Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 987x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 785x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – športové podujatie/kultúrne podujatie/iné Stiahnuté: 363x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podľa § 88 stavebného zákona a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 311x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 stavebného zákona a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 385x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie Stiahnuté: 226x | 05.04.2019

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE podľa § 58 stavebného zákona a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 672x | 08.03.2019

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia Stiahnuté: 308x | 05.04.2019

Žiadosť o vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 231x | 19.01.2022

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Stiahnuté: 207x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 351x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu pre stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 367x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie Stiahnuté: 8x | 08.03.2023

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona a § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 261x | 08.03.2019

Oddelenie právne a majetkové

žiadosť - predaj pozemku - FO Stiahnuté: 288x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku - PO Stiahnuté: 164x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku pod bytovým domom Stiahnuté: 135x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku priľahlého k bytovému domu Stiahnuté: 152x | 18.06.2020

žiadosť - stanovisko vlastníka k územnému-stavebnému konaniu - FO Stiahnuté: 237x | 18.06.2020

žiadosť - stanovisko vlastníka k územnému-stavebnému konaniu - PO Stiahnuté: 144x | 18.06.2020

Stránka