Pro Meliori, n. o.

pro melioriNezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby na celom území SR. Vďaka rôznym špecializáciám členov n. o., ich skúsenostiam z praktického života a vzájomnej spolupráci je predpokladom vznik pridanej hodnoty pri poskytovaní rôznych druhov služieb. Poskytovaním vyššie uvedených služieb budeme rozvíjať morálnu i telesnú kultúru pri zachovaní zdravia a ľudských práv obyvateľstva.

Nezisková organizácia poskytuje nasledovné druhy všeobecne prospešných služieb:

  • propagácia regiónov a podpora regionálneho rozvoja
  • podpora cestovného ruchu
  • propagácia športových aktivít a zdravého životného štýlu
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
  • osveta v oblasti ochrany zdravia obyvateľstva
  • aktívna tvorba a ochrana životného prostredia
  • výskum, vývoj, vedecko-technické a technicko-informačné služby
  • tvorba, ochrana a rozvoj duchovného dedičstva a kultúrnych hodnôt

web: www.promeliori.eu