Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie Stiahnuté: 120x | 05.04.2019

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE podľa § 58 stavebného zákona a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 279x | 08.03.2019

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia Stiahnuté: 99x | 05.04.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Stiahnuté: 88x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 94x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 145x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu pre stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 155x | 03.04.2019

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona a § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 102x | 08.03.2019

Oddelenie právne a majetkové

žiadosť - predaj pozemku - FO Stiahnuté: 47x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku - PO Stiahnuté: 28x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku pod bytovým domom Stiahnuté: 30x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku priľahlého k bytovému domu Stiahnuté: 35x | 18.06.2020

žiadosť - stanovisko vlastníka k územnému-stavebnému konaniu - FO Stiahnuté: 30x | 18.06.2020

žiadosť - stanovisko vlastníka k územnému-stavebnému konaniu - PO Stiahnuté: 40x | 18.06.2020

žiadosť - zámena pozemkov - PO Stiahnuté: 29x | 18.06.2020

žiadosť - zámena pozemkov - FO Stiahnuté: 33x | 18.06.2020

žiadosť - zriadenie vecného bremena - FO Stiahnuté: 25x | 18.06.2020

žiadosť - zriadenie vecného bremena - PO Stiahnuté: 31x | 18.06.2020

žiadosť o krátkodobý prenájom Stiahnuté: 30x | 18.06.2020

žiadosť o prenájom nebytového priestoru FO Stiahnuté: 34x | 18.06.2020

Stránka