Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 stavebného zákona a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 292x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie Stiahnuté: 174x | 05.04.2019

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE podľa § 58 stavebného zákona a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 451x | 08.03.2019

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia Stiahnuté: 205x | 05.04.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Stiahnuté: 139x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 163x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 250x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu pre stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 261x | 03.04.2019

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona a § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 181x | 08.03.2019

Oddelenie právne a majetkové

žiadosť - predaj pozemku - FO Stiahnuté: 193x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku - PO Stiahnuté: 105x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku pod bytovým domom Stiahnuté: 81x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku priľahlého k bytovému domu Stiahnuté: 97x | 18.06.2020

žiadosť - stanovisko vlastníka k územnému-stavebnému konaniu - FO Stiahnuté: 131x | 18.06.2020

žiadosť - stanovisko vlastníka k územnému-stavebnému konaniu - PO Stiahnuté: 96x | 18.06.2020

žiadosť - zámena pozemkov - PO Stiahnuté: 108x | 18.06.2020

žiadosť - zámena pozemkov - FO Stiahnuté: 102x | 18.06.2020

žiadosť - zriadenie vecného bremena - FO Stiahnuté: 76x | 18.06.2020

žiadosť - zriadenie vecného bremena - PO Stiahnuté: 92x | 18.06.2020

žiadosť o krátkodobý prenájom Stiahnuté: 102x | 18.06.2020

Stránka