Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Platné

2018
VZN č. 10/2018

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na území mesta Svit č. 10/2018

VZN č. 10 - 2018.pdf Stiahnuté: 152x

2017
VZN č. 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Svit č. 2/2017

vzn2017_02.pdf Stiahnuté: 235x

VZN č. 3/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Materskej školy, Školská 21, 059 21 Svit č. 3/2017

vzn2017_03.pdf Stiahnuté: 501x

VZN č. 4/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Základnej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č. 4/2017

vzn2017_04.pdf Stiahnuté: 200x

VZN č. 5/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zrušení Základnej umeleckej školy, Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit č. 5/2017

vzn2017_05.pdf Stiahnuté: 201x

VZN č. 6/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o zriadení Spojenej školy, Mierová 134, 059 21 Svit č. 6/2017

vzn2017_06.pdf Stiahnuté: 272x

VZN č. 7/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016 č. 7/2017

vzn2017_07.pdf Stiahnuté: 196x

VZN č. 8/2017

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2016 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta svit č. 7/2017 č. 8/2017

vzn2017_08.pdf Stiahnuté: 181x

2016
VZN č. 3/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 3/2016

vzn2016_03.pdf Stiahnuté: 194x

VZN č. 4/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013 č. 4/2016

vzn2016_04.pdf Stiahnuté: 204x

VZN č. 5/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby na území mesta Svit č. 5/2016

vzn2016_05.pdf Stiahnuté: 302x

VZN č. 8/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2013 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2016 č. 8/2016

vzn2016_08.pdf Stiahnuté: 184x

dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2014

Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit č. 4/2014

vzn2014_04_dod01.pdf Stiahnuté: 178x

dodatok č. 1/2016 k VZN č. 3/2016

Dodatok č. 1/2016 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Svit č. 3/2016

vzn2016_03_dod01.pdf Stiahnuté: 196x

2015
dodatok č. 2/2015 k VZN č. 9/2012

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu č. 9/2012 č. 2/2015

vzn2012_09_dod02.pdf Stiahnuté: 198x

2014
VZN č. 4/2014

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Svit č. 4/2014

vzn2014_04.pdf Stiahnuté: 198x

dodatok č. 1/2014 k VZN č. 4/2012

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit, ktorým sa vydáva Požiarny poriadok mesta Svit č. 4/2012 č. 1/2014

vzn2012_04_dod01.pdf Stiahnuté: 169x

2013
dodatok č. 3/2013 k VZN č. 3/2011

Dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 3/2013

vzn2011_03_dod03.pdf Stiahnuté: 175x

VZN č. 4/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit č. 7/2007, ktorým sa vyhlásila záväzná časť Územného plánu mesta Svit v znení Dodatku č. 1/2008, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2009, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2010, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2010, Dodatku č. 2/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 5/2011, Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 7/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 8/2012 č. 4/2013

vzn2013_04.pdf Stiahnuté: 216x

2012
VZN č. 3/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území mesta č. 3/2012

vzn2012_03.pdf Stiahnuté: 178x

Stránka