŽiadateľ je zaradený do poradovníka čakateľov.
 • doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)
 • potvrdenie o príjme (napr. Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o druhu a výške poberaného dôchodku)
 • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Ak sú splnené podmienky na prijatie do ZOS a zariadenie má voľné miesto uzatvorí sa s fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Sociálnu službu v ZOS, ktorá sa poskytuje bezodkladne, možno poskytovať aj pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby. Výška úhrady je stanovená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby č. 6/2018 Typ: PDF dokument, Velkosť: 169.27 kB

Priemerné bežné výdavky a príjmy  v ZOS s denným pobytom  za rozpočtový rok 2018 Typ: PDF dokument, Velkosť: 616.8 kB

Priemerné bežné výdavky ZOS za rozpočtový rok 2019 + príloha Typ: PDF dokument, Velkosť: 323.99 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 Typ: PDF dokument, Velkosť: 294.73 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 Typ: PDF dokument, Velkosť: 426.88 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2022 Typ: PDF dokument, Velkosť: 349.41 kB

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 118.23 kB