PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svit

PHSR obce má charakter strategického, resp. strednodobého rozvojového dokumentu (5-7 rokov). Má byť nositeľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Spracovaním PHSR dá obec najavo záujem o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov, pričom v podobe dokumentu PHSR získava obec nástroj na aktívne riadenie rozvoja založené na iniciovaní potrebných a žiaducich zmien.

Ide o dokument, ktorý má mať charakter otvorenej, flexibilnej koncepcie, schopnej reagovať na aktuálne zmeny východiskových podmienok. Aby bol PHSR skutočne živým dokumentom, musí byť permanentne aktualizovaný.

Vypracovaním PHSR obec plní jeden zo základných princípov regionálnej politiky Európskej únie – princíp programovania. Súčasne tak zvýši svoje šance získať finančnú podporu na realizáciu projektov zo štrukturálnych fondov, keďže obec musí preukázať súlad zamýšľaného projektu s regionálnymi stratégiami i miestnou stratégiou, ktorú reprezentuje svojím PHSR.

PHSR obce nenahrádza územno-plánovaciu dokumentáciu a územno-plánovacie podklady, ale patrí medzi ostatné podklady využívané v územno-plánovacej činnosti.

Cieľom PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, príp. rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod.

Predstavujeme Vám PHSR mesta Svit na roky 2016-2023. PHSR mesta Svit je spracovaný na základe metodiky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a v zmysle zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky 2024-2031 Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.48 MB

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svit na roky 2016-2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.03 MB

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svit 9/2008 Typ: PDF dokument, Velkosť: 908.19 kB