Hlavný kontrolór

Meno a priezvisko: Ing. Dana Meriačová

Sídlo: Hviezdoslavova 32, 059 21 Svit 

Kancelária: 229

Kontakt

Telefón: 052 7875 119
e-maildana.meriacova@svit.sk

Plán kontrolnej činnosti a dokumenty hlavného kontrolóra mesta Svit

Protispoločenská činnosť

Postavenie kontrolóra

 1. Hlavný kontrolór je pracovníkom mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
 2. Funkcia hlavného kontrolóra mesta je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca mestského zastupiteľstva v obci, ktorej bol zvolený, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného mestom, príp. v inom kontrolnom orgáne mesta.
 3. Hlavný kontrolór najmä vykonáva kontrolu: 
  1. nakladania s majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol mestu zverený 
  2. účtovníctva a pokladničných operácií na mestskom úrade, rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta 
  3. hospodárenia s finančnými zdrojmi mesta 
  4. čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu 
  5. správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov mesta účelovo poskytnutých, fondov a dotácií.
 4. Hlavného kontrolóra do funkcie volí mestské zastupiteľstvo.
 5. Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný mestskému zastupiteľstvu, ktorému je povinný najmenej raz ročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
 6. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom mesta a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.
 7. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
 8. Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií obyvateľov.