Obsah

Žiadosti, tlačivá, poplatky

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Stiahnuté: 1,114x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – prekopávka/pretláčanie Stiahnuté: 919x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – športové podujatie/kultúrne podujatie/iné Stiahnuté: 389x | 05.04.2019

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podľa § 88 stavebného zákona a § 24 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 336x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie terénnych úprav podľa § 71 a 72 stavebného zákona a § 12 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 422x | 08.03.2019

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie Stiahnuté: 245x | 05.04.2019

ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE podľa § 58 stavebného zákona a § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 765x | 08.03.2019

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia Stiahnuté: 335x | 05.04.2019

Žiadosť o vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 252x | 19.01.2022

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste Stiahnuté: 235x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov Stiahnuté: 379x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu pre stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 389x | 03.04.2019

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie Stiahnuté: 37x | 08.03.2023

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona a § 11 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Stiahnuté: 293x | 08.03.2019

Oddelenie právne a majetkové

žiadosť - predaj pozemku - FO Stiahnuté: 355x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku - PO Stiahnuté: 184x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku pod bytovým domom Stiahnuté: 153x | 18.06.2020

žiadosť - predaj pozemku priľahlého k bytovému domu Stiahnuté: 189x | 18.06.2020

žiadosť - stanovisko vlastníka k územnému-stavebnému konaniu - FO Stiahnuté: 263x | 18.06.2020

žiadosť - stanovisko vlastníka k územnému-stavebnému konaniu - PO Stiahnuté: 159x | 18.06.2020

Stránka