Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Platné

2011
dodatok č. 1/2011 k VZN č. 3/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 1/2011

vzn2011_03_dod01.pdf Stiahnuté: 53x

dodatok č. 2 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 2/2011 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 7/2007 v znení dodatku č. 1/2008 zo dňa 25. septembra 2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 zo dňa 29. októbra 2009, VZN Mesta Svit č. 4/2010 zo dňa 28. januára 2010 a VZN Mesta Svit č. 6/2010 z 25. marca 2010

vzn2007_07_dod02.pdf Stiahnuté: 53x

2010
VZN č. 4/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008 a VZN Mesta Svit č. 5/2009, č. 4/2010

vzn2010_04.pdf Stiahnuté: 62x

VZN č. 6/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, VZN Mesta Svit č. 5/2009 a VZN Mesta Svit č. 4/2010

vzn2010_06.pdf Stiahnuté: 49x

dodatok č. 1/2010 k VZN č. 3/2009

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2009 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit

vzn2009_03_dod01.pdf Stiahnuté: 53x

dodatok č. 1 k VZN č. 2/2006

Dodatok č. 1/2010 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 2/2006 o zriadení Mestskej polície

vzn2006_02_dod01.pdf Stiahnuté: 59x

2009
VZN č. 3/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o názvoch ulíc a verejných priestranstiev Mesta Svit

vzn2009_03.pdf Stiahnuté: 58x

VZN č. 4/2009

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit – Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Svit

vzn2009_04.pdf Stiahnuté: 82x

VZN č. 5/2009

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Svit č. 2/2007 v znení dodatku č. 1/2008, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit č. 5/2009

vzn2009_05.pdf Stiahnuté: 59x

2008
VZN č. 3/2008

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu

vzn2008_03.pdf Stiahnuté: 67x

dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 1/2008 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit

vzn2007_07_dod01.pdf Stiahnuté: 69x

dodatok č. 1 k VZN č. 7/2007

Dodatok č. 1/2008 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit

vzn2007_07_dod01.pdf Stiahnuté: 46x

2007
VZN č. 7/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Svit

vzn2007_07.pdf Stiahnuté: 55x

2006
VZN č. 2/2006

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Mestskej polície

vzn2006_02.pdf Stiahnuté: 71x

VZN č. 5/2006

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o udržiavaní čistoty, o správe a údržbe verejnej zelene, poriadku a ochrane majetku mesta, občanov a právnických osôb na území mesta Svit

vzn2006_05.pdf Stiahnuté: 65x

2004
VZN č. 3/2004

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste

vzn2004_03.pdf Stiahnuté: 46x

dodatok č. 1 k VZN č. 3/2004

Dodatok číslo 1/2004 k VZN č. 3/2004 ktorým sa mení VZN č. 3/2004 o určení školských obvodov v meste

vzn2004_03_dod01.pdf Stiahnuté: 46x

2002
VZN č. 7/2002

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svit č. 7/2002 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmeny č. 2 Územného projektu zóny sídliska „E“ Svit

vzn2002_07.pdf Stiahnuté: 60x

dodatok č. 4 k VZN č. 7/1995

D O D A T O K č. 4 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/1995 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

vzn1995_07_dod04.pdf Stiahnuté: 55x

2001
dodatok č. 1 k VZN č. 4/1995

D O D A T O K č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/1995 o podmienkach prevádzkovania stávkových hier pomocou výherných prístrojov

vzn1995_04_dod01.pdf Stiahnuté: 52x

Stránka