Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 stavebného zákona a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 340x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie Stiahnuté: 191x | 05.04.2019

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE podľa § 58 stavebného zákona a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 522x | 08.03.2019

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia Stiahnuté: 260x | 05.04.2019

Žiadosť o vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 188x | 19.01.2022

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Stiahnuté: 157x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 297x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu pre stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 323x | 03.04.2019

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona a § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 200x | 08.03.2019

Oddelenie právne a majetkové

žiadosť - predaj pozemku - FO Stiahnuté: 220x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku - PO Stiahnuté: 123x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku pod bytovým domom Stiahnuté: 102x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku priľahlého k bytovému domu Stiahnuté: 117x | 18.06.2020

žiadosť - stanovisko vlastníka k územnému-stavebnému konaniu - FO Stiahnuté: 147x | 18.06.2020

žiadosť - stanovisko vlastníka k územnému-stavebnému konaniu - PO Stiahnuté: 112x | 18.06.2020

žiadosť - zámena pozemkov - PO Stiahnuté: 124x | 18.06.2020

žiadosť - zámena pozemkov - FO Stiahnuté: 146x | 18.06.2020

žiadosť - zriadenie vecného bremena - FO Stiahnuté: 91x | 18.06.2020

žiadosť - zriadenie vecného bremena - PO Stiahnuté: 108x | 18.06.2020

žiadosť o krátkodobý prenájom Stiahnuté: 125x | 18.06.2020

Stránka